Məzmur 20

1 Çətinə rujədə Kulli-İxtiyor bətı cəvob bıdə,

Yağubi Xıdo nom tıni hifz bıkə!

2 Mığəddəsə məskəno bəştı koməq bo,

Siono dəyəğ bıbu bətı!

3 Iştı edaştə təğdimon həmməy bə yod dənə,

Iştı vardə sutniyə ğırbonon ğəbul bıkə! Sela

4 Əv tıni bəştı dıli orzuyon bırosnı,

Iştı har qılə niyəti bə vırə bırosnı!

5 Əmə mədh bahandemon bəştı ğələbon,

Bəştə Xıdo xoto ıştə boydəği rost bəkardemon!

Kulli-İxtiyor tıni bəştı har niyəti bırosnı!

6 Esət zınəme ki, Kulli-İxtiyor ğələbə doydə bə Iştə məsh kardəy,

Iştə Mığəddəsə osmonono bəy cəvo doydə,

Deştə rostə dasti ğudrəti əy xılos kardeydə.

7 Kaliyon deştə canqə ərəbon, kaliyon deştə aspon şəhn kardeydən,

Əmə isə deştə Kulli-İxtiyorə Xıdo nomi fəxr kardeydəmon.

8 Əvon bəhəvyen, bəqınen bə zəmin,

Əmə isə bəştemon dik bəmandemon.

9 Ha Kulli-İxtiyor, Tı podşo xılos bıkə,

Tıni sədo kardeədə bəmə cəvob bıdə.

 

Məzmur 21

 

1 Ha Kulli-İxtiyor, podşo Deştı ğudrəti şo beydə,

Deştı doə ğələbə şoyvo kardeydə.

2 Tı rostniyəy əv bəçəy orzu,

Çəy nocə onıqordıniye bə dumo. Sela

3 De çokə neməton pişvozı karde əv,

Xalisə ğızılo tac noy bəçəy sə.

4 Əy əjo kardışe Iştıku jimon,

Tı zoləti dıroz karde çəy umr.

5 Tı xılosı karde əv iyən zoləti bə şərəfi rosniyəy,

Ehtişom iyən əzəmət vığande bəy.

6 Zoləti ekarde bəçəy sə neməton,

Deştə huzuri şoyşo fərəhı doy bəy.

7 Oxo podşo bə Kulli-İxtiyori peştpur beydə,

De Xəlləği-Aləmi mehibbəti ğoym mandeydə.

 

8 Iştı dast bərəse bə həmə deşmenon,

Iştı rostə dast bəqəte həmə deşmenon.

9 Ha Kulli-İxtiyor, Tı bəvon çiyə vaxti

Bənə kurə bəsuteş əvoni,

Deştə ğəzəbi bahardeş, de yəlovi ebəbardeş.

10 Məhv bəkardeş çəvon fərzəndon dınyo dimisə,

Çəvon oməvəy nəsılon nıbəmanden insonon arədə.

11 Əvon de bevəcə niyəti beşin Bəştı vəynə,

Hilə rıştışone, əmma nıznəşone bə vırə rosniye.

12 Tı bə dumo bətojneş əvoni,

De ti-kəmoni bə nışon bəseş çəvon dimi.

 

13 Ha Kulli-İxtiyor, bıdə bıvindəmon Iştı barzə ğudrəti!

De ilahiyon tərənnum bıkəmon Iştı əzəməti!

Məzmur 22

 

1  Ha Xıdom, ha Xıdom, boçi tərqı karde mı?

Boçi çımı ahu-zoku diyəro mandeydəş,

Çımı fəryodi məseydəniş?

2 Ha Xıdom, bə ruj Tıni sədo kardeədə bəmı cəvob doydəniş,

Bə şəvən sədo kardeydəm, rohatim ni.

3 Tı çanədə mığəddəsiş!

İsraili kardə həmdon dılədə taxt jəkəs Tıniş!

4 Çəmə əcdodon Bətı peştpur bıəbin,

Bətı peştpur beədə Tı əvonı xılos karde.

5 Əvon Bətı lovə kardışone iyən xılos pəydo kardışone,

Bətı peştpur beədə rısvo nıbin.

 

6 Əmma az inson nim, zəmini melım,

Həməkəs tohmət jəydə bəmı,

Xəlğ bəmı xor diyə kardeydə.

7  Mıni har vindəkəs ləğ kardeydə bomı,

Pesıreydə, sə oşandə, jıqo voteydə:

8 «Bıdə çəy peştpur bıə Kulli-İxtiyor ozod bıkə əy,

Kulli-İxtiyor çəyku rozi mandəbe, bıdə xılos bıkə əy».

 

9 Əmma mıni moə bətno bə dınyo vardəkəs Tıniş,

Moə vənqoədən mıni hifz bıkə Tıniş.

10 Zandə beyku jıqoşə Iştıku bəşıkrəm,

Moə bətniku jıqoşə çımı Xıdo Tıniş.

11 Çımıku diyəro məmand,

Oxo əzob neze,

Bəçımı koməqi rəsəkəs ni.

 

12 Çımı deşmenon bənə neqo eqırd qətəone mı,

Əvon bənə Başani kokə neqon bə arə dənoəşone mı.

13 Nırə kəşeydən bənə vəşyəni əslani,

Mıni pıtı-poə kardeyro okardəşone ıştə qəv.

14 Az bənə ovi ru beydəm,

Çımı aston həmmə beşin ıştə vırəo,

Çımı dıl bənə şami ov beydə.

15  Qıliyə tikə ğəzinə hışk be çımı zu,

Çımı zıvon dəçıkəy bəçımı dəmoxi,

Tı jəy mı bə zəmin, dənoy bə ğəb.

16 Şərə insonon eqırd qətışone mı,

Bənə sıpə dastə bə arə dənoəşone mı,

Hıl kardışone çımı daston, lınqon.

17 Iştə aston aşmarde zıneydem,

Əvon sərutəşone ıştə nəzəron bəmı!

18 Çımı oləton paybaxş kardeydən ıştə arədə,

Pışk şodoydən boçımı libosi.

 

19 Ha Kulli-İxtiyor, diyəro məmand,

Ha çımı Ğudrətin, rəyrə bırəs bəçımı imdodi!

20 Çımı jimoni peroxın şımşiku,

Nığo bıkə çımı coni sıpon çanqo,

21 Əslani qəvo iyən kəfşəni neqon şoxonku peroxın mıni,

Cəvob bıdə bəmı!

 

22  Iştı nomi elon bəkam bəştə boon,

Bəştı nomi həmd bəkam cəmati arədə:

23 «Ha Kulli-İxtiyori ehtiromi oqətəkəson, Bəy həmd bıkən,

Ha Yağubi nəsıl, Çəy nomi barz bıkən,

Ha İsraili nəsıl, izzət bıdən Bəy!

24 Oxo Əv bə məzlumon dardi mandeydə,

Çəvonku dim qordıneydəni,

İmdod piyədəsə bəvon cəvob doydə».

 

25 Bəştı nomi həmd bahandem Yolə Məclisədə!

Iştı ehtiromi oqətəkəson navədə ıştə əhd kardə təğdimon bədom.

26 Bıdə məzlumon siconi bəhən,

Kulli-İxtiyori sədo kardəkəson Bəy həmd bıkən!

Bıdə şımə con hejo səğ bıbu!

 

27 Zəmini çı səyku bə sə har vırədə jiyəkəson

Kulli-İxtiyori bə yod bəvan, Bəy dim bəqəten.

Milləton həmə ğəbilon

Çəy huzurədə səcdə bəkan.

28 Oxo hıkmronəti çe Kulli-İxtiyoriye,

Milləton səbəro bıkə Əve!

29 Dınyo bəmə ərbobon bahan si bəben,

Kulli-İxtiyori huzurədə səcdə bəkarden.

Bə xok şəkəson həmməy –

Əcəliku vite nıznəkəson

Çəy huzurədə dəzıno bomen.

30 Oməvə nəsılon Bəy ğollığ bəkan,

Xıdovandi həxədə boştə fərzəndon qəp bəjen,

31 Çəy salehəti, Çəy kardəyon

Bəyon bəkarden oməvədə bə dınyo bo oməkəson.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO