İmoniyon təğib iyən pərən-pərən eğandə bey

Saulən çı ğətliku rozi mandəbe.

Çə rujiku dəmandin Yerusəlimədə bıə imoniyon icmo de şiddəti təğib karde. Sıvoy həvariyon, həmməy pərən-pərən eğandə bin bə Yəhudeyə iyən Samariyə har tərəf.  Kali mominə merdon dəfn kardışone Stefan iyən sute-sute bəməyn boəy.  Saul esə boy imoniyon icmo məhv kardeydəbe. Əv kəbəkə nəveydəbe, imoniyə merdon iyən jenon həbs kardeydəbe, əvoni bə zindon şodoydəbe.

Filip iyən codikor Simon Samariyədə

Pərən-pərən eğandə bıə həvariyon har vırədə Şoyə Xəbə pevılo kardeydəbin. Filip oməy beşe bə Samariyə viloyəti qıləy şəhr, dəmande əyo Məsihi barədə bo vəz karde.  Filipi məsə iyən çəy nişo kardə mecuzon vində izdihom həmməy ivırədə de dığğəti quş doydəbe bəy. Oxo mırdolə rufon de zikhaziki tərq kardeydəbin vey kəsi, vey iflicon iyən çoləxə odəmon şifo səydəbin. Əve bə şəhrədə bərk şoyşotkomə hestbe.

Bə şəhrədə Simon nomədə qıləy odəm hestbe. Əv navko iyo de codikorəti mışğolbe. Çe Samariyə cəmati hədəyon oqəteydəbe, əv iddio kardeydəbe ki, az insonisə barzim.  Odəmon həmməy, həm kosibon, həmən ərbobon de dığğəti quş doydəbin bəy, voteydəbin: «Çəmə Yol votə Xıdo ğudrət ıme».  Çəy codikorəti vey vaxtbe ki, har kəsi mot haşteydəbe, əve cəmat de dığğəti bəy quş doydəbe. Əmma Filip bo şəhri əholi Xıdo Podşoəti iyən İsa Məsihi nomi barədə Şoyə Xəbə qəp jeədə əvon bovə kardışone, vey merdon iyən jenon vəftiz bin.  Simoniən bovə kardışe, vəftiz be. Əv eqıniyəbe Filipi dumo, nişo kardə bıə əloməton iyən mecuzon mot haşteydəbin əy.

Yerusəlimədə mandə həvariyon məseədə ki, Samariyədə ğəbul kardəşone Xıdo kəlom, əvon vığandışone əyo Peter de Yəhya.  Əvon oməyn, dıvo kardışone ki, Samariyədə tojə imon vardəkəson Mığəddəsə Rufi bıstənın.  Oxo bəçəvon hiç qıləyni Ruf nozil bıənıbe, əvon əncəx de Rəbb İsa nomi vəftiz bıəbin.  Çəyo Peter iyən Yəhya dast noşone çəvon səpe iyən əvonən Mığəddəsə Rufi səşone.

Simon vindeədə ki, həvariyon çəvon səpe dast noədə Mığəddəsə Ruf doəbe bəvon, əy pul təklif kardışe bəvon,  votışe: «Bəmınən jıqo qıləy ğudrət bıdən ki, az ıştə dasti çiki səpe bınom, əv Mığəddəsə Rufi bıstənı».  Əmma Peteri votışe: «Bıdə ıştı pulon detı ivırədə məhv bıbun! Tı jıqo şıneydəş Xıdo ənomi de puli hıriye bəzıneş?  Bı xıdmətədə ıştı nə baxş heste, nəən həx, oxo ıştı dıl Xıdo vədə rost ni.  Tobə bıkə iyən bə Rəbbi lovə bıkə ki, ğavər Əv bıbaxşı ıştı dıli ın niyəti.  Az vindeydəm, ıştı dıl pure de telə zəhə iyən bə nohəxəti əsir eqıniyəş».  Simoni cəvob doşe: «Şımə bomı bə Rəbbi dıvo bıkən, bıdə şımə votəyon hiç qıləyni nıvo bəçımı sə».

Peter iyən Yəhya Rəbbi kəlomi şəhodət kardışone, Samariyə viloyəti vey diyonədə Şoyə Xəbə pevılo karde-karde oqardin bə Yerusəlim.

Həbəşıjə hərəməğə bə imon ome

Rəbbi Mələki votışe bə Filipi: «Hozı bıbi, bışi bə cənub, Yerusəlimo bə Ğəzzə şə daşti ro».  Filip əşte dəro qıniye. Roədə bə qıləy Həbəşıjə hərəməğə rast oməy. Əv çe Kandaki, yəni çe Həbəşıjon məleykə xəzinədorbe. Əv bə Yerusəlim bə ibodət oməbe.  Esət bəştə kə oqardeədə ıştə ərəbədə Yeşayə peyğəmbəri kitobi handeydəbe.  Rufi votışe bə Filipi: «Nez bıbi bə ərəbə, bışi çəy yanədə».  Filip vite-vite nez oməy bə ərəbə, məsəşe ki, ərəbədə bıəkəs Yeşayə peyğəmbəri kitobi handeydə. Filip parsəy: «Tı ıştə handəy məno sərəseydəş?»  Əy cəvob doşe: «Çoknə sərəsım, qirəm bomı izoh nıkon?» Çəyo Filipiku xahiş kardışe ki, penışt bə ərəbə, bınışt çımı tono. Əv Mığəddəsə Nıvıştəyədə ın vırəy handeydəbe:

«Bənə pəsi bo obırniye bardə beədə,

Paşmə çıniyəkəson vədə bezıvonə pəsəvə ğəzinə

Onıkardışe ıştə qəv.

Əv təhğir kardə beədə, ədolətinə hıkm bekardə nıbe Boəy.

Çəy nəsıli barədə ki qəp jəy bəzıne?

Oxo Çəy jimon zəmini dimisə bə sə qıniye».

Hərəməğə parsəy Filipiku: «Bəmı bıvot bunum, peyğəmbər iyo çiki barədə voteydə, ıştəku, yaan co kəsi barədə?»  Bəvədə Filip dəmande boəy izoh karde, çe Mığəddəsə Nıvıştəy çı hissəku bino kardışe, qəp jəşe boəy İsa barədə Şoyə Xəbə.  Əvon ro şe-şe oməyn rəsəyn bə ov bıə qıləy vırəy. Hərəməğə votışe: «İyo ov heste. Boçımı vəftiz bey çiçsə mane beydə bəqəm?»  Çəyo əmr kardışe, ərəbə bımandı. Filip iyən hərəməğə dəşin bə ov, Filipi vəftiz kardışe əv.  Əvon ovo beşeədə, Rəbbi Rufi bardışe Filip çəyo, hərəməğə həni nıvindışe əv, əmma şoyvo dılədə dəvom kardışe bəştə roy.  Filipi i kərən vindışe ki, Aştot şəhrədəye. Əv Şoyə Xəbə bəyon karde-karde oməy beşe bə Ğeysəriyyə.

Sauli bə imon omey

Saul hələn bə Rəbbi şoqirdon nifrət kardeydəbe iyən de kışte hədə omeydəbe bəvon. Əv oməy sər kahini tono,  xahiş kardışe çəyku ki, əv nomə bınıvıştı bə Dəməşği sinaqoqon, bıdə deçəvon icozə əv Rəbbi Roy şəkəson jen iyən merdon həmməy bıqətı biyə bə Yerusəlim.  Bə Dəməşği nez beədə iberdəmədə osmono qıləy nur eməy roysə çəy qırdo.  Saul qıniye bə zəmin, qıləy sədo məsəşe: «Saul, Saul, tı boçi Mıni təğib kardeydəş?»  Saul parsəy: «Əğə, Tı kiş?» Əy cəvob doşe: «Az ıştı təğib kardə İsam.  Bəşt bə səpo, bışi bə şəhr, çiç kardənin bıboş, əyo bətı votə bəbe».  De Sauli bə ico ro şəkəson hut mandəbin. Əvon məsəşone sədo, əmma nıvindışone hiç kəs.  Saul əşte bə səpo, əmma ıştə çəşon okardeədə hiç çiy vinde zıneydənıbe, qətışone çəy dast, vardışone əv bə Dəməşğ.  Əv se ruj ku mande, hiç çiy nahardışe iyən penışoməşe.

Dəməşğədə çe İsa Hananiyə nomədə qıləy şoqird jiyeydəbe. Rəbbi çiyemonədə votışe bəy: «Hananiyə!» Əy cəvob doşe: «Bəle, ya Rəbb».  Rəbbi votışe bəy: «Bışi, Sərostə kuçədə bıə bə Yəhudə kə, bıpars əyo Tarsuso omə Saul nomədə odəmi. Əv esət əyo dıvo kardeydə.  Sauli çiyemonədə vindəşe ki, Hananiyə nomədə qıləy şəxs oməy, ıştə daston çəy səpe noşe ki, çəy çəşon obıbun».  Hananiyə cəvob doşe: «Ya Rəbb, az vey kəsonku çı odəmi barədə məsəme ki, əy Yerusəlimədə bə Xıdo xəlği çanədə bevəciyon kardəşe.  Sər kahinonku səlohiyət səşe, iyo omə ki, Bətı imon vardəkəson həmməy həbs bıkə».     Əmma Rəbbi votışe bəy: «Bışi! Az qıləy diləqi ğəzinə ım odəmi səçın kardəme ki, Çımı nomi çe milləton, podşon iyən İsrail xəlği vədə bəyon bıkə. Az Iştən bəy nişo bəkardem ki, əv Bəçımı nomi xoto çanə əzobon kəşənine». Çımi bəpeştə Hananiyə şe, dəşe bə kə, noşe ıştə daston çe Sauli səpe, votışe: «Çımı boə Saul, tı iyo omeədə roədə bətı zahir bıə Rəbb İsa vığandışe mıni ıştı tono ki, ıştı çəşon obıbun iyən de Mığəddəsə Rufi pur bıbi».  Hejo bə ləzədə jıqo bızın Sauli çəşono moyəsimon ğəzinə çiçsə eqıniye, əy ijən vindışe. Əv əşte iyən vəftiz be.  Çəyo əy nun hardışe, ğıvvə oməy bəy. Saul de şoqirdon dı-se ruj mande Dəməşğədə.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO