Kitobədə əsosən çı Şirəli Əlyari hekayon doə bıən, sıvoy hikoyon kitobədə çı mıəllifi felyetonon (ğeyd kardə bıən) iyən təmsilonən (ğeyd kardə bıən) bə əhandon edaştə beydən.

 

İ ruj Tolışə məholi Poçkoni bandi tındə vişədə qıləy niyə bəbır bə moə bəbıri peqıniyedə, har dıqlə bəbır bə iyəndı de zəndi vey diyə kardeydən, bə iyəndı diyə karde-karde nırəən jəydən, bə iyəndı bərk-bərk tars omedən ki, ın ərozi çımı əroziye, iyo bo neçyəvonəti karde əncəx çımı həx rəseydə, əmmo əvon nırə jəqoən bərkədə jəydənıbin, jıqo bızın çiçikusə tarsedəbin, tarsedəbin ki, çəvon nırə sədo məsə bıbu. Vaxt dəvarde-dəvarde çəvon jəqoən qur nıbə nırə sədo qədə-qədə aşiş bedə, çəvon nırə sədo aşiş be-be əvon qədə-qədə sərəsedən ki, əvon dıqlə ləşədə iqlə conin, Xıdo əvoni bo iyəndı ofəyəşe. Imi sərəse-sərəse bə iyəndı tikəyən nez omedən, bə iyəndı tikəyən neziyədə bu kardedən, iyəndı bu karde-karde dəmandedən şoy-şoyku ıştə bəbırə raxson raxs karde… …Navko Tolışi bandonədə bəbır vey əbi, peşo əvon qədə-qədə tuməbır ben, bə iyəndı peşt nımandə bəbıron qa de hırson bə canq beşen, qa de vaqa dastə canq kardışone, ın canqon oxoyədə bəy vardışe ki, Tolışi vişonədə Tolışi bəbıron tuməbır ben, həni çı Tolışə vişonku bəbıron nırə 49 sədo omedənıbe, çumçiko bı vişonədə çı bəbıron hukmdorəti vey vaxtbe sə bıəbe, həni çı vişon hukmdorəti çı vaqə dastə dastədəbe… …Bəbıron ıştə bəbırə raxsi raxs karde-karde aradə qədə nırəən jəydəbin, iberdəmədə niyə bəbır bərkdə qıləy nırə jəşe, çəy nırə sədo bə Tolışi bandon pevılo be, çı Tolışi vişə həyvonon həmmə çı sədoku pelarzəyn, vey vaxtbe əvon jıqo nırə məsedənıbin, jıqo bızın Tolışi vişon, Tolışi bandon bı nırə pəşi qətəşonbe, həyvonon sərəsəyn ki, çı vişon xıvandon dessə oxoy tuməbır bıə nin, çı vişon soybon nırə sədo hələ ki, omeydə. Bı nırə sədo ən vey vaqə dastə quşbəsədo mande ki, hələ bunum ım nırə sədo çıkono oməy… Niyə bəbır boştə həmro pəydo kardeku vey şoy-şoy kardedəbe, bə hisobən niyə bəbır i kərəən bərkədə qıləy nırə jəşe, ijənən çəy nırə sədo bə Tolışə vişon band bə band pevılo be. Çı niyə bəbıri bərkədə nırə jəyku moə bəbır, jıqo bızın tikəy norohət be, jıqo bızın əv deştə norohətəti bə niyə bəbıri votedəbe ki: – Bəştı sə çəvom, bəştı sədo ğıbon bəşem, lovə kardeydəm qədə-qədə nırə bıjən, vaqə dastə çəmə sədo bəməse, bomen de dastə bəmə cum bəkarden, əməni iyəndıku co bəkarden… Jıqo bızın moə bəbır zınedəbe ki, çı bəbıri nırə məsə vaqə dastə ıştəni bə Poçkoni bandi bərosniye, bəvon cum bəkarden ki, Tolışi vişonədə nırə məjənən, iyo əncəx zuze bəbe. Hiç ləzi dənıvarde i dastə vaq ıştəni bə Poçkoni bandi rosniyeşe, ım dıqlə bəbıri ətrofi eqırd eqətışone, dəmandin bə bəbıron mırrə jəy, zuze, əmmo hələ ki, tarsiku bə bəbıron nez şedənıbin, çumçiko bə bəbıron zu bələdbin, zınedəbin ki, bə bəbıron iqlə şilli tov varde əzınin. Bə hisob vaqə dastə de mırrı, de zuze pidəşonbe ki, bəbıron bıtorsınon, əvoni 50 nahaşton bo nırə jəy, niə bəbır vindışe ki, vaqə dastə əvoni eqırd eqətəşe, bə sə dəşe ki, qavarən ım canq çəy oxminnə canqe, bə hisob tikəyən bərkədə nırə jəşe, nırə jəy-jəy şe dumo vaqa dastə, moə bəbırən bənəy niyə bəbıri dəmande bo nırə jəy, ım dıqlə bəbır jıqo bızın bəştə oxminnə canq beşəbin, bə hisob ha səfə bə vaqon həmlə kardeədə tikəyən bərkədə nırə jəydəbin, ıştə sədo tikəyən veyy bekardeydəbin, çəvon nırə sədo bə Tolışə bandon pevılo be-be vişə həyvonon dılətok beydəbin, həmmə həyvonon niyon beyro bo hıli nəvedəbin, çı bəbıron bə iyəndı peşt be vində, həmən çəvon qurə nırə sədoku dılətok bə vaqə dastə pərən-pərən ben, ha bə i tərəf vitin, çə rujiku vaqə dastə tarsiku həni bə Poçkoni bandi ətrofədə qardənıbe… Ha səfə çı bəbıron nırə məsə vaqə dastə qədə-qədə çı Poçkoni bandiku tikəyən diyəro bedəbe…

Şirəli Əlyar

Masalli, Gızıləvo

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO