Mərhəmət nupərəsə devronku de bədii ofəyəvonəti məşğule. Cıvonə sinədə çəy kali şeiron mətuatədə beşə. Haliyədə bı sahədə fəoliyəti dəvom kardə. Bəştə cıvonə ğələmə dusti jimonədə, ofəyemonədə ovandiyon noc kardəmon.

      Mıosirə devrədə Respublikaədə mədəniyyət iyən incəsənətədə cıvonon doə təklifon həniyən ziyod bıən. Jurnalist-produser Mərhəmət Lələyevən çı istedadon dılədəye. Əy həmsinonku co kardə əsos cəhət hırdən beədə de musiği məşğul be iyən peşəkorə əsəron bə məydon bekardeye. İstedod çı Xıdo neməte. Əncəx çəy inkişof iyən istiqomət ısə bo mıhitiku ehaştə bıə. Şo bedəmon ki, ımruj respublikaədə cıvonon istedodi oşko karde, bəvon dastəq, çəvon bə nav kəşe vey barzə səviyyədəye. Bı nıvıştəyədə şıməni de jəğo cıvonono qıləy, Mərhəmət Lələyevi oşno bəkamon. Lələyev Mərhəmət Ataxani zoə 1997-nə sor fevrali 1-də Masalli rayon, Hışkədə diyədə bə dınyo omə. 1998-nə sorədə deştə xıyzoni bə Masəlli şəhr kuç kardəşone.

Nupərəsə vaxtiku bə musiqi, aktyorəti yolə marağ bıəşe. 2003-nə sorədə bə Masalli şəhr 3 numrəynə məktəb daxil bıə. 2007-nə sorədə rəyonədə dəvonə bıə inqilisə zıvoni keşədə (yarışədə) iminə vırə qətəşe, diplom iyən fəxri fərmonon səşe. 2009-nə sori Masalliyədə bə Əğılə İncəsənət məktəbi xəlğ musiqi aləton tar şobə daxil bıə. Ğəşənqə sədoş heste, tar iyən pianoədə ifo karde zıneydə.

Təhsili devrədə rəyonədə dəvonə bıə tədbironədə nezo iştirok kardəşe. 2013-nə sori har dıqlə məktəbi orıxneydə, 2014-nə sori bə YAP-i Masəlli Təşkiloti uzv beydə. YAPİ-i fəolə uzvonədə qıləye. 2014-nə sorədə bə Masalli rəyon N. Qəncəvi nomədə Mədəniyyət mərkəzi dəvət səydə. İyən Masəlli Xəlğ Teatrədə bənə aktyori ıştə fəoliyyəti bino kardə. 2015-nə sori marti 31-də bə Xocalı tuməbıri aid «Xocalıku omə vanqon» təmşoədə komandiri obrazi ofəye iyən bə bə təmşo quruliş doy səbinə N. Qəncəvi nomədə Masəlli rayon Mədəniyyət mərkəzi direktor Vəkil İsmayilovi tərəfo de diplomi təltif bıə. 20-ku ziyod əsəri soxtemon doəşe.

2015-nə soriku təmşonədə iştirok kardə, bə qast rolon şeydə. Çəy hənək kardə rolon: ənıvışt N. Ədiloğlu «Şəhidon moə» təmşoədə sərboz, H.M.İ. Huseynzadə «Xocalıku omə vanq»-ədə komandir, «bə «Kəlbəcəri işğol» təmşo soxtemoni doəşe. Bə Milli Ğəhrəmon Mıboriz İbrahimovi həsr bıə «Bə çımı marde bovə məkə, moə» təmşo soxtemon doəşe, iyən əy bılındə səviyyədə dəvonəşe. Bı səbəb Masalli Rayon Təhsil Şobə tərəfo de diplomi təltif bıə. 2016-nə sori N. Ədiloğlu «Şəhidon moə»təmşo bə 4-nə teatri təmşo festival dəvət səydə. Masalli Xəlğ Teatri aktyoron heyyətən dəvət səydə. Festivalədə N. Ədiloğlu pyes iminə vırə qəteydə.. Nəvuzə iyən nuyə sori idonədə mıxtəlifə rəyononədə hərbi hissonədə sərbozon navədə ifo kardən iyən kənsertə proqram təşkil kardəşe. 2017-nə sori fevrali 1-də Azərboyconi Nupərəson Rujədə Masalli Reqional Mədəniyyət iyən Turizm mərkəzədə dəvonə bıə Nupərəson Rujədədə Masalli Rəyon Mıhoribə Əmək iyən Siohinə Ğıvvon Veteranon Təşkiloti sədr, ehtiyotədə bıə polkovnik Məmmədəğə Şiriyevi tərəfo de fəxri fərmoni təltif bıə.

«Dust», «Ha qıdi dınyo», «Məhəbbət», «Tı vəyu şeədə», «Qarabağ», «Masalli» «Pıə», «Moə», «Əzizım», «Doğmə vətən», «Venera» şeiron mıəllife.  Haliyədə materialonış dərc beydə «Yeni həyat» qəzetədə iyən həmonə qəzetədə bənə jurnalisti ko kardə. 2018-nə soriku Masəlli dəvardə iyən ısətnə alimon, şairon, ruşnəfamon barədə video materialon hozzo kardə. Film sahədə iminə koş «Doğma Diyarım-Hışkədərə» sənədinə film bıə. 15 mart 2019-nə sorədə Elşad Ağayevi nomədə Hışkədə Miyonə Məktəvşbədə çı filmi təqdimat bıə. Filmədə Hışqədə tarıx, fərhənq, zinə iyən ımruj nişo doəbıə. Filmi sponsor, layihə rəhbər Mərhəmət Lələyev bıə.

2019-nə soriku Masalli rəyon ruşnəfamon İctimai İbemoni iyən Masalli Rəyon Siprişon Şura Reqional Şira Huquqi iyən İqtisadi Maarif İctiami İbemoni uzve. 10 aprel 2020-nə sorədə «Masalli Şəhr Xəyə Fondi» sədr vıjnə bıə. 22 iyul 2020-nə sorədə de Jurnalistikə iyən Milliyə Mətbuati Ruji əloğədo Masalli Rayon İcro Hakimiyyəti tərəfo de mıkofati təltif bıə.

Haliyədə «Azərbaycanın səsi» İctimai İbemoni bə Nupərəson Vətənpiyəti iyən Şəhrvandəti Tərbiyə Sektori sədr Masalli sədo İctimai-siyosi qəzeti, Masalli sədo xəbə portali təsisəkə iyən sərredatore. Masalli Reqional Mədəniyyət inqnə Turizm idorə Masalli Xəlğ Teatri sərprodusere.

Bəştə cıvonə istedodinə dusti uğuron noc kardəmon, bəy fəaliyyətədə həniyən yolə ovandiyon orzu kardəmon.

 

 


Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO