DIMİNƏ ZANQƏN OMƏY

 

Qıləy noxəşini vardedən bə noxəşxonə. Çı noxəşini quş dıqləniyən bərk sutəbe. Doxtor çe noxəşini quşon muayinə kardedə, xəbə səydə :

– Bolima, şımə quşon boçi jıqo sutən?

Noxəşin izoh kardedə:

– Mı bə ruj, bə şəv de dastə telefoni sıxan kardə kəsim, i dastım hejo quşonədə bedə. Şanqo kədə bəştə şəvlo uti jəydəbim, ğəflətən bə çımı telefon zanq oməy. Bı vaxtədə uti çımı dastədəbe, nıznəme sutə uti nome ıştə quşusə, quşım sute.

Doxtor de heyrəti bə noxəşini diyə kardedə. Peşı dubarə xəbə səydə:

– Bəs ə qılə quş boçi sutə?

Noxəşin tikəy mandedə, jinton-jinton bə doxtori erəxedə, votedə:

– Doxtor, bo votey xəcolət kəşedəm, əmmo həyğət bımədəy ki, tikəy dəvardə nıbe, ə telefonə zanq unən oməy, bı dəfə uti bıqlə quşisə noəmbe..

 

XƏROBƏ SƏLYON URUSƏTİSƏ YOLEBƏN

 

Zoə çe Bokuədə bəştə kə–bə Lankon oqardedə. İntizor kəşə pı zanq kardedə zoəku xəbə səydə:

– Balə, tı koncoş ?

– Səlyonədəm, lələ.

Nim saati bəçəton unən pı zanq kardedə:

– Koncoş, balə?

– Səlyonədəm, lələ.

Saatiyən dəvardedə. Pı tikror zanq kardedə:

– Isə koncoş, ha balə?

– Səlyonədəm, lələ, Səlyonədə.

Pı həni zanq kardedəni, əncəx ıştən bəştə votedə: “Xərobə Səlyon Urusiyəti kəvşənisən yolebən. Se saate sə bedəni”.

 

Camal Lələzoə

Masalli, Ğızıləvo

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO