XXVI 111. «Dıvo bıkə Bəy, ha  Spitama…

 1. Bəy qırbon vardışe,

Suvari Zarivari.

Çı Dati ovon

Kənoədə, navədə

Sa ayğır bırnişe, həzo zandəqo,

Pəson hisob ni,

Çəvon xunon dəruyəyn bənə ovyəzi.

 1. Diyə jıqo,

Əv votışe bə Ərdvi:

«Xəymandə Ərdvi Surə,

Jıqo ovan bıdə bəmı –

Bə divon ehtirom bıkə,

Koqtisti cani –

Humayaki bıkştom az.

Həm çəy boə,

Duyəvojə Arəcataspanı

Bo xəy canqədə

Məğlub karde zıbndəni mıni».

 1. Bəy jıqo qılə ovand

Doşe ki, Ərdvi Surə:

Hejo bə kəsi doydə –

Kiy ki həğiği icro kardə,

Ovand doə ayini».

Dıvo kardəm Bəy –

Bo xoşbəxtətəti…

XXVII 115«Dıvo bıkə Bəy, ha  Spitama…

 1. Bəy qırbon vardışe,

Arəcataşpani boə –

Zolim Vandarmaniş.

Çı Vorukəşi dıyo

Kənoədə, navədə

Sa ayğır bırnişe, həzo zandəqo,

Pəson hisob ni,

Çəvon xunon dəruyəyn bənə ovyəzi.

 1. Diyə jıqo,

Əv votışe bə Ərdvi:

«Xəymandə Ərdvi Surə,

Jıqo ovan bıdə bəmı –

Ğudrətinə Vistaspani,

(deəy Zarivarini)

Çı Ariyə ordu

Bıdə sa ıştə canqəvonon,

Həlok kardıme, kıştıme

De penco zərbə.

Bıdə həzokəsi bıkıştom,

De sa zərbə .

Da həzokəsi bıkıştom,

De həzo zərbə.

Behisobi bıkıştom,

De da həzo zərbə».

 1. Əncəx jıqo qılə ovnd

Nıdoşe bə Ərdvi Surə».

Dıvo kardıme Bəy –

Bo xoşbəxtəti…

XXVIII 119. «Dıvo bıkə Bəy, ha Spitama…

 1. Ço ayğır ofəyəşe –

Ahura Mazda:

Ə aspon  Voşin,

Ə aspon  Kulyok.

Ə aspon  Tağarz,

Ə aspon  Avə.

Əvon daima bəy

Nəm ekardə, ha Spitama,

Peşomedən de şehi əy

Beaşmard, behisob ğədər.

Bəy voə peşandeydən,

Tağarz peşandeydən».

 1. Dıvo kardeydəm–

Bə Hukarya bandon.

Telıku iyən şohrətin,

Rostbeycən vey bə barzi,

De həzo şun bolo ğədər.

Konqılə ki çəyo dəruyeydən –

Xəymandə Ərdvi Surə.

Emeydə bə zəmini dimi

Əv bə dast poçəye deştə zuy.

Həmmə ın ovon ğədər

Əv, xoşbəxtəti vardeydə».

Dıvo kardeydəm Bəy –

Bo xoşbəxtəti…

XXIX 122. «Dıvo bıkə Bəy, ha Spitama…

 1. Telıkuçəy dimi,

Qəte-qəte mandə pəşi qətedə –

Xəymandə Ərvi Surə.

Həğiği bo dıvo –

De ın fiki şıneydə:

 1. «Ki mıni məhşur bəka?

Ki bəmı dıvo bəka? –

 Ayin icr kardeədə.

Mığəddəs iyən pok,

Şıtinə haomani az,

Bıdəm bəki?

Bıdəm ki, sədoğətin,

Bıdəm ki, sadiğ bıbo –

D e xəymandədti,

De zuy, de sofəti».

Dıvo kardeydəm Bəy –

Bo xoşbəxtəti…

XXX 125. «Dıvo bıkə Bəy, ha Spitama…

 1. Şiyəy Ərdvi Sürə:

Rəvoşin, reçinə qız.

Əv, mohtəşəm ğamətin,

Barz iyən əzəmətin,

Vıriskəyn iyən əsılzodə,

Tani, dastəvonon

Dutəbıə de ğızılə toği.

 1. Oməybən de barsmani çuy,

Telıku, çokıncinə deştə Quşivonku sinə jəydə.

Həmən ğəşənqə qiyku –

Ehaştə məonı.

İncə bıə Ərdvi,

Okıriyə ıştə kəməri.

Çəy sinə rost bıbo,

Tarım dəkıryero.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO