Xəbə doə beydə ki avqusta manqi 16-da çı Azərboycon Respublikə Prezidenti İlham Əliyev iyən iminə xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər iyən Laçın rəyononədə bıən.

Prezident İlham Əliyev iyən iminə xanım Mehriban Əliyeva Omər haliku  çı Kəlbəcəri füsunkorə mənzərə seyr kardışone

Prezident İlham Əliyev: Çəmə ro bə Kəlbəcəre, işğaliku ozod kardə bıə bə Kəlbəcəri. Omər holiku dəvarde-dəvarde şeydəmon bə Kəlbəcər. In ro oxonnə manqonədə qeş kardə bıə. Çumçıko ın roy vote bəbe ki, dəvarde nıəbi. Esə roy dırozi tunelon dutə beydə. Tunelon soxte bəpeştə ome-şe vey rohat bəbe. Əmma hələlığ əmə ın royku istifdə kardəmon iyən ın reçinə mənzəronən de çəşon diyəkarde co aləme. Kəlbəcəri mənzəron esə həniyən reçine. Esə bəştə roy dəvom kardəmon. In holi bılındə hissədə mande-mande i kərən Azərboycon xəlği de  tarixi Zəfər mınosibəti təbrik karde piyedəme.

Mıhoribəku bəpeştə bə Kəlbəcər çımı iminə səfəre. İ çand qılə tədbir nəzədə qətə bıə. Çı Kəlbəcəri bərpo, sənibəton bəçəy soxte prosesi start doə bəbe.

Xərəboğ iyən Şərqi Zənqəzur Azərboycone!

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO