ÇIMI PiNƏ NOƏ ŞƏVLOYE, ƏMMO…

Səvetə hukmət devrədə cəmatiku paşmə, qujd, moğnə, unən co çiyon tədoruk (pirpaz) əkəyn. Diy səveti sədr kəbəkə eyəqıni, odəmonku bəvon plan jə bıə ərzağon qırdə əkəyn.

İ ruj Miriş bə so evoədə vindedə diy səveti sədr də çəvon kuçə omedə bo doyənə

qırdə kardey. Rəyrə vitedə ıştə səy dənoydə bə alafə kopnə, quya əy nıvindin.

Bəle, diy səveti sədr deştə heyəti dəşedən bə so, Mirişi vankardən. Vindedən sədo doəkəs ni. Mirişi jeni vankardedən. Jen votedə:

-Isə bı saat iyo be, zındənim bə kovrə şə.

Hejo bı məğomədə diy səveti qıləy numayəndə alafə kopnədə i kəsi niyo be xəbə doydə. Qardən bə alafə kopnə səmt. Vindedən iyo i kəs heste, səş çiyedəni. Əmma çı şəxsi dumonpalu jinə tərəf çiyedə, əncəx ıştən lıvedənı… Mirişi jeni vankardedən iyo, xəbə səydən çəyku:

-In dumbələ zınedəş çikiye? In odəm Mirişe, ya co odəm ?

Mirişi jen de zəndi bə alafə kopnə dəşə odəmi diyə kardedə, votedə:

– Çı odəmi şəvlo dumonpalu noə pinon çımı noə pinəye, əmmo kuni xıvandi kiy bey votey əzınim.

Начало формы

XOSENA BOKU*

Mirişi zoə bə əskərəti şeədə jeni məcbur kardışe ıştə merd ki, əğıli (Əğıli nomış Xosrof be, əy əğılətiku Xosi vanq kardəbin) tosə Boku bobəy,  dəvuni, bıdə şeədə əğıl ğəmqin məbuy. Miriş jeni votəyon həmməy kardedə, əğıli çe Biləcəriyədə bə Urusiyət bə əskərəti dəro kardedə, omedə bə kə. Bə jeni votedə ki, Xosi şe deştə həmron bə Urusiyət.

Tikəy vaxt dəvardedə Mirişi qədə zoə kədə bıə dastə rədiyo pekardedə. Bı vaxt Xosi moə radiyoədə məsedə:

– Xosena Boku…

İmi məsəcəğın jen qardə bəştə şuyə bə Mirişi tərəf, de ğəzəbinə sədo votedə:

– Bəs votiş Xosi bə Urusiyət şə, bəs əvhaya radiyo xəbə doydə ki, Xosena Boku. Tı mıni bə dast dənoydəş?

Məsələku holi bıə Miriş sıredə, sıre-sıre jeni bəsə dənoydə.

(*erməni zıvonədə: “Qəp jəydə Boku”-red.)

Camal Lələzoə

Masalli, Ğızıləvo

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO