“DODO” QƏZETİ NUBƏTİ AŞMARD ÇAPO BEŞE “Dodo” qəzeti nubəti aşmard (10(52) oktyabr, 2021) handıme, mənən, ruhən ve rohət bim. Dılısoxti votey bəbe ki, “Dodo” numunəvi qəzete, çeəy naşir, sərredaktor İradə xanım Məlikova bənə avanqardə jurnalisti puxtəbıə.Qəzeti ve marağin, əhotənin, dizaynin nəşr bey, tati-tati bə Tolışə mahol vardə bey, naşiri tərəfo bə bəhandon rosniyə bey xəlği ve rozi haştedə. Zikr kardəbıə aşmard mevzu cəhəto ve aktualə məsələon ehtivo kardedə. Çand qılə rublikəon jiyo marağınə materialon dərc bıə. 1-nə səyfədə “Dodo” qəzeti se sornəni kompakt, kitob holədə nəşr bey; 2021-nə sori 6-10 oktyabrədə dəvoniyəbıə Boku beynəlxəlqə kitobə numoyəşqo; Ənıvışt-publisist Nurəddin Muğonıji ”Şəhodəti manifest” kitobi həxədə məqaləon doəbıən. Qəzeti 2-nə səyfədə Liki rayoni Ozobijoni diyku qazi Babək Cəfərovi həxədə Ruhiyyə xanımi nıvıştəyon, çe sətron muəllifi “Zərinə vəyu” etnoqrafikə povestiku i vəslə çap kardəbıə. 3-nə səyfədə İlqar Səfərovi (Lik, Nodə) Tolışə sərzəmini ğədimə tarıxi həxədə otırnəyon idomə; “Avestə” kitobi bə tolışi tərcumə i poə; Ostoro təhsil şobə ovandon kırtə xəbəon jiyo doə bedə. 4-nə səyfədə sərredaktori “Cənubi naxışon iyən diyənon-multikulturalizm” barədə məqalə; III qrup Qərəboği qazi Məmmədov Uzəyir Cavaniri zoə ıştə jimoni həxədə tənqidi mulahizəon dərc kardəbıə. 5-nə səyfədə ənənəvi formədə “Azərboyconə-tolışə luğət”, “Əloləon”, “Yolon sıxanon”, “Lətifəon”, “Havzə çorəon” rublikə jiyo materialon vırə qətedə. Həmən şair Aydın Rza (Masalli, Tuklə) “Çiç bıvotım, kinə” lirikə şeir bə bəhandon nəzə rosniyə bedə. 6-nə səyfədə Tolışə maholi kələntərə şəhid, alim Fəxrəddin Əboszodə “ Tolışə zıvon” kitobi idomə dərc bedə. 7-8-nə səyfon bə II Qərəboği şəhidon həsr kardə bıən. Liko Fərid Cəvodzodə, Boku şəhro Radif Heydəri zoə Mustafayevi məqaləon dərc bıən. Oxoədə çe aşmardiku bəpeştə tojə rublikə okardə bedə. “TOLIŞƏ XORƏKON, ÇEƏMƏ KİYƏSƏ”; Lankoni Boladi diyo Minayə xanım Əmirəliyeva ın rublikə nığo bədoy.
Qəzeti materialon: dodoqazeti.az iyən [email protected] saytonədə bəhandən.
Allahverdi Bayrami. 05.11.2021
Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO