ARZULANMAQ f. orzu kardə bey, orzuvoni bardə bey.

ARZULU s. orzumand, nocəmand.

ARZUMAN i. kanə. orzumon, orzuvoni; arzumana yetişdim bə orzumoni rəsəym.

ARZUMƏND i. orzumand, nocəmand.

ARZUOLUNMAZ s. orzukardenıbıə, orzunıbardə.

ARZUSUZ s. beorzu, benocə.

ASAN s. hoston; asan qələbə hostonə ğələbə, asan oyun hostonə hənək, asan məsələ hostonə məsələ; asan işləmək hoston ko kardey.

ASANCA z. hostonhostoni, vey hoston, qırd hoston.

ASANCASINA z. diyəkə: asanca.

ASANƏRİYƏN s. tex. hostonovbıə (metal i.c.ç.).

ASANHƏLLOLAN s. hostonhəlbıə (nemık i.c.ç.).

ASANLAŞDIRICI i. hostonəkə. ASANLAŞDIRILMAQ f. hoston kardə bey. ASANLAŞDIRMAQ f. hoston kardey. ASANLAŞMAQ f. hoston bey. ASANLATMAQ f. hoston kardovniyey. ASANLIQ i. hostoti.

ASANLIQLA z. hostonhostoni; asanqla çəpəri addamaq hos- ton-hostoni çəpə ovaştey.

ASANTƏHƏR s. hostontəhər.

ASANUÇAN s. kim. hostonəpər (ğaz).

ASAR i. kanə. 1. asar, rizon, nışonon, işoron, əlomə- ton; 2. əsəron, tədğığoton; 3. abidon.

ASARİ-ƏTİQƏ i. asari-ətiqə,  ğədimə abidon,  dəvardəyku mandəyon

ASAYİŞ i. osoyiş, əmniyət; ictimai asayiş ictimoi osoyiş. ASDIRILMAQ f. ehaştovniyə bey, doə be ehaştey. ASDIRMAQ f. ehaştovniyey.

ASFALT i. asfalt.

ASFALTLAMAQ f. asfalt kardey, asfalt dəvoştey. ASFALTLANMAQ f. asfalt kardə bey, asfalt dəvoştə bey. ASFALTLAŞDIRMAQ f. asfalt kardey, asfalt dəvoştey. ASFALTLATDIRMAQ f. diyəkə: asfaltlatmaq.

ASFALTLATMAQ f.  asfalt  kardovniyey,  asfalt  doy  də- voştey.

ASFALTLI s. asfaltin. ASFALTSIZ s. beasfalt. ASICI i. ehaştəkəs.

ASILI s. 1. elaşkiyə; asılı qıfıl elaşkiyə kılid, asılı çatmalar

elaşkiyə xəpon, asılı damcı təb. elaşkiyə tılə; coğr. asılı dərə

elaşkiyə də, asılı buzlaq elaşkiyə biyəku, 2. şıkırə, vəbastə, band; asılı vəziyyət şıkırə vəzyət, asılı ölkələr vəbastə məmləkəton, asılı söz zıvon. şıkırə sıxan, asılı olmaq vəbastə bey; səndən asılıdır ıştıku vəbastəye,  bətı bande, məndən asılı deyil çımıku vəbastə ni, bəmı band ni.

ASILILIQ i. elaşkiye, şıkırəti, vəbastəti, bandəti.

ASILQAN i. olətehaşt.

ASILMAQ f. 1. elaşkiyey; budaqdan asılmaq xıçəo elaşkiyey,

tavandan asılmaq bonəkuləo elaşkiyey; 2. ehaştə bey (darə doo

i.c.ç.); 3. noə bey (ğəzən kiyəsə).

ASIM-ASIM z. elaşk-elaşk; asımasım olmaq, asılmaq elaşk- elaşk bey, elaşkiyey.

ASİ i. kanə. avsi.

ASİ-KİFİR s. avsi-kifir.

ASİ-KİFİRLİK i. avsi-kifirəti.

ASİLƏNDİRMƏK f. avsi kardey.

ASİLƏŞMƏK f. avsi bey.

ASİLİK i. avsiyəti.

ASİMAN i. osmon, asimon.

ASİMANXƏRAŞ   s.   kanə.   osmonxəraş,   bə   osmoni   rəsə, barzəbəş.

ASİMANİ  s.  osmoni,  asimoni  (ranq  i.c.ç.);  asimani  cisimlər

osmoniyə cisimon.

ASİMANRƏNG s. osmoniranq, abi.

ASİMMETRİK s. asimmetrik; asimmetrik təhlil asimmetrik təh-lil. ASİMMETRİYA i. asimmetriyə, ğeyri-simmetrikəti. ASİNXRON s. asinxron (eyni vaxtədə nıbıə). ASİNXRONİZM i. asinxronizm.

ASİTAN i. bərəsim, beşəco.

ASİYA s. Asiyə.

ASİYALI i. asiyəvıj.

ASKET i. asket, zahid, tərki-dınyo.

ASKETİK s. asketik; asketik tərbiyə asketik tərbiyə.

ASKETİZM i. asketizm.

ASQI i. cibend.

ASQIRDICI s. efışvoniyə.

ASQIRIQ i. efışniyəy, çıske-çıske.

ASQIRMAQ f. efışniyey.

ASQIRTI i. diyəkə: asqırıq.

ASQIRTMAQ f. efışvoniyey.

ASLAN i. əslan; aslan ürəkli adam əslandılə odəm; aslan kimi

bənə əslani; aslan ürəyi yeyib əslani dılış hardə.

ASMAKOTAN i. d.-t. ehaştə kotən.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO