www.dodoqezeti. az sayt “DODO” qəzetisə bə  dı manq bə nav  bə ko dəşəbe. Əncəx bəvədə əv dodoqezeti.net nomədə şedəbe. Xosə tolışon  əmə pemujyəmon ki  bıvotəmon: bəmə çiç kardə co milləton kardə. Ne  çımı azizon. Az sayti pulu 500 mənotən doəmebe əncəx çı Ostoroku bıə çəmə qılə cıvonə zoə Mirzə hozzo kardışe sayt. Ə bəxti nıvardə sayt 4-5 manq ko kardışe… Hejo az  votme az məsəme… Pulən şe saytan vi be. In manqonədə az qəzeti materialon bino kardıme noy əyo… Şəşminə manq  bezo bim bə səbəb ki, sayt duz ko kardənıbe… Mıni deəy oşnə kardəkəsiyən  çanədə pıt-pıtən bokomən mənoş nıbeki nıbe. De jıqo saytiku dastım okırnıme…

Peşo qəzeti  1 sin təmom be azən bino bim bo çokə sayt qırdə kardə USTO nəve. Feyzbokədə nıvıştıme Uston qrup. Qılə tolışə balə zınəşe mı ıştən nıvıştışe bəmı ki İradə Dodo az be pul  qırdə bəkam boştə xəlği… nə kam nəən ve az həmonə nupərəsə zoə Orxani 2  sor çəş kardıme… Hələn bomı sayt okardə. Əy oşnə kardəmbe  de co qılə tolışə İT usto Ramini. Ramini votışe ki,bəs az vey vaxte piyəme boştə xəli jiçiy bıkəm. İ kəs Rasiyədə jiyə tolışim vote ki, bəmı material bıdə bınəm bə sayt votşe  pul bıdə bıvğandom. De jıqo İradə dodo azən eqınim həvəso. Esəən vəziyyət vey bevəce çımınən ailəm heste rosniye zındənim az.  Çoko ki Orxon  umjən be bə Ramini dodo yodo beşe. Pul vey şinə çiyebən.

Orxan bəmı sıxan doədə  Demı i binoədə 6-nə mərtəbədə İlkin nomədən deqılə tolışə balə oşnə kardışone mı. Şim çəy paliyo ki bə hol ğəziyyə jıqo. Yazığə balə votışe az  bepul qırdı bəkam  ın sayti. Orxani umu kardışe əmə de vositə əmə bovə kardımone bə Orxani vaxtən ıqo  beməno dəvarde.

Xosə əhandon İlkin bəmı sıxan doədə Orxanən votışe ki az  duz bəkam sayti FUL vəziyyətədə bədom bə Dodo. Oşko bıvotom ım Orxani de İkinimən oşnə kardıme… Ha jıqo-jıqo koon de minvoli 2 sorən dəvarde. In  2 sorədə Orxani hejo votşe ımru maştə…. obəbe sayt.  Im Orxani imkon nıdoşe ki hiç nıbo İlkin okə sayti.. Ne dast məjənən az kam mandə orıxniyedəm. Bı  se sori bəmı əziyt doəkəson hejo çəmə tolışə balon bin. Bə səbəb co millətiku rınci be lozim ni çımı azizon. Tolışi deşmen hejo ıştən Tolışe. Az iminə sayti zıvon.info 2005 nə sori okardəmbe. Əqəm ə sayt yaanki bı  se sori dılə çımı sayton ko kardəşonbəy. Esə çanədə bə nav şəbimon.

Bımiyən şukur bıbo qılə tırkə balə Rufani koməq kardışe bo sayi obe. Həmən bəmı məxsus  seqlə kompyutori format kardışe. De dodoqezti.az sayti obey şıməni təbrik kardeydəm xosə əhandon. Saytədə kon zıvonədə pidəone material hande bəzıneşon. Həmən ki pidəşe bo saytiro ıştə məğalon iyən elanon bo noy vığande bəzıne.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO