İsa qətə beydə

 

İsa ımoni vote bəpeştə Deştə şo‑

qirdon bə ivırə beşin de Kedron

ləpəki ovaştin bə tərəf. Əyo qıləy boğ

hestbe. İsa iyən Çəy şoqirdon dəşin əyo.

Bəy xəyonət kardə Yəhudən ıvrəy zıney‑

dəbe, çumçıko İsa Deştə şoqirdon rə‑rə

əyo qırdə beydəbe.  De jıqo, Yəhudə pe‑

qətışe i hənq sərboz çe sər kahinon iyən

fəriseyon vığandə kali mıhofizəkon, çəvon

dastonədə çoon, vəşəposon, iyən avjoron

oməyn əyo.  İsa zıneydəbe çiç bo me bəçəy

sə, əve beşe bənav iyən parsəy çəvonku:

«Bo ki nəveydon?»  Əvon cəvob doşone

Bəy: «Bo Nazaretıjə İsa». İsa «Əv Azim»

votışe bəvon. Bəy xəyonət kardə Yəhudən

deyəvonbe.  İsa bəvon «Əv Azim» voteədə

əvon okıriyəyn bə dumo eçıkəyn bə zəmin.

Bəvədə İsa ijən parsəy çəvonku: «Bo ki

nəveydon?» Əvonən «bo Nazaretıjə İsa»

votışone.  İsa cəvob doşe: «Votıme bəş‑

mə ki, Əv Azim. Qirəm Bomı nəveydon,

Çımı tono bıəkəson vadən bıdə bışun».

İsa əve jıqo kardışe ki, Çəy votə sıxan bə

vırə bırəsı «Iştı Bəmı doə odəmonədə hiç

qıləyni qin nıkardıme».  Simon Peteriku

şımşi hestbe. Bekırnişe əv jəşe bırnişe sər

kahini ğuli rostə quş. Ə ğuli nom Məlik‑

  1. ⁠Bəvədə İsa votışe bə Peteri: «Bınə

şımşi bə ğəmənə! Çe Pıə Bəmı doə əzobi

piyolə penoşımım?»

De jıqo, sərhəzo de hənqi iyən Yəhudi

rəhbəron mıhofizəkon qətışone İsa, də‑

bastışone Çəy daston.  Sıftə bardışone

Əv Hanani tono, çumçıko Hanan həmonə

so ri sər kahin bıə Kayafa həsuyəbe.  ⁠Im

həmonə Kayafabe ki, bə Yəhudi rəhbəron

jıqo məslohat doəşbe «qıləy Odəmi bo xəlği

mardey çoke».

Peteri iminə həşə

Simon Peter iyən co qıləy şoqird

şeydəbin çe İsa dumo. Sər kahin ə qılə

şoqirdi zıneyro əv de İsa bə ico dəşe

bə sər kahini so.  Peter isə pemandə‑

be bentonədə kəybə tono. Bəvədə sər

kahini zınə ım şoqird beşe bə benton,

qəp jəşe de kəybəvonə kinə iyən dənoşe

Peter bə dıləton.  Bı arədə kəybəvonə

kinə parsəy Peteriku: «Nekniki tınən

çı Odəmi şoqirdonədəş?» Əy isə «xəyr,

nim» votışe.  Sard beyro ğulon iyən

mıhofizəkon kiyandu sənoəşonbe əyo,

mandəbin çəy qırdo ıştəni tospıneydə‑

bin. Peterən mandəbe çəvon tono ıştəni

tospıneydəbe.

 

Sər kahini təyğat       

Bəvədə sər kahin İsaku Çəy şoqirdon

iyən təlimi barədə parsəy.  İsa cəvob doşe

bəy: «Az oşko votəme bə dınyo, çe Yəhu‑

diyon həmməy qırdə bıə sinaqoqonədə iyən

məbədədə hejo təlim omuteydəbim, hiçiy

niyoni votəmni. Boçi parseydəş Çımıku?

Bıpars Çımı votəyon məsə odəmonku. Oxo

əvon zıneydən çiç votəme».  İsa ın sıxanon

voteədə əyo pemandə mıhofizəkon qıləyni

«Jıqo cəvob doydəş bə sər kahini?» votışe,

Bəy silli jəşe.  İsa cəvob doşe Bəy: «Qi‑

rəm nohəx votımebu, sıbut bıkə çəy nohəx

bey. Qirəm rosti votımebu, bəvədə boçi

jəydəş Mıni?» Ha na ni vığandışe Əv das‑

ton dəbastə holədə sər kahin Kayafa tono.

Peteri dıminə iyən seminə həşə

Simon Peter pemandəbe bentono ıştəni

tospıneydəbe. Parsəyn çəyku: «Nekniki

tınən Çəy şoqirdonədəş?» Əy bə həşə jə‑

şe «xəyr, nim» cəvob doşe.  Sər kahini

ğulon qıləyni, Peteri jə quşi bırniyə odə‑

mi avlodbe. Həmonə ğul parsəy Peteriku:

«Az tıni Deəy boğədə ivırədə nıvindıme

məqəm?»  Peteri ijən bə həşə jəşe. Hejo

bəvədə suki handışe.İsa vali Pilati təyğatədə

Çəyo Yəhudi rəhbəron bekardışone

İsa çe Kayafa tono bardışone bə vali sə‑

ray. Ruj obeydəbe. Əmma əvon ıştən də‑

şeydənıbin bə vali səray ki, mırdol nıbun

iyən Pasxə xo rəki harde bızının.  Əve

Pilat beşe bə benton, çəvon tono votışe:

«Im Odəmi de çiçi ittıhom kardeydon?»

Əvon cəvob doşo ne bə Pilati: «Qirəm

ım Odəm cinoyətkor nəbəy, əmə Əy bətı

təslim nəkeymon». Pilati votışe bəvon:

«Peqətən şımə bəştə Ğanuni mıvofiğ Əy

mıhokimə bıkən». Yəhudi rəhbəron vo‑

tışone bə Pilati: «Çəmə ixtiyor rəseydəni

bo odəm kışte hıkm bekəmon».  ⁠Im əve

be ki, İsa ıştə çoknə marde barədə işorə

doə sıxan bə vırə bırəsı.

Pilat ijən dəşe bə vali səray, sədo kardı‑

şe İsa, votışe Bəy: «Çe Yəhudiyon Podşo

Tıniş?»  İsa cəvob doşe: «Tı ımi ıştəku

voteydəş, yaan co kəson Çımı barədə qəp

jəşone botı?»  Pilati votışe: «Bəqəm Az

Yəhudim? Iştı milləti iyən sər kahinon Tıni

təslim kardışone Bəmı. Bıvot, çiçı kardə?»

İsa cəvob doşe: «Çımı Podşoəti bı dınyo

aid niy. Qirəm Çımı podşoəti bı dınyo aid

bəbəy, Çımı xıdmətəvonon canq əkəyn

Mıni bə Yəhudi rəhbəron nahaştin təslim

karde, əmma esət Çımı Podşoəti bı dınyo

aid niy».  Pila ti votışe bəy: «De jıqo, Tı

Podşoş?» İsa cəvob doşe: «Tı voteydəş ki,

Az Podşom. Az həğiğəti barədə şəhodət

kardeyro moəo bim iyən bə dınyo oməym.

Bə həğiğəti aid bıə har kəs Çımı sədo bə‑

məse». Pilati votışe Bəy: «Həğiğət çiçe?»

Imi vote bəpeştə ijən beşe şe çe Yəhu‑

diyon tono votışe bəvon: «Az Bəyku hiç

qıləy taxsır vindeydənim.  Oxo şıməku

qıləy adəte ki, Pasxə vaxti az boşmə qıləy

odəmi ozod kardeydəm. Esə piyeydone,

Yəhudiyon Podşo boşmə ozod bıkəm?»

Əvon ijən zikkə jəşone, jıqo cəvob do‑

şone: «Im odəmi ne, Barabba ozod bıkə!»

Barabba isə ğuldurbe.

İsa bə marde məhkum kardə beydə

Bəvədə Pilati əmr kardışe de ğırmo‑

ci bıjənın İsa.  Sərbozonən teğono

qıləy tac boftışone, noşone Bəçəy sə iyən

tınd sıə xələt şodoşone Çəy amonsə.  Əvon

oməyn çe İsa tono «Çe Yəhudiyon Podşo

səğ bıbu!» voteydəbin iyən silli jəydə‑

bin Bəy.  Pilat ijən beşe bə benton, votışe

bə Yəhudiyon: «Imha, Əy vardeydəm bə

benton şımə to no ki, şımə bıznən ki, az

Bəyku qıləy taxsır nıvindıme».  Bəvədə

İsa sədə teğə tac, tanədə tınd sıə xələt beşe

bə benton. Pilati votışe bəvon: «Imeha, ım

Odəm!» Sər kahinon iyən xıdmətəvonon

Əy vindeədə zikkə jəşone: «Bə çomex

bıkəş, Bə ço mex bıkəş!» Pila ti votışe bə‑

von: «Peqətən ıştən Əy bə ço mex bıkəşən,

çumçıko az Bəyku qıləy taxsır vindey‑

dənim».  Yəhudiyon cəvob doşone bəy:

«Çəmə Ğanun heste, bəçəmə Ğanuni qorə

Əv mardənine, çumçıko Iştəni Xıdo Zoə

hisob kardeydə».

Pilat ın sıxani məseədə həniyən vey

tarsəy.  İjən dəşe bə vali səray parsəy İsa‑

ku: «Tı çıkonco oməş?» Əmma İsa cəvob

nıdoşe bəy.  Pilati votışe Bəy: «Bəmı

cəvob doydənış? Zıneydəniş ki, Çımı hestı‑

me səlohiyət Tıni bo ozod kardey, yaan

bə çomex kəşey?»  İsa cəvob doşe bəy:

«Qirəm bətı osmono doə nəbəy, Iştı Çımı

səpe hiç qılə səlohiyət nəbi. Bı səbəb Mıni

bətı təslim kardəkəsi qıno həniyən yole».

Çımi bəpeştə Pilat dastpoçə be Bəçəy

ozod kardeyro, əmma Yəhudiyon zikkə

jəşone votışone: «Şayət tı ım Odəmi ozod

bıkoş, ğeysəri dust niş. Ki ıştəni podşo elon

kardeydəbu, bə ğeysəri vəynə beşeydə».

Pilat ın sıxani məseədə bardışe İsa bə

benton iyən nışte Sığə epoədə bıə hıkmi

kursisə, bı vırəy ibrani zıvonədə Qabba‑

ta voteydəbin.  Bo Pasxə Hozıəti rujbe.

Təxminən saat donzəbe. Pilati votışe bə

Yəhudiyon «Ime şımə Podşo!»  Əmma

əvon «Ne, rədd bıbu, rədd bıbu! Bə ço‑

mex bıkəş Əy!» zikkə jəy‑jəy voteydəbin.

Pilat parsəy çəvonku: «Şımə Podşo bə ço‑

mex bıkəşım?» Sər kahinon cəvob doşo ne:

«Çəmə nimone ğərəyz ğeysəri co podşo!»

Bəvədə Pilaati bə çomex kəşeyro təslim

kardışe İsa bəvon. Sərbozon peqətışone

İsa bardışone.

 

Məzmur 12

1Ya Rəbb, yardım bıkə bəmə, mominə inson mandəni,

Bəşəri fərzəndon arədə orəxə bəfoynon.

2Har kəs bə co kəsi du voteydə,

Qəvış du voteydə, dıdiməti kardeydə.

 

3Bıdə Rəbb du qəp jə har qəvi vi bıkə,

Hər lovğə zıvoni bıbırno!

4Əvon voteydən ki, əmə deştə zıvoni bə zəfə bərəseon.

In qəv çəməkusə, ki bəmə əğəti karde bızıne?

 

5Rəbb votedə: «Esə bəştem,

Çumçıko bə fəğiron zılm kardə beydə,

Məzlumon nolə kəştən, perəxe pidə.

Az ımi bədom bəvon».

6Çı Rəbbi kəlomon pokin,

Kurədə ov kardəbıə, haft kərə təmizkardəbıə bənə nığəye.

 

7Tı, ya Rəbb, noğobıdə əvon,

In nəsiliku əvoni har qıləyni əbədiyən hifz bıkə.

8Bəşəri fərzəndon arədə nomərdəti ziyod beədə

Har tərəfədə bevəciyon bənəven.

 

Məzmur 13

1Ya Rəbb, debə kəynə,

Yaanki əbədiyən viro(yodo) bebakaş mıni?

Debə kəynə ıştə dimi niyo bəkaş mıku?

2 Debə kəynə ğəmqin bəbe çımı dıl?

Şımə  dılədə har rujım ğubar bəmande?

Debə kəynə barz bəbe çımı deşmen?

 

3Diyəbıkə bəmı, cəvob bıdə, ha çımı Xıdo Rəbb!

Bəçımı şəşi nur bıdə ki, nışum bə əcəli han.

4Bıdə çımı deşmenon nıvoton «ebardıme əy»,

Az pevışkieəədə şo-şo nıkon.

 

5Bəştı mehibbəti peştıpurim,

Deştı perexomoni şo bəbe çımı dıl.

6Bə Rəbbi bəhandem ıştə ilahi nəğmə,

Çmçıko comərdəti kardışe bəmı.

 

Məzmur 14

1Ya Rəbb, ışı çodoədə ki bəmande?

Bəştı mığəddəsə bandədə ki səəco bəbe?

 

2De komilləti roy şəkəs,

Əməlisaleh bıə,

Dıliku həğiğəti votəkəs,

3Bəçəy zıvoni bıhton nıomə,

Bəştə dusti yəmonəti nıkardə,

Iştə hamusiyə təhğir nıkradə,

4Bə şərəfsi xor diyəkə,

Bə Rəbbiku tarsəkəson hurmət bıkə,

Bəçəy zərəri bıboən, ıştə ğssəmiku bə dumo nıqardə,

5De sələmi pul nıdoə,

Be təğsiri əleyh bo ko kardey rışvə nısənə.

Əslo penıvışkiyə jıqo jimon jiyə inson!

 

Azərbojcon, Rus, İngilisə zıvono

Tərcumə kardışe İradə Məlikova

(hestışe idomə)

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO