131 Allahin osmononədə iyən zəminədə çiç heste. Bə nav şımə kitob doə bıəkəsonən, bəşmənən nəsyət kardəmonbe Allahiku tarse. Ehanə kufr bıkoşonən, Allahin osmononədə iyən zəminədə çiç heste. Allah qəncine iyən loyiğe bə şukur kardə be! 132 Allahin osmononədə iyən zəminədə çiç heste. Allah vəs kardeydə vəkili ğəzinə! 133 Ha insonona! Ehanə Bıpiyoşe, ni Bəkarde şıməni! Bəvarde co kəson! Allah ğadire bımi! 134 Ki bəpiyeşe dınyo səvob, Allahi dərqoədəy dınyo iyən axirəti səvobən! Allah əməs iyən əvinde! 135 Ha imon vardəkəsona! Ğoym-ğoymi dəçıkən ədolətiku iyən bıbən Allahi şoydon, de bəşmə ıştəni, valideynon iyən nezə ov-avlodi vəynə bıboən! Qəncin yaanki kosibən bıbon, Allahe şıməsən nez bəvon. Dim məqordınən həxiku bəştə nəfsiro. Ehanə zıvon çadoşon, yaanki qiyəjənəti bıkoşon, Allah həğiğətən xəbədoye şımə kardəyonku! 136 Ha imon vardəkəsona! Imon biyən bə Allahi, bəçəy Rəsuli iyən Bəştə Rəsuli enovniyə Kitobi iyən bə kitobi ki, nozil Kardəşe nav əy! Ki bə həşə bıjəno Allahi, Çəy mələkon, Çəy kitobon, Çəy rəsulon, Axirəti ruji, əv həni eqıniyə bə nığılə zəlolət! 137 Allah hiç vaxt nıbəbaxşe, səbəro Əkəni ə kəson ki, əvon imon bəvarden, peşo kufr bəkarden, ijən imon bəvarden, peşo ijən kufr bəkarden, peşo ziyod bəkarden ıştə kufri! 138 Mıjdəvoni bıdə bə mınofiğon ki, boəvon heste şiddətinə əzob! 139 Ə kəson ki mominon obəqəten, dust bəqəten kofiron. Bəqəm izzət nəveydən çəvon tono? Həmməyəvo Allahiye izzət! 140 Kitobədə həni nozil kardəmonbe bəşmə ki, ehanə bıməsoşon Allahi ayon bə həşə jəy iyən boəvon lıberə karde, məmandən çəvon tono, detobə çəvon ıştə qəpədə co həsbəhs nıkarde. Çumçıko şımənən bəbeşon çəvon to. Allah cəm bəkarde mınofiğon iyən kofiron cəhənnımədə!

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO