Çəy oxonə canq çı Fuzuli rəyoni Merdini diyədə bıə. Oktyabri 8-də çəy sə vey qonə yaronku peşo dı şəv, se ruj səğ mandeyro  mıcodilə kardəşe, sıxani əsl mənoədə, marde-mande canqədə bıə. Mardey oxon çorə beyo ıştə çəşi vədə qətəşe. Har zəmon çəy anqışte tətikədə çı marde çəşi diyə kardəşe dik-dik, bo jiyey kışteyən hozo beyı nişo doəşe.

Babək Cəfərov vətəni roədə bəştə dast siloh  peqətə de həzo vətənpərvərə nupərəsonədə qıləye. Sinifiku bə sənqər dıroz bıə roədə çəy xəyolədə əncəx çəmə Xərəboğədə baydəğ rost kardə vaxti şıınyəşe (düşünüb).

Həşiyə Azərboyconi Həşiyə (sıftənə Ozobijon) diyədə riyaziyyat miəllime Babək miəllim. Əv ışən Liki Buzeyirkuye. 1995-nə sori maya manqi 10-ədə moəo bıə.

Iştə miyonə təhsili Liki rəyon M.Baxışov nominə 3 numrəynə tam miyonə məktəbədə bəsə jəşe. Sumqayıt dovlət universitetədə Riyaziyyot iyən İnformatikə miəlliməti ixtisası uzrə təhsil səy bəbeşt Liki Sors diyədə miəlliməti kardəşe. 2019-nə sorədə miəlimon bə ko dəşe mısobiqə nom jəşe iyən ovand səşe Ostoro Sumrud diyədə miəllim təyin bıə. Peşo vırədəqişmədə bə Liki rəyoni Qunəşli (Ozobijon) diy oqardə.

Rınə bə kəon əsos daldəbe (sığınacağ) çəmə. 2016-nə sorədə Naxçıvoni hərbi xidmətdə bıə. 1 sor hışkə ləşqərədə qlləğand (atıcı) bıə. Vətəni canq bino beədə təlimonko bəpeşt bə Fuzuli canqon umjən bıə.

Hejo iminə rujiku bənav şə, ğələbə sə, bə zəfəri təşi bardə i Ləşqəri riyonku de qururi jiyə:”Taspiyə canqədə, zumandə mığovimət, çətinə canq şəraiti diyə kardənibimon, har ruj bə nav şeydəbimon. Sentiyabıri 29-də  bino bə əməliyotədə şirkət kardıme. Ejəmonon arədə hərəkət karde-karde ıştəni zərbəku, otəşiku hifz kardeydəbimon. Rınəbıə kəon canqə məydonədə əsos daldəbe (sığınacaq)”.

Həmvətənon ejə, sıği-sıği sə noy sorun çə kəon 30 sori dılədə mandə sığon hejo həminə sığonbin. İ vaxton i kə bə ocəğ peqordniyə həminə sığon, sorun bəpeşt atəşi miyonədə həmonə milləti balon daldə, mandə vırə daldə vıron bıəbe. Voş, ğəlpə iyən PUA-on

Canqvon Babək Cəfərovi qəp jə hadison Fuzuli Qaraxanbəyli diyədə cərəyon kardedəbe. Dışmen bekardəbıə, diy sə bıəbe. Əmmo diyədə vırəbəvırə bıə Azərboyconi ləşqəri ko orəxə nıbe. Çumçıko hələ dırozə ro hestbe, oxo bə Şuşa, bə Xankəndi hələ vey mandəbe. Nubəynə Merdinli diybe: “Əməliyyoti aspart doəbe. Dəşimon bə hıcom. Dışmeni mıvqe pentono be səbəb əməliyyoti şəroit vey qon be bəməno. Bə nav şey hoston nıbe. Qıləy mayormon şəhid be, minamyot çəmə sərbozun qıləyni lınqon, qıləyni sə bardışe. Çəmə veynə yarajəbıəonımon be.

Aspardımon jıqo be: Bə di dəqıniye, mande nıəbi. Canqə aspardi vaxtədə bə vırə rosniyeyro ıştə həmməy boonımon şodoy hərəkət ğabiliyyəti hoston kardımone. De 20 kəs canqəvoni bə ro dəvom kardımone. Snayperi qıllon, minamyoti ğəlpon çəmə tono, bı tərəf-bə tərəfiku dəvardəbe. Atəşi dılədə xəyli bə nav şimon”

Bə dumu ro nıbe Xərəboği həsrəti yol bıə Azərboyconli cıvononro: “Əmə koordinaton vığandəbimon, çəmə artileriyə bə həmonə mıvqeon jəydəbe, çəğınən əmə bə həmonə mıvqe dəşeydəbimon.15 kəs mandəbimon. Bo sısti səy səbəb i-dı saat fosilə domone. Maştəvo minamyoti sədo oğo bımon. Vey dənıvarde bə mıhosirə eqıniye bəsə dəşimon. Çəmə səpe voə qıllonku diyəro mandeyro bə nav şe dastpoçə beydəbimon. Bı vaxt çı kəşiku yarəjə bim. Bımi diyə nıkardəy bə ro dəvom kardıme. Əncəx ın kərə PK qullə bəçmı lınqi qıniye iyən azən qıniyim. Çımı komandir İlhom Dadaşov bə dumu odyəsəy xəyli de tərəddudi bəmı erəxəy. Hiss kardıme ki, bə nav şe barədə fik kardə, əmmo mıniyən qullə jiyo noy pidəşnişe. Bəçmı tərəf oməy bə kulon arə mıni şıkırnişe, bekardışe otəşi dıləo. Iştə Avtomati hozo vəziyyətədə oqətmono bino kardımone çəş karde.  Çımı  xunşəm hestbe, bərk təşimbe. Əncəx ov nıbe. Çımı komandir xunşə nıbo votə, çımı yaron de çımı çəkmə teron dəbastışe.

Kulonku hındıl çındəbe həm ıştən hardəbe, həmən bəmı doydəbe. Jıqo dəvom karde nıəbi. Əvən silohi hozo vəziyətdə bəçmı dast doşe şe bo koməqi dumo. Vey mıddət dəvarde. Ləzi bəpeşt komandiri dastədə ov oməy. Ovi bə inəfəsə peşomeme. İlhom mıni rost kardışeki bıbə. Bəy qonəti nıve xotor mınən çəy qiyku bək-bəki dəçkiyəm. Şıkırniye-şıkırniye mıni çəğın bekardeyro bə dastpoçəbe. Əncəx əmə dıyninən oqıniyəbimon. Çəmə tağət mandənıbe. Çımı komandir bəsə dəşey ki, mıni jıqo barde zuş ərəsni. Çanə ki, daldə vıron hestbe, əmə şe zındəbimon. Ojətiyədə hərəkət karde mımkun nıbe. Vindən jəydən, sınayperon hərəkət karde imkon doydənıbin. Həniyən iqlə şəvi daldədə mande məcbur bimon. Ğulləğandə sədon məsdəbimon. Çımı komandir ıjən mıni noşe şe. İən maştə oqare. Xəyli bə dumo şe, əncəx çəmə sərbozonı pəydo karde nıznəşe. İtkəən ıştə sısti səşe ijən şe”.

“Az erməni nim!!!”

Babək Cəfərov yarajəbe bəpeşt  çəy jiyəyon arədə bəlkəmən ən qonə hodisə jıqo bə xotır vardə: “İ mıddət bəpeşt bəçımı bıə vırə dıqlə sərboz  nez be. Çəmənkiyonədəbe. Bəçəmə sərbozon ərzağ bardəbin. Har qıləni çımı itrəfiku dəçkiyən mıni dəyku dəvonişone bə tərəf. Əncəx əvonən qıləy daldə vırə pəydo kardışone mıni noşone əyo. Votışune ki, ərzağı təcili bırosnon, bə di dəqıniye əzinin. Bədumo oqardiyədəən bəçımı tono oməyn. Bəmınən hardemon doşone. Mıddəti bəpeşt vindıme ki, dıqlə sərboz de dəy jinə hissəku omeydən. Dast rost kardıme koməq piyəme. 20 metrə məsofədə mandin, silohi bəmı nişon kardışone. Çımı erməni be şıniyeşone (düşündülər). Votıme ki, Azərboyconi sərbozim. Bovə karde pidənişonbe. Fik kardəbinki bə mina səpe nıştəm, əvoniyən bəştə tonu okırniydəm. Çumçıko lıve zındənibim. Əmin beyro veyə parson doşone. Çımı dastə, kon rəyoniku bey xəbə səşone. Çəğın çımı kəşonku dəçkiyən mıni çəğın dyəro kardışone. Çəğın 5-6 kəs sanitar oməy sıftə  tibbi yardımşon nişo doy, çəğınən mıni canqi rəyoniku diyəro kardışone”.

Mıborizə rizon

Babək Cəfərov bənə filmi təki rujon sə be, ijənən bə reallığ oqarde. Çımi bəpeşt xəş bey dovr bino be. Əməliyyot dəvonişe, hospital-hospital nəvəy. Vığandəbıə noxəşxononədə de rujon mıolicə səşe. Co çı çurə bıəninbeki? Jəqo hostonə yaron nıbin çəy səyə yaron:

“Vey rohətə şikildə ıştə dasti hərəkət kardeydəbim bə səbəb  çımı dastədə bıə yaron səheh be dərəsdəbim. Əncəx noxəşxonədə mıdaxilə zəmon məlum beki, qullə çımı dasti sıvniyəşe (siyirib) dəşə  bəçımı andom. Həkimon həminə qullə çımı peştiku bekarde votışone. Çımı dasti sıvıniyəşe dəşə bəçımı andom”.

Fevarali 18-ədə Ləşqəriku təxris bıə bəştə kə oqardə Babək miəllimi lınqən hələ xəş bıənibe. PK okardə yarə,  hıli-dır kardə bıə aston bərpo beyro  İlizarov aparati hələn ıştə lınqədə novniyedə. Əncəx çəy yaron qılə-qılə xəş bəben. Peşo əv rizon Vətəni canqi rizon təki de qururi deştə bənovniye. Yarə rizon hiç qin nibəben, hələ vey bədəje çəy aston. Əmmo zıneydə ki, əv bə dəje tov bəva. Çumçıko ım dəje zəmin qinkardeədə bə dılon jə bıə doji  ğədər yarə nıbeyı çok zıneydəbe.

 

RUHIYYƏ DAŞSALAHLI

Muəllim.edu.az

Bə tolışi peqoordınişe

Huseyn Tolış

 

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO