Babil şəhri dərıjiye

Çımi bəpeştə vindıme osmono epərə co qıləy mələk. Çəy yolə hakimiyət hestbe. Zəmin deçəy ehtişomi ruşin be. Əy de barzə sədo nido kardışe:

«Dərıjiye! Dıjdə Babil dərıjiye!

Əvırə cınon məskən be,

Har curə mırdolə rufi mənzıl,

Har curə mırdolə pərəndə lonə,

Har curə mırdolə iyən oləyzə əşivoə həyvoni daldə be.

Çumçıko milləton həmməy

çə jeni beəxloğəti tındə çəxırədə peşoməşone.

Dınyo həmə podşon

Beəxloğəti kardışone deəy.

Tociron deçəy hərisəti ğəzənc kardə tənxo ərbob bin».

Az məsəme osmono omə, jıqo votə qıləy sədo:

«Ha Çımı xəlğ, beşən Babilo ki,

Şımənən bəçəy qınon xanboz məbən,

Bəçəy sə omə bəlon duço məbən.

Çumçıko çəy qınon tayə bin bə osmoni rəsəyn,

Xıdo bə yod dənoşe çəy nohəxə koon.

Əy çiç kardəşbe,

Şımənən çəy əvəzi jəqo bıkənən bəy.

Çəy əməlon dığati bıdən bəy.

Çəy pur kardə çəxıri piyolə

Dığat pur bıkən bıdən bəy.

Çanə izzət doəşbe bəştə

Iştəni bə hərisəti təslim kardəşbe,

Anə əzob iyən ğəhər bıdən bəy.

Çumçıko ıştə dılədə voteydə:

“Az taxtədə nıştə qıləy mələkim,

Vevə mandənim, əslo yas nıbəqətem”.

Əve qıləy ruj bəbe

Bəçəy sə bəlon bomen,

Marde, bəmə-şivən iyən vəşyəni.

Otəşədə sutə bəbe.

Çumçıko əy mıhokimə kardə Rəbbə Xıdo ğudrətine».

Deəy beəxloğəti kardə iyən hərisəti dılədə jiyə dınyo podşon çəy otəşo beşə duyəvuli vindeədə boəy bəbəmen iyən kırdi bəjen.  Çəy kəşə əzobi tarsiku diyəroədə bəmanden iyən bəvoten:

«Vay, vay bəştı holi, dıjdə şəhr,

Ğoymə şəhr Babil!

Çumçıko i saati dılədə ıştə cəzo səy».

Dınyo tocironən boəy bəmeydən, yas qəteydən, çumçıko həni hiç kəs çəvon molon səydəni – ğızıl, nığə, ğıymətinə ləl-cəvohiroton iyən mırvoriyon; nozıkə kəton, avşum, tınd sıə iyən ranqrisinə parçon; har curə xoşbuyə doy; fili astəo, ən ğıymətinə doyo, bırınco, osıno iyən mərməro bıə har curə conəvə;  dorçin, hil, buxur, xoşbuyə ruyən iyən kundur; çəxır, zeytunə ruyən, namə ordə iyən qandım; mol-mələ, pəson, aspon iyən ərəbon; insoni andomon iyən conon səkəsən həni ni.

Əvon voteydən:

«Çəy dıli piyə mivon çəy dasto beşe,

Ni be ıştı həmə cəh-cəlolinə molon.

Əvon hiç vaxti əbınin».

Əyo de ın molon ərbob bıə tociron ın şəhri kəşə əzobi tarsiku diyəroədə bəmanden, bəbəmen iyən kırdi jəy-jəy bəvoten:

«Vay, vay bəştı holi,

Nozıkə kəton, tınd sıə iyən

Ranqrisinə parçono olət tankardə,

Ğızıl, ğıymətinə sığon iyən de mırvoriyon

Dərostə bıə şəhr!

Imha, i saati dılədə

Anə tənxo viron be».

Həmə qəmi rəison, ro kardəkəson, dıyovonon iyən dıyoədə ticorət kardəkəson həmməy diyəro bəmanden,  diyə bəkan bəçəy otəşo beşə duyəvuli, fəryod bəkarden: «Kon şəhr to be bəzıne bı dıjdə şəhri?»  Əvon xok ekardən bəştə sə, fəryod karde-karde bəmeydən, kırdi jəydən iyən voteydən:

«Vay, vay bəştı holi,

Dıyoədə qəmi soybon həmməy

De çəvrəy vey ğıymətinə molon

Ərbob bıə dıjdə şəhr!

Çumçıko i saati dılədə viron biş».

 

«Ha osmonon,

Xıdo xəlğ, həvariyon iyən peyğəmbəron,

Şo bıbən bəçəy holi!

Çəy bəşmə sə vardəyon

Xıdo bəçəy ıştən sə bəvarde».

Qıləy ğıvvəynə mələki peqətışe osyo sıği to qıləy sığ, şodoşe bə dıyo iyən votışe:

«Dıjdə şəhr Babilən

De jıqonə şiddəti dəbərıjiye,

Həni hiç vaxti nıbəçiye.

Arfə jəkəson, mahne handəkəson,

Tutək iyən şeypur jəkəson sədo

Həni nıbome ıştıno.

De har curə sənəti mışğol bıə sənətkor

Həni benıbəşe ıştıno.

Osyo sədo

Həni nıbome ıştıno.

Çoy ruşnə

Həni nıbəçiye bətınədə.

Tojəbəqi iyən vəyu sədo

Həni nıbome ıştıno.

Çumçıko ıştı tociron

Dınyoədə nom bekardəşonbe,

Həmə milləton

Iştı sehrbozətiku dəqijyəbin.

Çe peyğəmbəron, Xıdo xəlği iyən

Zəminisə qiy jəbıəkəson həmməy xun

Bı şəhrədə ekardə be!»

Osmonədə həmd-səno

Çımi bəpeştə osmonədə yolə izdihomi sədo ğəzinə qıləy barzə sədo məsəme. Əvon voteydəbin:

«Halleluya!

Xılos, izzət iyən ğudrət

Bəçəmə Xıdo məxsuse!

Çumçıko Çəy hıkmon

Bərhəxin iyən ədolətinin:

Əy mıhokimə kardışe,

Deştə beəxloğəti dınyo royku bekardə

Yolə beəxloğə jen,

Iştə xıdmətəvonon xuni xısusi çəyku səşe».

Əvon ijən votışone:

«Halleluya!

Beəxloğə jeno beşə duyəvul zol rost beydə».

Bəvədə çordə qılə sipiriş iyən çoqlə bəyjiyə məxloğ zəvbədim qınin, səcdə kardışone bə taxtədə nıştə Xıdo, votışone:

«Amin! Halleluya!»

Taxto qıləy sədo oməy:

«Həmd-səno bıkən bəçəmə Xıdo,

Ha Çəy həmə xıdmətəvonon,

Xıdo ehtiromi oqətəkəson,

Yolon iyən rukon!»

Az məsəme bənə dıjdə izdihomi, qurə ovon iyən zumandə avəqurrə sədo ğəzinə qıləy sədo. In sədo voteydəbe:

«Halleluya!

Çəmə Ğudrətinə Rəbbə Xıdo

Dəmande podşoəti karde!

Boən şo bıbəmon, şoyvo bıkəmon,

Bəy izzət bıdəmon!

Çumçıko çe Pəsəvə vəyəy.

Çəy vəyu ıştəni hozı kardəşe.

Bəy bo tankarde

Təmizə, viriskə jə, tənıkə kətonə libos doəbe».

Tənıkə kəton Xıdo xəlği salehə əməlon rəmze.

Bəvədə mələki votışe bəmı: «Bınıvışt: Çı baxtəvərin bə Pəsəvə vəyə dəvət bıəkəson!» İjənən votışe bəmı: «Imon çe Xıdo həğiğiyə sıxanonin».  Az bəçəy po dəqınim ki, səcdə bıkəm. Əmma əy votışe bəmı: «Ne, ımi məkə! Azən bənə tı iyən İsa barədə şoydəti kardə bənə ıştı imoniyə boon çe Xıdo xıdmətəvonim. Bə Xıdo səcdə bıkə. Oxo İsa şoydəti – peyğəmbərəti rufi ıştəne».

Sipiyə aspisə bıə Aspo

Az vindıme ki, ımha, osmon obe iyən əyo qıləy sipiyə asp heste. Çəy peştisə nıştə bə Aspo Bəfomand iyən Bərhəx nom doə bıə, Əv de ədoləti hıkm bekardeydə iyən canq kardeydə. Çəy çəşon bənə otəşinə yəlovin. Çəy sədə veyə tac heste iyən Çəy səpe qıləy nom nıvıştə bıə, ğərəyz Çəy Iştəni hiçki zıneydəni.  Çəy tanədə bə xun dəşə qıləy libos hestbe. Çəy nom Xıdo Kəlome.  Osmonədə bıə ləşğəron sipiyə, təmizə iyən tənıkə kəton tankardəşonbe. Əvon bə sipiyə aspon penıştəbin, Deəy şeydəbin. Çəy qəvo bo milləton kışteyro qıləy tijə şımşi beşeydə. Əv de ostonə ləvo bəvon əğəti bəka. Ğudrətinə Xıdo şiddətinə ğəzəbi çəxıri hozı kardə anqıəhasti Əv Iştən bahaste.  Çəy libosi iyən roni səpe ın nom nıvıştə bıə: «Podşon Podşoye iyən əğon Əğəye».

Az vindıme həşiədə mandə qıləy mələk. Əy de barzə sədo osmoni miyonədə bə pərə pərəndon həmməy nido kardışe: «Boənən bə Xıdo yolə ziyofət. Bə ivırə qırdə bıbən  bo podşon, sərkərdon, pəhlivonon qujdi, aspon iyən bəvon penıştə odəmon qujdi, ozodon iyən ğulon qujdi, yolon iyən rukon həmməy qujdi hardeyro».

Az vindıme ki, əşivoə həyvon, dınyo podşon iyən çəvon ləşğəron de aspi səpe nıştə Aspo iyən Deçəy ləşğəri bə canq qırdə bıən. Əşivoə həyvon iyən deəy bə ivırə duyəvojə peyğəmbər qətə be. Ə peyğəmbəri de əşivoə həyvoni nomi əloməton nişo kardəşbe, odəmon bə dast dəğandəşbe ki, əşivoə həyvoni dəmğo ğəbul bıkən iyən bəçəy heykəli səcdə bıkən. Əvon har dıqləyni bəyji-bəyji şodoə be de qoqurdi sutə bə otəşinə qol.  Çəvon ləşğər esə boy aspi səpe nıştə de Aspo qəvo beşə şımşi kıştə bin. Pərəndon həmməy deçəvon qujdi si bin.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO