v Çaxtə kaşteydəmon, çəy dıjdon şeydən, hırdə qılon boəmə mandeydən.

v Çaxu bınə, pəni bıbır.

v Çampo – bırəs bə hampo.

v Çandən ve

y dardı bıbu, ğonəği tono məvot.

v Çanə otəş bıboş, ıştəni bəsuteş.

v Çanə sıği qon peqətoş, ıştə lınqisə ebəkuyeş.

v Çanədə de xəymandə odəmi əyşt-nışt bıkoş, ənədə xəy

bəvindeş.

v Çanqəy tul iyən qıləy siyo qezı deşmeni çəşi ku bəka.

v Çay çı vəşyənə sori horolləye.

v Çe arşiyə xoli jiyo beşeydəni.

v Çe astəku bə şıkırə mandə.

vÇe bızi dum hejo bə həvoye,  pəsi dum i kərə bə həvo be,

bızi votışe: Əfhaya, çiyəy.

v Çe co kəsi ğıybəti kardeədə ıştə sixani bıməs.

v Çe dınyo bıne.

v Çe kıtı dard sıpə bəkışte.

v Çe morə şir kıtıey.

v Çe mori çəşədə beşə.

v Çe vonə bandiey.

v Çə honi ov bənə kafte kəşiye.

v Çə yazıği çiçış hestbe, nahardışe, marde?

v Çəxu nışone, bırnişone pəni. (Çəxuşon noy, pənişon

bırniye.)

v Çəke bə lırd bənışte.

v Çəlisi çəş çımi-çəy dastisə bəbe.

v Çəmə kaşte bəçəmə zəhməti qıneydəni.

v Çəmə kaşte çəmə zəhməti vey kardeydəni.

v Çəmə ko-sənəte de darzəni ğəb kandey.

v Çəmə kosibəti de darzəni ğəb kandeye.

v Çəmə ovand fırsə.

v Çəmə sə de hırsi bə quşə bə.

v Çənə zəmini dimisəy, ənən jiyədəy.

v Çəpə-hamsiyə deştı arədə pardəy.

v Çəpil bərk bəje.

v Çəpili hal sərost əqınni.

v Çəş bəştə piyəkəsi diyə bəka.

v Çəş bo diyə kardeye.

v Çəş çiyə kinə miyon boyk, qiyış dıroz.

v Çəş dıli ovəynəye.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO