Çımı dust Bağır coşğuni həxədə ın məğolə nıvışteədə iminə nubədə bə çımı vir 1955-nə sori sentyabrə manq oməy. Bə vaxt əmə dıyninən Lankoni Pedoqoji məktəbəd

ə handedəbimon. Əv haftsornə təhsiliku, az ısəboy miyonə məktəbi oroxniye bəpeşt iyo ğəbul bəbimon. Cıvon, şuvarə, 18 sinədə sırədiyən, qumrahə cıvonbe. Siyo muyon, panə ruşinə sima, xoşə həlimə rəftor, mehribanəti iyən səmimiyəət məktəbədə boəy xəyli dust ğəzənc kardəşbe. Xıyzon xıvandbe. Bəle, Həzər mamu ıştə iminə əğıli vəyə qədəy rə kardəşbe. 18 sinədə boəy vəyə kardəşbe iyən Şaxanım xanımi boəy xıyzonış vıjnəşbe. Nezə duston çəy xıyzonxıvandbe bıznonən qrupədə handə kinon çımiku bexəbəbin. Ki zındə çand qıləşon bə Bağır Coşğuni konul doe fikədəbin. Əmma Bağır xıyzonxıvand bıboən dılədə co eşq əy sutedəbe. Im Minaili eşğbe. Qasbuən iyo bə barədə sıxan okarde vırəş ni. Əncəx bənə Bağır Coşğuni nezə dusti, jıqo zındəm iyo bə barədə qəp nıjənom bə çəy dıli bəqınem.     

Bağır Coşğun reçinəti aşiğe. Minail ısəboy pedməktəbi iyən umumən çəmə məholi ən reçinə kinəbe. Bəy aşiğ nıbe ğeyri-mımkunbe. Bı səbəbən Şaxanım xanımən bə Bağıri quzəşt kardəbe bəy irod nəqəti. Şaxanım xanım Minailış bə vaxti vindəşbəy əvən bəy aşiğ əbi.

De Bağır miəllim dıminə nezə vindemonım bə 1957-nə sori sentyabri təsaduf kardə. Bə vaxt bə Yolə Kuləton məktəbi təyyinot seədə əv əyo ko kardəbe. Sinifonımon yan bə yanbin. Bəmı iminə sinifi doəşonbe. Bağır miəllimi esəboy nisbətən yolə sinifədə, məvuji seminə sinifədə dərs doydəbe. Çımı çətini beədə Bağır miəllim deştə təmkini bəmı numunə bedəbe. Bağır miəllim əsl miəllime. Əmək fəoliyyəti veyni hissə bənə məktəbi direktor iyən Masalli rəyoni Təhsil Şobə inspektori dəvardə. Əncəx əv mıosirə dərsi strukturi mıkəmməl zındə. Bə dərsi quş doədə konsə ustodə miəllim hətto hırdə noqsaniyən vindəbe əncəx bə dim jəydənıbe. Çumçıko Bağır miəllim təbiətədə sərt tənğıd nıbe. Çəy irodən, tənğıdən bənə Qoyçə əno meyxoşbe.

Bağır miəllim çokə mıtoiləvone. Xəyli kitobış heste. Çəy nəzədə dəvardə kitob yaan mətbuati handeyədə heyron mandəş. Jəqo səhifə ni ki, əyo işaron nıbon. Bə çəy dıli nıştə sıxanon jiyədə mıtləğ riyə kəşəyni iyən ya mıəyyən ğeydon bardənine. Hiç qılə nığılə, ğəşənqə, tojə sıxan çəy nəzədə vite zındəni.

Bağır miəllim ıştə əğılon de yolə mehibbəti piyə pəye.
Universitetədə handə soronədə vey vaxt dərsonımon i vırədə dəbəvardi. Az filoloqiyə əv ısə jurnalistikadə əhandi. Əmma vey vaxt miəllimonımon eyni bey səbinə muhazironımon ico dəəvardi.

Virədəme, ruji Bəxtiyar Vahabzadə “Ədəbiyyatşunaslığa giriş” fənnədə mızohirə handəbe. Valideynon bo əğlon nom vıjneyədə kardə səhvon barədə mızokirə şedəbe. Miyonə restonədə nıştə Bağır əşte:

-Bəxtiyar miəllim bə çımı əğlon nomon fik bıdən: Azadə, Vəfadar…

-Iştə nomon çiçe?

-Bağır Həzərizoə.

-Bərəkallah, həm bəştı, həm bə əğlon nomi sıxan be əzıni! Joqoən dəvom bıkə.

Bə vaxt Bəxtiyar miəllim çohrəş ruşinbe. Azəriyə zoon çokə nomon vıjne zındən. Əmma zındənıbe ki, Bağır Həzərizoə hələ navədə Şahinış, Nizamiş, Hafisış, Asudəş iyən çanədə azrəriyə hırdənış bə dınyo bome iyən Bağır miəllim de həzo zəhməti əvoni yol bəkay.

Bağır miəllim musiqi aşiğe. 1961-nə sor mayə manqi 1-ədə bə lik rəyoni Mondiqo diy bəştə dust Əğəddini vəyə şəbimon. Əməni bə xudmaniyə zal dəvət kardışone. Çokə xanəndon, sazəndon jəydəbin handəbin, çoknə bəvoten, tuğyan kardəbin. Bağır miəllim masabəqiku izin səşe, sazəndəron tono dəvarde. “Segahi” səpe  “Gecələri gündüz kimi çıraqban; Gündən-günə gözəlləşir Kolatan”misronış bino karde bo hande. Məslisədə bə kəson bə çəy sədo heyron mandin, xəyli dastəkə jəşone.

Bə musiqi aludəti, kamil ifo həmçinin bə Bağır miəllim əğılonən xass be. Ələxsus Vəfadarədə ım ıştəni oşko nuşo doydəbe. Çı xususiyyəti inkişafədə Bağır miəllim ğəyn, çəmə zonə məhşurə xanəndə Muruvvət miəllim yolə zəhmətış heste. Məclisonədə əmə Vəfadari, Bağır miəllim, Muruvvət miəllim iyən çəy zoə ifoon vey şohid bıəmon.

Bağır Coşğun çokə musahibe. Deəy qəp jəy, bəçəy mılohizon quş doy həmişə xoşe. Bağır miəllim bı sahədə barzətiş əve ki, bəştə musahibi ğəlbi rə ro pəydo kardedə. Bəzıne be ım bə çəy jurnalistəti anqıle. Əmma bəçəy duston əvən məlume ki, Bağır miəllim de saaton nışte oçerkon, məqolon nıvışte həvəsko ni. Əncəx çəy şifohi nitqədə bə məharət kam jurnalistədə bəbe. Qirəm Bağır miəllim bə pedoqoji sahə ovaştənəbəy beşubhə çokə telejurnalist əbi. De ən çətinə musahibi Bağır coşqun vey rohət zıvon pəydo kardedə. De əğıli əğıl, ruşinfiki ruşinfik, ruhani ruhani zıvonədə qəp jedə. Besəvodə məlloon bə çəy irodon rə-rə tuş omedən. Səvodinə ruhaniyon ısəbo çəy dustin.

Bağır muəllimədə jimoni piye vey zumande. Komsə çətini beədə Bağır miəllim bəştə çəşi iyən çokə hadison vardə iyən emosiyonən bə istiqamət cəm kardə.

Rosti. Bağır miəllim tam ifodə karde hostonə ko ni. Əvən hostonə ko ni ki, bə Bağır miəllim 67 sini təmom be bovə bıkəy. Çı əvəsori zoə mayi 2-ədə 67 sin təmom bedə. Odəm bımi bovə karde zındəni. Səy muyonış bənə bandi vos sipi bıboən Bağırədə cıvonəti həvəs iyən enerji jiyedə. Bo ıştə duston əv həmişə cıvone. Bənə çəy ovandiyon iyən ğəzoon şohidi az ımruj bəy jimonədə tojə zirvəon orzu kardedəm. Bıdə çəy hafto, həşto, sa sinədə çəy əğlon, nəvəon, nəticəon Bağıri bı forməfə de həmişə cıvonə dıli bıvindon de əy fəxır bıkəyn.

Əhməd Səmədov

 Kuləton miyonə məktəbi miəllim

Tərcumə kardışe Akşin Tarixi

Masalli, Ninəlov

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO