• De şatı ro şeədə, şati tinəti bə yod biyə.
 • De şəvi bəqəm kardəkəs de ruji pəşimon bəbe.
 • De şıli bə ro bışı şıle-şıle bəka.
 • De vaği ğələ bıdızde, dəçəy xıvandi sinə bıku.
 • De vey nəve ni, de rast omeye.
 • De votey ni, de vindeye.
 • De yoli yole, de ruki ruk.
 • De zəhmətəkəşi bınəvoş, zəhmətkəş bəbeş.
 • De zılmi obod bıə vırə rə xərobə bəbe.
 • De zımıstoni voa si beydəni.
 • De zuy reçinəti əbıni.
 • Debə şanqo təy nımando ıştı dast.
 • Demı çe puşi dave kardeydə.
 • Demı ov – otəşi hamsiyəy.
 • Deşmen bəştı nezı-kəno qarde nızno.
 • Deşmen deki dust bəbe, bızno, doy hışkəkə dodust bəbe.
 • Deşmen odəmi kəy sıre-sıre bəğande.
 • Deşmeni kiyə sədə.
 • Deştə avlodi boğ-boston məkaştiş.
 • Deştə dıli no-peqətış kardə.
 • Deştə maqi bə canqe.
 • Deştə mijə otəş peqəteydə.
 • Deştə zıvon iyən lənət voteydəmon bə Xıdo simoədə ofəyə bıə odəmon.
 • Deştə zıvoni əmə dıvo kardeydəmon bo Xıdo.
 • Deştə zıvoni ıştə torə ğabli pılo əvəzi doydə.
 • Deştəkini savdı məkə.
 • Detobə ğıyoməti detı hestim.
 • Detobə xırtəçolə ğarzi dılədəy.
 • Də ağılmandi ku bəhə, də nodoni anqivin məhə.
 • Dədə bic bəbe, həmiyə daston başmarde, nənə bic bəbe-həmiyə daston iqlə dıqlə bəka.
 • Dədə de pardi oməbəy, esə rəsəbe.
 • Dədə ğələt kardışe bə aspi penışte.
Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO