Əvon dı kəsən əğılbin. Dədəşon bə mahrubə şəbe. Qıləy boə, qıləy hovbin. Boə nəv, hovə şəş sinnədəbe. Əğılon de ıştə moə de amu xıyzoni i rotədə jiyedəbin. Amu i çəşmədə de ıştə xıyzoni, ımon bə qılə çəşmədə sekəsnə mandəbin. Mahrubə orəxəbe. Əmma dədəku soəx nıbe. Əğılon mamu diyədə yolə nomxıvandbe, vəzifəsoybbe. Amu xıyzon çok jiyedəbe: nıbeyəti, vəşiyətiku xəbəşon nıbe. Harde-tankardeşonən çokbe. Əncəx ın dıqlə əğıl de ıştə moə jıqobızın, bo amujeni ko kardedəbin, de lovə minnəti tikə nun doydəbin bəvon, əncəx ha nımardin. Amujen vey zolım, ğəddobe. Hejo əpişe har çiyədə ıştə hivəjeni, hivə hırdənon qınobəqi bekəy. Hətta hivəjeni bə ıştə şuyə rıvnedəbe, bəy epıştəbe. Əğılon moə isə fəğır, səbrin, çevon, kaməsinbe, bə rujon sədo beənəkəy, bə şəvon ıştə baləlion dıvanqonə əqəti, sute-sute əməmi.

İ ruj qədə Vəskinə vey vəşi qətedə. Vəşiyətiku əğıli lap aston çiyedəbin, məğərış nıbe bo əştey-nıştey.Tanədəən kanə-nozikə oləton, sardi qij kardəşe əv.               Əvəsorə semonbe. Kali kaştoron bınə qətəbe. Boxlə perəsə, bılınd bıəbe. Vəsi zınedəbe ki, boxlə hələ hardey əbıni. Kol-koli vəşiyə luzisə bahoş, odəm zəhənin bəbe.

Vəsi boə de ıştə həmroə əğılon soədə kolo-koloni hənək kardedəbin. Əğılon moə bə ko şəbe ki, tikə bo əğılon hardeyro çiyi bə dast biyə. Çəy hivə jenən bo nəve şəbe. Əğıli çəş damedə bə boxlə, 2-3 boxlə çıniyedə-hardedə. Mamjen omedə bə kə, vindedə ki, boxlə doon itonə çıniyəbən. Qədə əğılonku parsedə:

– Boxlə ki çıniyəşe. Votedən:

-Vəsi çınişe. Mamjen qiyənəvo kardedə ki, bunum Vəsi koncoye. Vəsi tarsiku şedə-dəşedə bə bıxı. (Bıxı divoədə bedəbe. Sardə vaxtonədə çəy jiyo otəş sənoydəbin ki, kəy boxor bıkəy) Amujen şedə Vəsi bıxıku bekardedə, əy ənə kudə, bo mardey. Şanqo bedə, əğıli luz pandomedə. Bo maştənə Vəsi mardedə…

Bə cəmati dılə qıləy vəlvələ dəşedə. Həmə bəyəndı xəbə doydən Əğıli moə xok ekardedə bə sə. Jenon qırdə bedən bə yas, matəm qətedən.

Çand soron dəvardin, Vəskinə yodo beşedəni. Cəmat har bəjən çəy ğotil Mamjeni vindeədə, bəy nifin-nalə sındıniyedəbin.

Zenfira Şahverdiyeva

Masalli, Mahmudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO