Dünya maarifçilik hərəkatının mühüm həllqələrindən biri olan mətbuatın rolu həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur.

Azərbaycan milli mətbuatının 145 illik yubleyinin keçirilməsi haqqında ölkə Prezidentinin sərancamı ilə  bu tarixi hadisəyə həsr olunmuş müxtəlif tədbirlər keçirilməkdədir.

Azərbaycan Respublikası milli müstəqilliyini əldə etdikdən sonra  mətbuatın və müasir kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılmışdır. Azərbaycandilli mətbuat orqanları ilə yanaşı ölkəmizdə yaşayan xalqların dillərində də qəzet və jurnallar nəşr edilməyə başlanmış,  kitablar çap edilmişdir. Multikultural ənənələri qoruyan Azərbaycan Respublikasında talış ləzgi, kürd, rus və başqa dillərdə çıxan qəzetlərdə həmin  xalqların birliyini göstərən yazılar, folklor nümunələri, bədii yaradıcılıq əsərləri rəğbətlə qarşılanır. Beləliklə, Azərbaycan milli mətbuatının yubileyi ölkəmizdə geniş mənada mediyanın inkişafında nail olduğumuz göstəricilərin nümayişinə çevrilməkdədir.

Multikultural dəyərlərin dövlət siyasəti səviyyəsində qorunub inkişaf etdirildiyi  doğma Vətənimizdə ana dilində mətbuatın şirinlik dadını görən xalqlardan biri də talış xalqıdır.

Hazırda Azərbaycanda talış dilində dörd qəzet (“Tolışi Sədo”, “Toloşon sədo”, “Dodo”, “Ambur”), iki jurnal ( “Hirkan”, “Aləm”) nəşr olunur.

       In qəzeton iyən jurnalon həm tolışə zıvonədə, həmən Azzərboyconə-tırkə zıvonədə beşeydən. In dı zıvon çoknə jimonədə, jəqoən qəzetədə əvoni i kardə, tolışə xosə yolon sıxanon bə həmmə xoş omeydə.

        Esətnə vaxtədə tolışə zıvonədə beşə mətbuati berəsiədə Azərboyconi milli mətbuati yolə koməq bıəşe.

        In qəzetonədə qıləyən “Dodo” qəzete. Çəy sər redaktor İradə xanım Məlikovaye. İradə qılə zəhmətkəşə tolışə dodoye iyən çə qəzeti həmmə  zəhmət bəçəy qiye. Jıqo zındəmon “Dodo” qəzeti məram duze, çoke.  Bəy koməq karde lozime. Sər redaktor qəzeti ıştən bə handəkəson rosneydə.

      Az piyedəme  çəmə tolışə mətbuaton deyəndı araədə əlağon vey bıbo, ofəyəvonəti məse-vinde bıbo.

      In manqədə “Dodo” qəzeti beşe se sor təçmom beydə. Bı se sorədə əmə əvmon vey hande əncəx bəymon kam nıvıştımone.

“Dodo” bə vey odəmon nez be. Jəqo çoke. İnşallah, se sor umr si sor bıbo. Təbrik kardəmon, “Dodo” tıni, çəy sər redaktori İradə dodoxanımı, çəy həmə əhandon.

       Azərboyconi milli mətbuati 145 sori təmom be səbəb həmmmə mətbuati koəkon təbrik kardeydəmon.

 

Talış icması adından

Professor      İmamverdi Həmidov

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO