Jimoni Kəlom

Əmə sıftəku mıvcud bıə Jimoni Kəlom bıəkəsi bəyon kardeydəmon. Im həmonə Kəlome ki, əmə məsəmone Əv, deştə çəşon vindımone, seyr kardımone iyən deştə daston pexəvyemon Bəy. Jimon zahir be, əmənən vindımone əv, şoydəti kardeydəmon iyən de Pıə bə ico bıə, bəmə zahir bıə zolə jimoni bəşmə bəyon kardeydəmon.  Əmə bəşmə ıştə vindəy iyən ıştə məsəy bəyon kardeydəmon ki, şımənən deyəmə xanboz bıbən, əmənən de Pıə iyən Deçəy Zoə İsa Məsihi xanbozimon. Əmə ımoni nıvışteydəmon ki, çəmə şoyvo mıkəmməl bıbu.

Nurədə bıjiyən

Çəmə Məsihiku məsə iyən bəşmə bəyon kardə həmonə xəbə ıme: Xıdo nure iyən zərrə ğədərən toyki ni Bəvədə.  Qirəm əmə voteydəmon ki, «çəmə de Xıdo xanbozəti hestımone» əmma bənə navkonə toykiədə jiyeydəmonbo, bəvədə əmə du voteydəmon iyən bə həğiğəti əməl kardeydənimon.  Əmma Əv nurədə bey ğəzinə əmənən nurədə jiyeydəmonbo, bəvədə de iyəndı xanbozimon iyən Çəy Zoə İsa xun əməni har qınoku pok kardeydə.  Demiyən jıqo voteydəmonbo əmə beqınomon, ıştəni bə dast dənoydəmon iyən çəmə dılətonədə həğiğət niy.  Əmma ıştə qınon etirof kardeydəmonbo, Xıdo bəfomand iyən bərhəxe, çəmə qınon bəbaxşe iyən əməni har nohəxətiku pok bəkarde.         Qirəm əmə voteydəmonbo, əmə qıno kardəmonni, bəvədə Əy duyəvoji vırədə noydəmon iyən Çəy kəlom çəmə dılətonədə ni.

 

Məsih çəmə Vəsodətəvone

Çımı fərzəndon, ımoni bəşmə nıvışteydəm ki, şımə qıno məkən. Şayət kiysə qıno bıkoən, çəmə Vəsodətəvon hestımone Pıə huzurədə. Əv saleh bıə İsa Məsihe.  Əv bəçəmə qınonro – iqlə bəçəmə qınonro ne, bə həmə dınyo odəmon qınonro Iştəni kəffarə ğırbon doşe.

Əmə Bəçəy əmron rioyət bıkomon, əmin be bəzınemon ki, Əy zıneydəmon.  Harki voteydəbu: «Əy zıneydəm», əmma Bəçəy əmron rioyət kardeydənıbo, əv duyəvoje iyən çəy dılətonədə həğiğət ni.   Əmma harki Bəçəy sıxani rioyət kardeydəbu, həğiğətən çe Xıdo mehibbət bə şəxsədə bə mıkəmmələti rəsə. Çımiku zıneydəmon ki, əmə de Xıdomon.

Harki bıvoto ki, az de Xıdom, ə şəxs İsa Məsihi jiyəy ğəzinə jiyənine.

Bıpiyənən iyəndı

 

Azizqiromiyon, bəşmə tojə əmr nıvışteydənim, sıftəku jıqoşə şımə zınə qıləy ğədimə əmri nıvışteydəm, ğədimə əmr isə şımə məsə sıxane.  Həni toyki dəvardeydə iyən həğiğiyə nur dəvəşeydə. Əve bəşmə həmən tojə bıə qıləy əmr nıvışteydəm, çımi həğiğiyə əmr bey, Məsihədə iyən şımənədə çiyeydə.

Harki bıvoto ki, az nurədəm, əmma bəştə imoniyə boə nifrət kardeydəbu, əv hələn toykiədəye.  Iştə boə piyəkəs nurədə mandeydə iyən bə şəxsədə bə qıno bardə hiçiy ni.   Əmma bəştə boə nifrət kardəkəs toykiədəye. Əv toykiədəye iyən zıneydəni bə kovrə şeydə, çumçıko toyki ku kardəşe çəy çəşon.

Ha fərzəndon, bəşmə nıvışteydəm ki,

şımə qınon Deçəy nomi baxşə bin.

Ha pıəon, bəşmə nıvışteydəm ki,

şımə sıftəku jıqoşə Hest Bıəy zıneydon.

Ha cıvonon, bəşmə nıvışteydəm ki,

şımə ğalib omeyon bə şər bıəy.

Ha əğılon, bəşmə nıvıştıme ki,

şımə Pıə zıneydəşon.

Ha pıəon, bəşmə nıvıştıme ki,

şımə sıftəku jıqoşə Hest Bıəy zıneydəşon.

Ha cıvonon, bəşmə nıvıştıme ki,

şımə zumandişon, çe Xıdo Kəlom mandeydə şımənədə, şımə ğalib oməyşon bə şər bıəy.

Məpiyənən dınyo iyən dınyoədə bıə çiyon. Şəxsi ki, bıpiyışo dınyo, bə şəxsədə Pıəku omə mehibbət ni.  Çumçıko dınyoədə bıə har çiy – cismoniyə ehtiroson, çəşdəxıləti iyən dınyo moliro ğuddə Pıəku ne, dınyoku omeydə.   Dınyo iyən bəvədə bıə ehtiroson dəvardən-şeydən, əmma bə Xıdo irodə əməl kardəkəs zol jiyeydə.

Məsihi əleyhdor

Ha fərzəndon, oxonzəmone. Şımə məsəyone «Məsihi əleyhdor» omənine, esətən Məsihi vey əleyhdoron bə məydon beşən. Çımiku zıneydəmon ki, oxonzəmone.   Əvon çəmə arəo beşin, əncəx bəmə məxsus nıbin. Qirəm bəmə məxsus bəben, deyəmə əmandin. Əmma deyəmə nımandin ki, çəvon bəmə məxsus nıbe bə oşko beşu.

Şımə isə Mığəddəs Bıəyku məsh səyone iyən şımə həmməy har çiy zıneydəşon.   Şımə həğiğəti nızneyro ne, əy zıneyro az nıvıştıme bəşmə, şımə ımiyən zıneydəşon ki, hiç qıləy duy de həğiğəti əloğəş ni.  Bəs duyəvoj kiye? Çe İsa, Məsih bey bə həşə jə şəxs! Əv Pıə iyən Zoə bə həşə jə Məsihi əleyhdore.   Zoə bə həşə jəkəs Pıən ğəbul kardeydəni, Zoə ğəbul kardəkəs isə Pıən ğəbul kardeydə.  Bıdə şımə sıftəku jıqoşə məsə sıxan şımənədə bımandı. Qirəm şımə sıftəku jıqoşə məsə sıxan şımənədə bımando, şımənən de Zoə iyən Pıə bə ico bəjiyeşon.  Çəy bəmə doə həmon ın vəd zolə jimone!  Çımı bəşmə ın nıvıştəyon şıməni royku bekarde piyəkəson barədəye.  Hərçənd, şımə Çəyku sə məsh şımənədə mandeydə iyən ehtiyoci niyone kiysə təlim bıdə bəşmə. Çəy ın məsh bəşmə har çiy omuteydə iyən ım du ni, həğiğəte. Əve Deəy bıjiyənən, çoknə ki Əy omutəşe bəşmə.

De jıqoy ha fərzəndon, Deəy bıjiyənən ki, Məsih zahir beədə çəmə bıbumone ciqə, Çəy zuhuri vaxti xəcolət məkəşəmon Çəy vədə.  Qirəm şımə zıneydonbu, Xıdo salehe, həmçinin bızınən ki, har salehə ko kardəkəs, Xıdoku bə jimon omə.

 

Çe Xıdo fərzəndon

Bıvindən Pıə bəmə çoknə mehibbət nişo doəşe ki, bəmə Xıdo fərzəndon votə beydə! Həğiğətən əmə jıqomon! Dınyo əməni bə səbəb zıneydəni ki, nıznəşe Əvən.  Ha azizqiromiyon, esə əmə çe Xıdo fərzəndonimon, əmma hələ oşko bıəni çiç bəbe deyəmə. İntasi zıneydəmon ki, Məsih zuhur kardeədə əmənən bənə Bəy bəbemon, oxo Əv çoknə heste əmə jəqoən Əy bəvindemon.  Harki ın umu hestışe bə Məsihi, ə şəxs ıştəni pok kardeydə, çumçıko Məsih poke.

Qıno kardə har kəs beğanunəti kardeydə, oxo qıno ıştən beğanunətiye.    Şımə zıneydəşon ki, qınon arəo peqəteyro Məsihi zuhur kardışe, Əv Iştən beqınoye.  Harki Deəy jimon kardeydə, qıno nıbəkarde. Harki qıno kardeydə, ə şəxsi vindəşni iyən zınəşni Məsih.

Ha fərzəndon, hiçki şıməni royku benıkə! Salehə ko kardəkəs, bənə Məsihi salehe.  Qıno kardəkəs de iblisiye, çumçıko iblis sıftəku qıno kardeydə. Çe Xıdo Zoə bı səbəb zuhur kardışe ki, iblisi əməlon məhv bıkə.  Harki Xıdoo bə jimon omə əv qıno nıbəkarde, çumçıko çe Xıdo tum bə şəxsədə jiyeydə. Əv qıno karde əzıni, çumçıko əv Xıdoo bə jimon omə.  Çımiku oşko beydə ki, çe Xıdo fərzənd kiye, çe iblisi fərzənd kiye: salehəti nıkardəkəs, həmçinin ıştə imoniyə boə nıpiyəkəs de Xıdo ni.

Bıpiyəmon iyəndı

Sıftəku jıqoşə şımə məsə həmonə xəbə ıme: bıpiyəmon iyəndı.   Şəriku bıə, ıştə boə kıştə Ğabili ğəzinə məbəmon. Əy boçi kıştışe ıştə boə? Bə səbəb ki, çəy ıştən əməlon şərbin, çəy boə əməlon isə salehbin.   Təəccub məkən, ha boon, şayət dınyo bəşmə nifrət kardeydəbu.  Zıneydəmon ki, ıştə imoniyə boon piyeyro əmə mardeyku bə jimon ovaştəmon. Nıpiyəkəs isə marde çanqədə mandeydə.  Bəştə imoniyə boə nifrət kardə har kəs ğəttole. Çoknə ki zıneydəşon, hiç qılə ğəttolədə zolə jimon be əzıni.  Mehibbəti çiç bey çımiku sərəseymon ki, Məsihi boəmə doşe Iştə jimon. Əmənən ıştə imoniyə boon roədə ıştə jimoni doəninimon.  Qirəm kiysə tənxo soyb be-be, ıştə imoniyə boə ehtiyoci vindeydə, rəhmış omeydəni bəy, Xıdo mehibbət çoknə bə şəxsədə mande bəzıne?

Ha fərzəndon, əncəx sıxanədə iyən zıvonədə ne, əmələdə de həğiğiyə mehibbəti bıpiyəmon.  Jıqoən, əmə bəzınemon bə həğiğəti aidimon iyən Xıdo vədə çəmə dıl xatırcəm bəbe. Oxo çəmə dıl əməni mıhokimə bıko, Xıdo həniyən vey mıhokimə bəkarde, Əv çəmə dılisə barze iyən har çiy zıneydə.  Ha azizqiromiyon, qirəm çəmə dıl əməni ittıhom kardeydənıbo, bəvədə Xıdo huzurədə xatırcəm bəbemon.  Çəyku çiç bıpiyomone səydəmon, oxo Bəçəy əmron rioyət kardeydəmon iyən Bəy məğbul bıə koon kardeydəmon. Çəy əmr ıme, Bəçəy Zoə İsa Məsihi nomi imon biyəmon iyən bıpiyəmon iyəndı, çoknə Əv voteydə. Harki bəçəy əmron rioyət kardeydə, ə şəxs de Xıdoye, Xıdoən deəye. Çəy bəmə doə de Rufi zıneydəmon ki, Əv deyəməne, ya ne.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO