Məzmur 48

 

1 Xıdo yole iyən Əv loyiğe bə həmdi,

Iştə mığəddəsə şəhrədə, mığəddəsə bandədə

Kulli-İxtiyor vey əzəmətine.

2  Barze iyən reçine,

Dınyo dimi şoyvoye

Şimalədə bıə Sion band

Im yolə Podşo şəhr.

3 Xıdo çəvon ğəlonədəy,

Xıdo bənə mıhovizəkəy.

 

4 Podşon qırdə bin,

İ vırədə dəro qınin bə canq.

5 Əy vindeədə mot mandin,

Tarsəyn rəyrə vitin.

6 Zandə jeni doj qəte ğəzinə

Çəvon con bə larz eşe.

 

7 Tı vırtı-vılo karde əvon

Şərği vavazi Tarşişi qəmiyon məhv karde ğəzinə.

 

8 Ləşğəron Kulli-İxtiyori şəhrədə –

Çəmə Xıdo şəhrədə

Çiç məsəmonbe, vindımone əv,

Xıdo əvırəy zoləti ğoym bahşte. Sela

 

9 Ha Xıdo, Iştı məbədədə

Iştı mehibbəti barədə nığıl-nığıli şıneydəmon.

10 Ha Xıdo, zəmini dimi har vırədə

Həmd kardə beydə Bəştı nomi.

Iştı rostə dast pure de salehəti.

11 Bıdə Sion band şo bıbu.

Bə deşmenon doə cəzo qorə

Bıdə Yəhudə kinon şoyvo bıkən.

 

12 Sioni qırdo bıqardən,

Çəy ğullon başmardən.

13 Dığğət bıkən bəçəy divon,

Bəçəy ğəlon diyə bıkən ki,

Bə oməvəy nəsıli bıvotən:

14 «Im Xıdo zoləti çəmə Xıdoy.

De tosə oxoy Əv çəmə rəhbər bəbe!»

 

Məzmur 49

1 Şımə, ha həmə xəlğon,

Bıməsən ımi!

Ha dınyo səbəson,

2 Ha soyə insonon, əsılzodon,

Ha ərbobon iyən beçizon,

Quş bıdən həmməy!

3 Çımı qəvo hıkmətinə sıxanon beşeydən,

Çımı dılədə bıə fikiron mudrikəti omuteydən.

4 Quş bədom bı məsəlon,

Lira jəy-jəy obəkardem mıəmmon.

 

5 Boçi az bıtarsım bədə rujədə?

Təğib kardəkəson mıni eqırd qəteədə.

6 Əvon bəştə sərvəti peştıpurin,

Deştə bolə tənxo şəhn kardeydən.

7 Hiç kəs hıriye əzıni çikiysə umri,

Çəy jimoni həxi doy əzıni bə Xıdo.

8 Çe insoni jimoni həx vey bohoye,

Ən yolə ğıyməton kifoyət nıbəkarden,

9 İnson zoləti bıjiyı,

Ğəbi hiç nıvindı.

 

10 Im oşkoye ki, həm hıkmətinon mardeydən,

Həm axməxon iyən beağılon tələf beydən,

Çe həmməy sərvət bo co kəsi mandeydə.

11 Ğəb boəvon zoləti mənzıle,

Nəsılbənəsıl çəvon vırə ğəbe.

Iştə nomi bə zəminon bıdonən.

12 İnson çanə dəqərin bıboən, mandeydəni

Bənə həlok bıə həyvoniye.

 

13 Bəştə peştıpur bıəkəson ro bə marde bardeydə,

Peş bəvon çəvonku rozi mandəkəson oxoyən jıqoye.

14 Qələ ğəzinə bardə bəben bə mardon məskən,

Əvoni mard bəçovne.

Ruj obeədə əməlisalehon çəvonsə baş bəben,

Çəvon andom isə bəpıxe,

Mardon məskən çəvon mənzıl bəbe.

15 Əmma Xıdo çe mardon məskəni çanqo

Pebəroxne çımı coni, Iştə tono bəbarde.

 

16 Mətars kiysə ərbob beədə,

Çəy kəy cəh-cəlol vey beədə.

17 Əv mardeədə deştə hiç çiy barde əzıni,

Çəy cəh-cəlol çəy dumo əşeni.

18 Iştə jimonədə ıştəni baxtəvər hisob bıkoən,

Əv ovandin bıboən, əy tarif bıkonən,

19 Iştə dədə-bobon tono bəşe,

Bə ruşnə zoləti həsrət bəmande.

20 İnson çanə dəqərin bıboən, mandeydəni,

Bənə həlok bıə həyvoniye.

 

Məzmur 50

1 Ğudrətinə Kulli-İxtiyorə Xıdo sədo kardeydə,

Həşipeməku bə həşinıştə

Zəmini səpe bıə həmmə səbəson bə sədoy.

2 Beğusurə reçinə Siono

Xıdo Iştə nuri dəvoşneydə.

3 Çəmə Xıdo omeydə, aşiş nıbəmande Əv,

Sutniyə yəlov Çəy navədəy,

Şiddətinə tufan Çəy qırdoədəy.

 

4 Əv Iştə xəlği mıhokimə kardeyro

Pentono osmoni, jitono zəmini vanq kardeydə:

5 «Qırdə bıkən Bəçımı huzur mominon,

Ğırbon obırniyə Demı əhd bastəkəson!»

6 Osmonon Iştı ədoləti bəyon kardeydən,

Çumçıko hakim Xıdo Iştəne. Sela

 

7 «Voteydəm, Bəmı quş bıdə, ha çımı xəlğ!

Ha İsrail, şoydəti kardeydəm bəştı vəynə.

Oxo Xıdo Azim, Iştı Xıdom.

8 Iştı vardə ğırbononro tənbeh kardeydənim tıni,

Iştı edaştə sutniyə ğırbonon hejo Çımı vədən.

9 Ğəbul kardeydənim ıştı kumədə bıə nə bızon,

Nəən neqon ıştıku.

10 Oxo Çımıne vişonədə bıə həmə həyvonon,

Bandıkuədə ça kardə həzo-həzo mol-mələ.

11 Az zıneydəm bandonədə bıə həmə pərəndon,

Kəfşəni həyvonon həmmə Çımı dasti jiyədən.

12 Vəşi bıqətom, bətı əvotnim,

Oxo Az dınyo iyən dınyədə bıə har çiy soybim!

13 Məqər Az neqo qujdi hardeydəm?

Məqər Az bızi xuni peşomeydəm?

14 Bə Xıdo şukriro ğırbon edaşt,

Ğudrətinə Xıdo vədə bə qiy qətə əhdon bə vırə bırosın.

15 Bədə rujədə Mıni sədo bıkə,

Az tıni xılos bəkardem,

Tınən izzət bədoş Bəmı».

 

16 Bə bevəcə odəmon isə Xıdo voteydə:

«Şımə hestıyone həx Çımı ğaydon bo əzbər vote?

Şımə hestıyone həx Çımı əhdi bəştə zıvon vardey?

17 Nifrət kardeydəş Bəçımı doə nəsyəton,

Məhəl noydəniş Bəçımı əmron.

18 Qıləy dızd vindeədə umuj qınydəş bəy,

Bə zinokoron həmro beydəş.

19 Iştə qəvi bo şəri okardeydəş,

Iştə zıvoni bo hiləqorəti oko doydəş.

20 Nışteydəş bəştə boə şər ğandeydəş,

Iştə dədə balə ğırıbıri kardeydəş.

21 Tı jıqo kardeədə Az damə nıbim.

Mıni bənə ıştə hisob kardeydəş?

Esət Az tıni tənbeh bəkardem,

Iştı kardə əməlon bəştı dim bəjem.

 

22 Xıdo yodo bekardəkəson,

Dığğət dıkən bımi!

Nekneki Az pıtı-poə bəkam şıməni,

Hiç kəs xılos karde əzıni şıməni,

23 Harki Çımı ehtiromi oqəteydə

Şukriro ğırbon edaşteydə Bəmı,

İzzət doydə Bəmı.

Az bə rostə ro qətəkəsi

Xıdo xılosi nişo bəkam».

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO