Stefani nıtğ

Çəyo sər kahin parsəy Stefaniku: «Imon rostin?»  Stefani votışe: «Boon iyən pıəon, bəmı quş bıdən! Çəmə əcdod İbrahim hələ Mesopotamiyədə jimon kardeədə, yəni hələ bə Xarran kuç nıkardə, Xıdo de izzəti bəy zahir be. Jıqo votışe bəy: “Beşi ıştə məmləkəto iyən avlodon arəo, bışi Çımı bətı nişo kardə bə zəmin”.  Bəvədə İbrahimi tərq kardışe Xaldeyon məmləkət, Xarranədə səbəso be. Çəy pıə marde bəpeştə, Xıdo vardışe əv şımə esət jimon kardə bı məmləkət.  Xıdo nıdoşe bəy iyo irs hiç i vıjə zəminən. Əmma İbrahimi bəvədə hələ fərzənd nıbə vaxti, Xıdo vəd kardışe ın zəmin bəy iyən bəçəy nəsıli mılki ğəzinə.  Xıdo jıqo votışe bəy: “Iştı nəsıl açinə zəminədə ğərib bəbe, nokəti bəkarde bə əyo bıə milləti iyən bəvon çosa sor zılm kardə bəbe”.  Əmma Az, çəvon nokəti kardə bə xəlği cəzo bədom, votışe Xıdo, “çəy bəpeştə əvon bebəşen çə məmləkəto” iyən “bı vırədə Bəmı ibodət bəkarden”.  Çəyo Xıdo de İbrahimi Əhd bastışe, sınnət ın Əhdi rəmzbe. Keynə ki, İbrahimi zoə İsağ moəo be, əv hələ həşt rujnə korpə beədəsə, İbrahimi sınnət kardışe əv. Peşo İsaği sınnət kardışe Yağub, Yağubiyən sınnət kardışe çəmə donzə əcdod.

Çəmə əcdodon pəxılətiku həvatışone Yusif bə Misir. Əmma Xıdo deəybe,  peroxnişe əv həmə əzyətonku. Lutf kardışe bəy iyən Misiri podşo fironi nəzərədə mudrik kardışe əv. Fironi, Misirədə iyən ıştə sərayədə bıə har çiy səpe rəhbər təyin kardışe Yusif.  Çəyo cəmi Misirədə iyən Kənan zəminədə vəşyəni iyən yolə əzyəton bin, çəmə əcdodon pəydo karde nıznəşone hiç hardehəş. Yağub məseədə ki, Misirədə taxıl heste, vığandışe çəmə əcdodon iminə kərə bə Misir.  Əvon dıminə kərə bə Misir omeədə Yusifi bəştə boon oşko kardışe ıştəni, fironi zınəşe Yusifi avlodon həxədə.  Çəyo Yusifi xəbə vığandışe bəştə pıə Yağubi iyən doşe sədo karde ıştə hafto penc kəs avlodon.  Jıqonə, Yağub oməy bə Misir. Əv iyən çəmə əcdodon bı məmləkətədə mardin.  Peşo çəvon aston bə Şekem bardə bin. İbrahimi Şekemədə hıriyə ğəbə məğarədə noə be. İbrahimi Xamori zoonku bə nığə pul hıriyəşbe ın vırə.

Xıdo bə İbrahimi doə vədi bə vırə rosniye vaxt nez be-be, Misirədə çəmə xəlğ xəyləki vey bıəbe.  Oxoədə Misirədə Yusifi nıznə co firon beşe bə taxt.  Əv dəmande deçəmə əcdodon xainə rəftor karde, əvoni məcbur kardeydəbe ki, tojə moəo bıə korpon şodən bə benton, bıdə əvon bımardın.

Bı dovrədə Musa moəo be, əv Xıdo nəzədə vey reçinə əğılbe. Əv se manq ıştə pıə kədə perəsəy.  Çəyo əvən şodoə be bə benton. Fironi kinə pəydo kardışe əv, peqətışe boştə fərzənd iyən bənə ıştə doğmə zoə yol kardışe əv.  Bə Musa omutə be çe Misirıjon elmi mudrikəti, əv zumandbe həm sıxanədə, həmən koədə.

Çəy çıl sin beədə, əv bə ğəror oməy osə bıkə ıştə həmvətənə İsrailıjon.  Musa vindeədə ki, qıləy Misirıj İsrailıji jəydə, mıdofiə kardışe əv, kıştışe ə Misirıj.  Əv jıqo fikir kardeydəbe ki, çəy xəlğ səbərəse ki, Xıdo deçəy vositə pebəroxne əvoni, əmma əvon ımi sənırəsəyn.  Maşkinə ruji Musa vindeədə de iyəndı yəndıqətə İsrailıjon, piyəşe əvoni aşti bıkə, votışe: “Şımə boəşon oxo, boçi bə iyəndı zəfə rosneydon?”  Əmma nohəxəti kardəkəsi dəkuşe Musa, votışe: “Ki təyin kardəşe tı çəmə rəis iyən hakim?  Yaanki zinə Misirıji kışte ğəzinə mıniyən kışte piyeydə?”  In sıxanon məseədə Musa vite, Madiani zəminədə bənə ğəribi səbəso be. Çəy dıqlə zoə əyo oməy bə dınyo.

Çıl sori bəpeştə Sina bandədə qıləy mələk vəşə kuli dıləo zahir be bə Musa.  Musa hədəyon mande bımi. Əv nez oməy ki, çok-çoki diyə bıkə, məsəşe Rəbbi sədo:  “Az ıştı əcdodon Xıdom, İbrahimi, İsaği iyən Yağubi Xıdom”. Musa tarsiku bə larz dəşe, nıxtış nıbe pedə ıştə çəşon.  Rəbbi votışe bəy: “Evat ıştə məşon, çumçıko ıştı mandə vırə mığəddəsə zəmine.  Az zılmi dılədə vindıme Iştə xəlğ Misirədə, məsəme çəy ah-nolə. Az zahir bim ki, əvoni peroxnım. Esə tı bışi, Az tıni bə Misir vığandeydəm”.

Həmonə Musa ki, əvon rədd kardışone iyən çəy barədə voteydəbin: “Ki təyin kardəşe tı çəmə rəis iyən hakim?” Xıdo de vəşə kuli dıləo zahir bıə mələki vositə rəhbəri ğəzinə vığandışe Musa ki, peroxnı əvoni.  Musa, Misirədə mecuzon iyən əloməton nişo doy-doy çıl sori dılədə bekardışe ıştə xəlğ Sıə dıyoo bə səhro.  Həmonə Musa votışe bə İsrailıjon: “Şımə Rəbbə Xıdo, şımə ıştən boon arəo bənə mı qıləy peyğəmbər bebəkarde boşmə”.  Səhroədə bə Xıdo xəlği rəhbərəti bıkə Musabe. Sina bandədə deəy qəpjə mələki iyən bə ivırə qırdə bıə deçəmə əcdodon bıəkəsən əvbe. Əy Xıdoku jimon doə sıxanon səşbe, bəmə rosniyəşbe.

Çəmə əcdodon rədd kardışone əv, rozi nıbin bəy tabe bıbun, piyəşone oqardın bə Misir.  Əvon votışone bə Haruni: “Boəmə xıdon bısoxt ki, bıdə əvon bəmə yolyəti bıkən, oxo əmə zıneydənimon, əməni Misiro bekardə bə Musa çiç bıə”.  Bı rujonədə əvon soxtışone qıləy poynə bıt, ğırbon vardışone bəy. Şoyvo kardışone bəştə kardə koy. Bı səbəb Xıdo dim qordınişe çəmə əcdodonku, tərq kardışe əvon ki, sitoyiş bıkən bə osmoni cismon, çoknə ki bı barədə peyğəmbəron kitobədə nıvıştə bıə:

Ha İsrail xəlği,

“Şımə çıl sor daştədə bıə mıddətədə

bəqəm ğırbonon iyən təğdimon

vardəyone Bomı?

Şımə bə Moleki səcdə kardeyro deştə çodı peqətıone,

Iştə xıdo Refani astovə bıti deştə novniyone.

Əve şıməni

Babilisə bə tərəf surqun bəkardem”.

Çəmə əcdodon səhroədə Vindemonə Çodı hestışonbe. Musa de Xıdo əmri, bəştə vində təsviri əsosən soxtəşbe ın çodı.  Çəmə əcdodon ıştəsə bənav bıə nəsıliku Vindemonə Çodı səy bəpeştə, çe Yeşua rəhbərəti jiyədə co milləton mılki bə dast vardeədə deştə vardəşonbe ın çodı. Xıdo Iştən çəmə əcdodon vədə tojnişe xəlğon. Detosə Davudi vaxti ın çodı mande.  Xıdo lutfi sə Davudi bə Yağubi Xıdo lovə kardışe ki, icozə bıdə əv, Bəy qıləy məskən bıdutı.  Əmma bo Xıdo kə dutəkəs Suleymanbe.  İntasi Xıdovandi-Aləm de dasti dutə bıə kəonədə jiyeydəni. Peyğəmbəri votəy ğəzinə:

Rəbb jıqo voteydə:

“Osmon Çımı taxte,

Zəmin isə Çımı lınqon jiyədə epoye!

Şımə Bomı çı curə kə dute bəzıneşon,

Çımı rohati pəydo kardə vırə

Kovrə be bəzne?

Məqər Deçımı dasti ımon həmməy ofəyə bıənin?”

Ha kəcbəs, deştə dıli Rəbbi nıznəkəson iyən bo həğiğəti məseyro quşon kor bıəkəson! Şımə hejo bə Mığəddəsə Rufi vəynə beşeydon, şımə əcdodonən jıqo bin!  Çəvon təğib nıkardə peyğəmbər heste məqər? Əvon kıştışone Saleh Bıəkəsi ome barədə xəbə doə peyğəmbəron. Esət şımə ıştən çə Saleh Bıəkəsi xəyonətkor iyən ğəttol bişon!  De mələkon vositə bəşmə Ğanun doəbe, şımə bəy rioyət nıkardıone».

Stefani ğətl

Imi məsencən, əvon ğəzəbnok bin, dəmandin bo Stefani dandonəciriskə karde.  De Mığəddəsə Rufi purə Stefan esə boy pedyəsəy bə osmoni, vindışe əyo Xıdo izzət iyən Çəy rostə tərəfədə nıştə İsa.  Əy votışe: «Diyəkən, az vindeydəm obıə osmoni iyən çe Xıdo rostədə mandə Bəşəri Zoə!»

Bəvədə əvon həmməy zikkə jəşone, qətışone ıştə quşon, hıcum kardışone bəy.  Əvon şıkırnişone Stefan bə şəhri kəno, dəmandin əy bo sığbəsə karde. Bə Stefani vəynə şoydəti kardəkəson oqətışone ıştə əbon Saul nomədə qıləy cıvonə zoə poədə.  Əvon Stefani sığbəsə kardeədə, əv dıvo kardeydəbe: «Ya Rəbb İsa, çımı rufi ğəbul bıkə!»  Çəyo əv dəzıno oməy, vanqipuri nido kardışe: «Ya Rəbb, ımi bəvon qıno hisob məkə!» In sıxanon vote bəpeştə əv marde

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO