AĞAŞ MIRZƏYEVI VƏFAT
İKU ÇIL RUJ DƏVARDE

Aradə çəy cismani nibeəti viro (yaddan) bekardəm: jıqo zındəm çəy kəy bəyku dəbaverdem deək vindemon bəkam, dəvardəyonku, ıştə rujonku qəp bəjemon, dustonku  sehbət bəkamon. Əncəx əv, jimonədə ni, çəmə dılədə jiyedə, viro beşedəni, bə xatır vardəmon. Viro bekardəm ki, bemonə noxəşi əy soron dırozi ğalib omedəbe bə noxəşi.

Ruji isə… Maya manqi 13-də çəy marde xəbə məsəmone pelarzəymon. Hejo bə çəy kə de xoşə xəbon əşimon. In səfə isə jıqo nıbe. Bə diy şimon çəmə dusti vinde nıznəmone. Çumçıko çəy pokə ruh rost bıəbe bə osmonon. Əv, ıştə umri bəştə evladon, nəvon baxşəbe.

Çiç karde əbi, jimoni qərdiş jıqoye: i ruj oməy i rujən şənine. Omeədə bələke (qofe quşəye), şeədə fələke…

Har kərə “Lerik” qəzeti çap karde bəpeşt bəb rəyon oqardeədə mıxtəlif qəzetonku iborət boğçə rosnedəbim bəy.  Əslədə, əvən ımi çəş kardəbe. Bə Peştətuk diy rəsə vaxti zanq əkəym rico əkəym ki çəy nəvonədə i kəs beşo bə ro kəno. Ya çəy zoə İldırım, yaən çəy nəvə Nail beəşi bə ro. Qəzeton, kali vaxtən  jurnal-kitobi ədəym rohatəti pəydo əkəym. Oxo əv, yonqoədə noxəşbe, bımi ehtiyoci hestışbe…

Adətən, əv, bəmı maştənə ruji zanq əkəy, minnətdorəti əkəy, “Filon məğolə lap çımı dılo xəbə doşe” əvoti iyən əlovə əkəy: “Tı mıni viro (yodo) bekardəniş, deştə vığandə qəzeton jimon doydəş bəmı, fik karde haşteydəniş. Ə tojə kitobi de marəği handıme, virom beşe noxəşətim. Xıdo koməqı bıbo…” – əvoti.

Arədə ıştənən şıneydəm: bunum, əy əvəz kardə qılə dustım bəbebo? Oxo, deəy 40 sornə çəmə dustiəti tarixmon hetbe. Har soriən ıştə  naxış, diyən…

Iştə jimoni 82-ci sorədə bə həxx dınyo umuj bıə Əğəş Tarqulu zoə Mirzəyev sıxani həğiği mənoədə bə kitobon anqıl bıə odəmbe, ıştə umri-ruji veyni kitobon arədə dəvoniyəbe. 1956-nə soriku diy kitobxonədə rəhbərəti kardeydəbe. Ə vaxtiku jıqo kitabon aşmardi həzo nusxəku 7 həzo nusxə rosniyəşbe. Kitabon bə ğaydə mıvofik noğo doyro fond vey zənqinbe. Kiyon bə ın kitobxonə sə jəşnıbe?! Xəzinəku səliğə-səhmon, zənqinə kitobə fond kitob piyəyonı məmnun kardəbe. Xəlği şair Bəxtiyar Vahabzadə, Cabir Novruz, general Mirağa Cəfərquliyev, Həzi Aslanov, polkovnik Hikmət Ağayev, professor Aydın Qafarov, Əməkdor miəllim Məhərrəm Kazımov, Xəlği ərtist Kamil Cəlilov, tibb elmon doktor, professor Vaqif Rəhmanov, Prezidenti təğaudəvon Musa Bədəlov, Əməkdor jurnalist Əli Nəcəfxanlı, şair Nurəddin Mirzəxanlı, həni kiyon, kiyon rəy iyən təklifon çəy  kitobonədə xoşə sıxanon nıvıştəşone, Əğəş Mirzəyevi kitobxonəvonə zəhmət təqdir kardəşone.

Az çəy  kitobxonədə çandə kərə bıəm, mıxtəlifə janr nıvıştəyon çap kardəbıə, bə tədbiron dəvət kardəbıəbim. Hejo zınəyon xəzinə bəmı sırinə qılə dınyo bə xotır bəva. 1988-nə sorədə çı “Mədəni-maarif” jurnali 3-nə aşmardədə “Ağaş Mirzəyevin kitab dünyası” nominə analitik nıvıştəym nəşr kardə bıəbe. İyo çəy kitobxonəvon təcrubəku hərtərəfiku sıxan kardəmbe. 2007-nə sorədə Bə Əğəş  Mirzəyevi “Kitabların işığında” nomədə 207 səhifə həcmədə kitob həsr kardmbe. In, rəyonədə çok ğəbul kardə be. Kitobədə əhandon zınəyon ummani umuj kardəbıə məşhur kitobxonəvon, kamil təfəkkurin şəxsiyyət, alicənab iyən xəymand insan, hurmət iyən nıfuz ğəzənc kardə ziyalı, tijə ğələmi soyb sipriş, sədoğətinə dust Əğəş Tarğulu zoə jimoni ro ıştə əksı pəydo kardəşbe.

Iştə məhsulinə fəoliyyəti yolə qılə hissə bə insonon dıli elm, zəka iyən təfəkkur ğonğə voşniye, kitobon doy piyeyı,diy, nupərəson bo barrz bey sərf bıkə  Əğəş Mirzəyevi – çı kitobşunasti elmi mahirə zınəkəsə xarakter cizqiyon ıştə əksi pəydo kardəşbe.

…Kitob nəsilon bəiyəndı vəsiyyəte. Çokə kitabon hande dəvardə əsron de ağılmandə odəmon sehbət karde voteye. Əğəşə merd ıştə kitobxonədə bənə bəy ko karde bəştə zoə İldırımi vəsiyyət kardəşe. Əvən de dəvardə əsron ağılmandə odəmon sehbət kardey koy ehdəku çok əvoy.

Estafet etiboynə dastonədəy, çımı dust Əğəş. Rohat bıhıt, bəştə hani şəkə bıjən!

 

İdris Şukurlu

Lik qəzeti sər redaktor

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO