QƏLSTUKİ HURMƏT

İman nomədə qıləy şəxs vindedə ki, qıləy usto bəştə qiy qəlstuk dənoəşe, odəmon arədə şəytonəti kardedə, əvoni bəyəndı jəydə. Iştə dimi qətedə bə odəmi, İman votedə:

– Tınə Xıdo, usto, ya çe şəytonətiku dast peqət, yaən ə qəlstuki ıştə qiyədə bekə, ə qəlstuki çe hurməti emağand.

                                    DUSTƏTİ  ƏLOMƏT

Rəhmətşə Rəhim Tağıyev (hışkədəvoj) qıləy iclasədə Masalli de Səlyoni cəmati arədə bıə dustəti həxədə sıxan kardeədə sehbəti qıləy vırədə votedə:

– Çəmə cəmat bə səlyonıjon hejo nez bıən, çokə hamsiyə bıən. Bə dərəcədə nez bıən, hətto de ərki bəvon oğrəşə səlyonıj votəşone.
Vindədə ki, odəmon bı sıxani sıredən, Rəhim muəllim əlovə kardedə:

– Xayş kardedəm, çımı sıxani bevəcə mənoədə dəmərəsən, az çokə mənoədə votedəm…

                    JIQO BIZIN, IŞTƏ PIƏ KƏDƏ VARDƏŞE

Daykinə Nərminə bə şu tojə şə vaxtonədə çoknə bedə ıştə şuyə dəçəy ıştən nomi vanq kardedə :
– Namaz, ha Namaza !
Namaz bəy sədo doydə. In xitobi (ovardi) məsə rəhmətşə Şəmsi ( çe zoə moə ) ıştən bəştə votedə :
– Zolımi kinə jıqo “ha Namaz” vanq kardedə, jıqo bızın, ıştə pıə kədə vardəşe …
Iştə həsi ın sıxanon məsə vəyu çə rujnəku ıştə həmro dəçəy nomi vanq kardedəni.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO