Məzmur 26

1 Mıni həxin bekə, ha Kulli-İxtiyor,

Oxo az mıkəmmələ jimon kardəme,

Hejo bə Kulli-İxtiyori dəvitəm, dənıbəqijyem.

2 Ha Kulli-İxtiyor, mıni dəvinə bıkə,

Tı mıni imtıhon bıkə,

Çımı ğəlbi, çımı fikiron osə bıkə.

3 Iştı mehibbət çımı çəşi vədəy,

Deştı bəfomandəti jiyeydəm.

4 De duyəvojə insonon əşt-nışt kardənim,

De dıdimon həmroəti kardənim,

5 Bə şərə odəmon yığnəği nifrət kardəm,

De bevəcə insonon əşt-nışt kardənim.

6 Ha Kulli-İxtiyor, ıştə beqınoəti nişo kardeyro ıştə daston şışteydəm,

Bəştı ğırbonqo sə çameydəm,

7 Bətı vanqipuri həmd kardeydəm,

Iştı mecuzon həmmə bəyon kardeydəm.

8 Ha Kulli-İxtiyor, piyeydəme Iştı məskəni,

Iştı cəloli səbəso bıə vırə.

9 Mıni de qınokoron i vırədə məhv məkə,

De ğəttolon i vırədə çımı coni məstən.

10 Çəvon daston bo bevəcə niyəti diləqin,

Iştə rostə dasti de rışvə pur kardeydən.

11 Az esə boy mıkəmmələ jimon kardeydəm,

Mıni peroxın, bəmı lutf bıkə!

12 Çımı lınqon sərostə roədən,

İcmo dılədə bə Kulli-İxtiyori şukur bəkam.

Məzmur 27

1 Kulli-İxtiyore çımı nur, perəxemon!

Az çıkiku bıtarsım?

Kulli-İxtiyore boçımı jimoni ğələ,

Az çikiku vahiməjə bıbum?

2 Çımı qujdi hardeyro hıcum kardə şərə odəmon,

Bəmı nifrət kardəkəson, deşmenon bəhəvyen bəqınen.

3 Deşmen mıni eqırd bıqətoən, az nıbətarsem,

Demı canq bıkonən, ıştə umu qin nıbəkam.

4 Kulli-İxtiyoriku qıləy orzum, qıləy nocəm heste:

Iştə umri dırozi Kulli-İxtiyori kədə bıbum,

Kulli-İxtiyori məbədədə Bəçəy cəloli diyə bıkəm,

Çəyku cəvob çəş bıkəm.

5 Bədə rujədə mıni Iştə kumi jiədə niyo bəka,

Deştə çodı urtuqi mıni ebədo,

Hali sədə ən barzə vırədə mıni bəno.

6 Esət çımı qırdo bıə deşmenon həmməysə barz bəbem,

Kulli-İxtiyori çıdoədə şoyvo bəkam, ğırbonon obəbırnem,

İlahi bahandem iyən Əy tərənnum bəkardem.

7 Ha Kulli-İxtiyor, quş bıdə bəmı, Tıni bə sədom,

Lutf bıkə cəvob bıdə bəmı.

8 Tı vote çımı dılədə: «Bomı orzuvoni bıbən».

Ha Kulli-İxtiyor, az Botı orzuvoni bardeydəm.

9 Iştə dimi niyo məkə çımıku,

De ğəzəbi mətojın Iştə ğuli.

Tı koməqəti karde bəmı,

Mıni şomədə, tərq məkə,

Ha mıni peroxniyə Xıdom!

10 Çımı pıə-moə tərq bıkoən mıni,

Kulli-İxtiyor mıni ğəbul bəkarde.

11 Ha Kulli-İxtiyor, Iştə roy omut bəmı,

Rostə roədə bəmı rəhbərəti bıkə bə deşmenon vəynə.

12 Mıni bə deşmenon dast eməğand,

Oxo duyəvojə şoydon, zılmkoron bəçımı əleyhi rost bıən.

13 Bımi şək-şubhəm ni ki,

Jimon kardəkəson arədə Kulli-İxtiyori xəymandəti bəvindem,

14 Bə Kulli-İxtiyori umu bıbast!

Ğoym iyən ciqəmand bıbi!

Bə Kulli-İxtiyori umu bıbast!

Məzmur 28

1 Tıni bə sədom, ha Kulli-İxtiyor,

Ha çımı Hal, cəvob bıdə bəmı.

Qirəm bəmı cəvob nıdoş,

Bə ğəbi mardə oxşəş bədom.

2 Tıni bə koməq sədo kardeədə,

Bə Mığəddəsə Məskəni Ən Mığəddəsə Otaği tərəf

Iıştə daston rost kardeədə,

Çımı lovə sədo bıməs.

3 Mıni de bevəcə, şərə ko kardəkəson

Bə ico məhv məkə.

Əvon deştə hamsiyon dusti ğəzinə qəp jəydən,

Əmma ıştə dılədə şərə eçin qəteydən.

* Bəçəvon əməlon, bevəcə koon qorə

Çəvon əvəzi bıdə,

Çəvon dastiku omə ko bə çiçi loyiğebo,

Bıdə bəvon.

5 Bə Kulli-İxtiyori əməlon məhəl nınoyro,

Bəçəy daston koy məhəl nınoyro

Kulli-İxtiyor əvoni bə zəmin bəje,

Həni i kərən rost nıbəkarde.

6 Həmd bıbu bə Kulli-İxtiyori,

Əy məsəşe çımı lovə sədo!

7 Kulli-İxtiyor çımı ğələy, çımı sipəre!

Çımı dıl bəy peştıpure,

Əv bəçımı koməqi rəseydə.

Şoyvoyku çımı dıl ocuş omeydə,

Deştə ilahiyon Bəy həmd kardeydəm.

8 Kulli-İxtiyor Iştə xəlği ğıvvəy,

Iştə məsh kardə podşoro,

Əv xılosi ğələy. 9 Bıroxın Iştə xəlği,

Xəy-dıvo bıdə Bəştə məxsus bıəyon.

Əvoni bıçovın,

Zoləti bəçəvon ğəyd bımand!

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO