ZOƏ SUKUT,  PIƏ SUKUT

Piyəmerdə dırozə Ğobədəli boştə kırtımə zoəro çe diy ən barzi-bılındə reçinə kinə vəyu vardedə. Roste, arədə kali ğeylu-ğalon bıboən, de tojə jenı-şuyə ivrədə jiyey, çand qılə zoə-kinə bəxşışon kardey bə dınyo bərobərbe, Ğobədəli mamu deştə vəyu fəxr əkəy, hakənə bəştə zoən piyarişi, əvoti:

– Kavuəçəş ( çəşış kavu beyro ıştə zoə jıqo vanq əkəy), jenədə bardə ha….

Zoə hiççi nəvoti, sukut əkəy. Ğobədəli mamu kə-bədə ve vaxt bə qədə əğlon, bəştə nəvon sə zikkə əjəni, əvoti:

– Vəse, hay-kuy məkən, bıdə çımı quşon tikəy aşiş bıbun.
İ şəv kırtımə zoə şəvi nimədə məsedə ki, lələ-nənə hıtə kədə elış-lıvış omedə, çe nənə noroziyə sədo omedə, kırtımə zoə ıştə lələ vanq kardedə- votedə:

– Vəseyəni, ha lələ, şəvi bı aləmədə hay-kuy məkənəni, bıdə tikəy əmənən rohət bıhıtəmonəni !

Dəyən həni Ğobədəli mamu sədo omedəni, əvən bəne ıştə zoə sukut kardedə.

 

MOĞNƏ

 

Merd çe kədə beşedə. Jen dumonpalu jəydə zikkə:
– Zə, bə kə oqardeədə 10-15 qılə moğnə bıstəniş ha!
– Bəstem.
– Zə, fik bıdəyş, hukməti moğnə nıbu ha!

– Çiç? Hukmətən moğnə noydə?!

 

 

 

Camal Lələzoə

Masalli, Ğızıləvo

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO