• Ha sıxani bıvotoş, sığ bəsə sıği əmandini.
 • Ha sipiyə riş sipiriş əbıni.
 • Ha siri bə jeni məvot, jeni xilx əbini.
 • Hacət bıkə, hıccət məkə.
 • Haft qılə həmzomobə ro şeydənbən, çəvon qıləyni damə beydə: İ kəs ni ha, deəy qəp bıjənım.
 • Haft yaanki bə həşt odəmi baxşə bıdə, çumçıko zıneydənim kişvərədə çoknə bevəcə rujon bəbe.
 • Haftəsutəysə bıə.
 • Hafto, həşto, nəve, oxoyimon siyo ğəbe.
 • Hampo bə hamsiyə bəvoten.
 • Hampo ıştı qujdi baha, astonən bo sıpə şobədo.
 • Hampo nomiku mətars, çəy çəmiku bıtars.
 • Hamsiyə bevəce, kuç bıkə.
 • Hamsiyə bevəcən bibo, tı bevəcəti məkə.
 • Hamsiyə cılmə odəmi lukədə bəmande.
 • Hamsiyə çe hamsiyə vıjore.
 • Hamsiyə ğıryəti nıkəşoş, ıştı ğıryətiyən əkəşnin.
 • Hamsiyə kosə telə kosəy.
 • Hamsiyə parsi hamsiyəku bəkan.
 • Hamsiyə sıpə çanə bevəc bıbo, çı hamsiyə jeni lınqi əqətni.
 • Hamsiyədə bəpaten, bəmənən ebəqıne.
 • Hamsiyəm hamsiyə bıbo, kəçələ kinəm bə şu bəşe.
 • Hamsiyəşon de ovi-otəşi votə.
 • Han vindey hostone, hanəparçin kardey çətin.
 • Handə kaqi damon kılə korte.
 • Hanı – hıtım sutə.
 • Hani-hit ğizilisə şin bəbe.
 • Hanvə bə nəğıli zu bome.
 • Har anqıştə bıbırnoş, ıştə doji bədo.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO