AZLİTRAJLI s. kamtiraj. AZMAİL s. kammail, eləm. AZMAQ f. dəqijiyey.

AZMAN s. 1. nəhənq, ənhor, pətyor; 2. yol, əzəmətin (şair i.c.).

AZMANLIQ   i.   1.   nəhənqəti,   ənhorəti,   pətyorəti;

yoləti, əzəmət.

AZMAZ z. kamədə-veyədə, kamişi, kamişəvoy.

AZMƏLİ s. kamvişəyn.

AZMEYLLİ s. kammeylin, kameləm.

AZMEYLLİLİK i. kammeylinəti, kameləməti.

AZMƏHSULDAR    s.    kamməhsuldor; azməhsuldar şəkilçilər

kaməhsuldorə ğuloğon.

AZMƏHSULLU s. kamməhsul. AZMƏLUMATLI s. kamməlumot. AZMƏNFƏƏTLİ s. kammənfət. AZMƏRKƏZLƏŞDİRİCİ s. kammərkəzəkə. AZMƏRTƏBƏLİ s. kammərtəbə (kə). AZMs. dəqijiyə.

AZMOHKƏM s. tex. kamtov.

AZMOHKƏMLIK i. tex. kamtovəti.

AZMÜDDƏTLİ s. kammıddətin. AZNOUR i. dial. çəşdəxıl, çaştəy. AZÖMÜRLÜ s. kamji.

AZÖMÜRLÜLÜK i. kamjiyəti. AZSAVADLI s. kamsəvod. AZSAVADLILIQ i. kamsəvodəti. AZSAYLI s. kamaşmard (dastə i.c.ç.). AZSÖZLÜ s. kamsıxan, kamvoj.

AZSULU s. kamov (ru). AZŞAXƏLİ s. kamxıçəyn. AZTANINAN s. kamməlum (odəm).

AZTAPILAN s. kampəydobıə (metal).

AZTƏCRÜBƏLİ s. kamtəcrubəyn.

AZTƏHƏR z. kamtəhər, kamişi, kamişəvoy. AZTƏHSİLLİ s. kamtəhsilin, kamsəvod. AZTİRAJLI s. kamtirajin (rujnomə).

AZTORPAQLI s. kamzəmin, kammılk (diyovıj).

AZTOZLU s. band. kamqardin. AZTUTUMLU s. kamqətımin. AZUQƏ i. azuğə, zımhor, hard.

AZUŞAQLI s. kaməğılin, kaməğılsoyb.

AZUŞAQLILIQ i. kaməğılinəti, kaməğılsoybəti.

AZVAXTLI  s.  kamvaxtin,  kammıddətin,  kammıhlətin

(icozə).

AZVOLTLU s. fiz. kamvoltin (lampə). AZYARPAQ i. bot. kamlivə. AZYARPAQLI s. bot. kamlivə(yn). AZYAŞLI s. kamsin (əğıl).

AZYAŞLILIQ i. kamsinəti.

AZYATIMLI s. eləm, həvyə.

AZYÜKGÖTÜRƏN s. tex. kambopeqət (maşin i.c.ç.).

Bb

B1. B (tırki əlifbo dıminə hərf); be hərfi (V) hərf “be” (B), böyük V yolə B, kiçik V qədə B; 2. de əlifbo restə pehandeədə: beşinci maddənin bbəndi pencminə maddə bənd “b”; 3. tıpə, zanqinə, lıbuti sədo; cingiltili b” zanqinə “b”; b.k. (bu kimi), və b.k. (və bi kimiləri) b.j. (bənə jıqo), iyən b.j. (iyən bənə jıləvonon), və b. (və başqaları) iyən c.k. (iyən co kəson).

BA1    n.  1.  ba;  (odəmi,  çiy  zıneədə  ifodə  kardeydə  təəccub, qımon); ba! Köhnə dostum! ba! Çımı kanə dust! 2. hı, əxxo, əhu, əhuye; noroziyəti nişo doydə; ba! Vi haradan çıxdı? əxxo! Im çıkonco oməy beşe?; 3.  bəqəm, hı, əhu,  əhuye; ba! Qonaqlar sabah gəlməlidirlər? əhuye! Mehmonon maştə oməninin?; ba! ba, ba! nıbobənıbo, xıdonıkardə.

BA     bə–   (kali   kaftəsıxanonədə   ikardə   purşə):   adbaad

nombənom, qolbaqol kəşbəkəş, dalbadal peştbəpeşt.

BA  i. kanə. 1. bə, bab, kəybə: 1) hovujə bə, pobə (adətən bə so beşə); 2) bə kovrəsə de təntənə dəşe; 2. hissə, semonə (kitobədə).

BAB  i. bob, to; sən ona bab deyilsən tı çəy bob niş; bab gəlmək

(olmaq) bob omey (bey).

BABA  i. dədə, yoləpıə, bobo; ana baba inə dədə, ata baba pıə dədə, yoləpıə; sizin babalarınız şımə bobon; baba yurdu (ocağı) dədə yurd, babasının qiymətini (bahasıni) üstünə qoymaq ıştə dədə ğıyməti səpe noy; babalarının yanına getmək ıştə bobon tono (bə dınyo) şey.

BABACAN i. dədəle, dədəma. BABACIĞAZ i. diyəkə: babacıq. BABACIQ i. dədəle.

BABADANQALMA s.  dədəkumandə,  bobokumandə;  babadan– qalma mal dədəkumandə mol.

BABAHƏNGİ i. mus. bobohənq (raxsi həvo).

BABAXANI  i.  jenon  reçi  ğəzinə  ğədimiyədə oko  doə

ğızılə axçə

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO