• Hə həmon həye, cılış tojəye.
 • Hə həy bə ğarz bətırne.
 • Hə həy tono dəbasteydənin.
 • Hə ıştə xıvandi bəsə sıği, asp bəsə pambə ebəğande.
 • Hə ki bəbe, əmənən çəy palən.
 • Hə şe, kırəş bə dumoy.
 • Həən bıbo, çəmə ıştəniye.
 • Həğiğət ruh omeədə bəşmə bə har həğiğəti ro nişo bədo.

Çumçıko hiççi ıştəku əvotni, çiç kardeydəbo

əy bəvote iyən vəomə nişo bədo bəşmə.

 • Həx bəştə vırə bərəse.
 • Həx boyk bəbe, penibəsye.
 • Həx çe Xıdo nome.
 • Həx çı rosti həmroye.
 • Həx ıştə vırəy pəydo bəka.
 • Həx voteyku çəy kılo tik sutə.
 • Həxə ko xor (botil) əbıni.
 • Həxi bırye əbıni.
 • Həxi dast bəbe, nohəxi yəxə, ha obərəxə, ha nimcon pebərəxə.
 • Həxi dəftər hejo sutə.
 • Həxi sutə çoy okışte əbıni.
 • Həxi voşniyə kiyə okışte əbıni.
 • Həxiku bə nohəxi ço anqışt roye.
 • Həlbət bə Bırədiqo bomeş.
 • Həlbət bəçəmə ruyən ovəyz bome. Hələ so (voblə) omə, moy oməni.
 • Hələ sese su kardəşni.
 • Həlolə mol qin əbıni.
 • Həlolzodə pekuyəşe ıştə lınqi, votışe: Vay.

Həromzodə qiy arşiyəy, tam- tamijə beşe şe.

 • Həm əhsən, həmən lənət eyni qəvo beşeydən.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO