Beşemoni xotirə

Rəbbi jıqo votışe bə Musa:  «Təğdis bıkə Bomı har iminə moəku əğıldon okardeyro bıə zoon. Im iminə moəku bıəyonədə İsrailjon arədə bıbu insono iyən həyvono bıəyon; Çımınin əvon».

Musa votışe bəştə xəlği: «Yodo beməkən ın ruji ki, şımə beşişon Misiro, ğuləti kəo, çoknə Rəbbi deştə ğudrətinə dasti bekardışe şımə çıyo bı səbəb həmyozinə nuni məhən:  Şımə beşeydəşon ımruj, Avivə manqədə.  Rəbb əhd bastəşbe deştı pıəon ki, şıməni bəvarde bə Kənanıjon, Xettıjon, Emorıjon, Xivıjon iyən Yevusıjon zəmini. Bəvədə ki, bədo bəşmə zəmin heste əyo şıt iyən anqivin, şımə bıkən ın ibodəti bı manqədə. 6Behəmyozə nun bəhən haft ruj, haftminə ruji id bıkən bo Rəbbi;  Behəmyozə nuni hardə bıbu haft ruj, hiç kəsiku bıənin ni həmyozinə nun, həmyoz bıənin ni şımə zəminədə  Həmon ruji tı bıvot bəştə fərzəndon: ın bəçəy xotoye ki, az Misiro beşəyədə Rəbbi bomı kardəşbe.  Bıdə ın işorə bıbu ıştı dastədə iyən xotirə bıbu ıştı çəşon vədə, bıdə Rəbbi ğanun bıbu ıştı qəvədə, çumçıko Rəbbi deştə ğudrətinə dasti bekardışe tı Misiro.  Sorbəsor təyin kardə bıə vaxtədə əməl bıkə bı ğaydə. Rəbb vardeədə tıni bə Kənanıjon məhol, çoknə ki, ğəssəm hardəşbe botı iyən boştı pıəon, doyədə əy bətı,  co bıkə bo Rəbbi har moə bətno bə dınyo omə iminəvəçə əğıli; mol-mələ zandə har qılə iminələvə niyə həyvoni;  de vəy əvəz bıkə har qılə həkıtə, qirəm əvəz nıkon, barıştən çəy qiy; bıhır ıştə insonon har zoon qıləyni iminəvəçə əğıliyən.  Çəy bəpeştə ıştı zoə parseədə bətıku: In çiçe? Bəvədə bıvot bəy: Rəbbi deştə ğudrətinə dasti bekardışe əmə Misiro, ğuləti məholo;  çumçıko firon inodkorəti kardeədə, Rəbbi kıştışe Misiri zəminədə bıə iminəvəçə əğılon həmməy, odəmiku qətəşe tosə mol-mələ balon həmməy, əve az ğıbon doydəm bə Rəbbi har qılə moə bətno bə dınyo omə zoə əğıli, hıriyeydəm ıştə zoon har qılə iminəvəçə əğıli;  bıdə ın qıləy işorə bıbu ıştı dastisə iyən nişonə bıbu ıştı çəşon vədə, çumçıko Rəbbi deştə ğudrətinə dasti bekardışe əmə Misiro».

Xıdo ro nişo doydə bə İsraili fərzəndon

Fironi ki vadoşe xəlğ, Xıdo nıbardışe əvon de Fələstini zəmini, çumçıko əv neze; Xıdo votışe: «bıdə xəlğ pəşimon nıbu canqi vindeədə, onıqardı bə Misir». Xıdo bardışe xəlğ de biyoboni vardışe bə Sıə dıyo tərəf. İsraili zoon beşin Misiri zəmino de avjori.

Xəyli bə nav Yusifi ğəssəm doəşbe bə İsraili zoon, votəşbe: Xıdo mıtləğ nozil bəbe bəşmə, şımə bıbən deştə çıyo çımı aston. Musa peqətışe deştə Yusifi aston.

İsraili zoon hərəkət kardışone Sokxofo, yurd eğandışone Efamədə, çe biyoboni oxoyədə.  Rəbbən bəruj şeydəbe çəvon navədə avə suni dılədə, bəvon ro nişo doy-doy, şanqo esə boy otəşi suni dılədə, ruşnə səğande-səğande bəçəvon roy ki, əvon şəv-ruj ro karde bızının.  Xəlği vəo enısiyəy bəruj avə sun, bəşəvən otəşi sun.

Beşemoni xotirə

Rəbbi jıqo votışe bə Musa:  «Təğdis bıkə Bomı har iminə moəku əğıldon okardeyro bıə zoon. Im iminə moəku bıəyonədə İsrailjon arədə bıbu insono iyən həyvono bıəyon; Çımınin əvon».  Musa votışe bəştə xəlği: «Yodo beməkən ın ruji ki, şımə beşişon Misiro, ğuləti kəo, çoknə Rəbbi deştə ğudrətinə dasti bekardışe şımə çıyo bı səbəb həmyozinə nuni məhən:  Şımə beşeydəşon ımruj, Avivə manqədə.  Rəbb əhd bastəşbe deştı pıəon ki, şıməni bəvarde bə Kənanıjon, Xettıjon, Emorıjon, Xivıjon iyən Yevusıjon zəmini. Bəvədə ki, bədo bəşmə zəmin heste əyo şıt iyən anqivin, şımə bıkən ın ibodəti bı manqədə.  Behəmyozə nun bəhən haft ruj, haftminə ruji id bıkən bo Rəbbi;  Behəmyozə nuni hardə bıbu haft ruj, hiç kəsiku bıənin ni həmyozinə nun, həmyoz bıənin ni şımə zəminədə  Həmon ruji tı bıvot bəştə fərzəndon: ın bəçəy xotoye ki, az Misiro beşəyədə Rəbbi bomı kardəşbe.  Bıdə ın işorə bıbu ıştı dastədə iyən xotirə bıbu ıştı çəşon vədə, bıdə Rəbbi ğanun bıbu ıştı qəvədə, çumçıko Rəbbi deştə ğudrətinə dasti bekardışe tı Misiro.  Sorbəsor təyin kardə bıə vaxtədə əməl bıkə bı ğaydə.

Rəbb vardeədə tıni bə Kənanıjon məhol, çoknə ki, ğəssəm hardəşbe botı iyən boştı pıəon, doyədə əy bətı, co bıkə bo Rəbbi har moə bətno bə dınyo omə iminəvəçə əğıli; mol-mələ zandə har qılə iminələvə niyə həyvoni;  de vəy əvəz bıkə har qılə həkıtə, qirəm əvəz nıkon, barıştən çəy qiy; bıhır ıştə insonon har zoon qıləyni iminəvəçə əğıliyən.  Çəy bəpeştə ıştı zoə parseədə bətıku: In çiçe? Bəvədə bıvot bəy: Rəbbi deştə ğudrətinə dasti bekardışe əmə Misiro, ğuləti məholo;  çumçıko firon inodkorəti kardeədə, Rəbbi kıştışe Misiri zəminədə bıə iminəvəçə əğılon həmməy, odəmiku qətəşe tosə mol-mələ balon həmməy, əve az ğıbon doydəm bə Rəbbi har qılə moə bətno bə dınyo omə zoə əğıli, hıriyeydəm ıştə zoon har qılə iminəvəçə əğıli;  bıdə ın qıləy işorə bıbu ıştı dastisə iyən nişonə bıbu ıştı çəşon vədə, çumçıko Rəbbi deştə ğudrətinə dasti bekardışe əmə Misiro».

Xıdo ro nişo doydə bə İsraili fərzəndon

Fironi ki vadoşe xəlğ, Xıdo nıbardışe əvon de Fələstini zəmini, çumçıko əv neze; Xıdo votışe: «bıdə xəlğ pəşimon nıbu canqi vindeədə, onıqardı bə Misir».  Xıdo bardışe xəlğ de biyoboni vardışe bə Sıə dıyo tərəf. İsraili zoon beşin Misiri zəmino de avjori.

Xəyli bə nav Yusifi ğəssəm doəşbe bə İsraili zoon, votəşbe: Xıdo mıtləğ nozil bəbe bəşmə, şımə bıbən deştə çıyo çımı aston. Musa peqətışe deştə Yusifi aston.  İsraili zoon hərəkət kardışone Sokxofo, yurd eğandışone Efamədə, çe biyoboni oxoyədə.  Rəbbən bəruj şeydəbe çəvon navədə avə suni dılədə, bəvon ro nişo doy-doy, şanqo esə boy otəşi suni dılədə, ruşnə səğande-səğande bəçəvon roy ki, əvon şəv-ruj ro karde bızının.  Xəlği vəo enısiyəy bəruj avə sun, bəşəvən otəşi sun.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO