Oqardəmon bə sohbəti ki, Barzo mamu ro nıdoşe, roy və qətışe, nahaştışe, vəyu bə so de rohətə ro biyəmon. Bərosti, ve bə təcub dəşim. Alibəqi xaləzoə zəminkandə-həmo kardə traktor romə Tari icazə səme, sovxozi direktoriku, dome varde bə so. Çəmə kəyku bə Heybətboli so, çə soyku bə Zulfuğari səbon, çə səboniku bə Lankoni pıştə ro dome həmo kardey Şanqo saat 9-də vəyu də roy ( i zono xoki dılədə) vardəbe bə so, vəyə jəbe, bevəcəti mande bo Barzo mamu.

( Diy dılədə çımı nomə qəteyku, bo əmə siprişəti bıkə əvbe. Bo kəbin bıriye de Həsən mamu şəkəsən əvbe. Bə Alibəqi vəyəvonəti rəhbərəti bıkəən əvbıə. Bə çəmə sə, bə boə xıyzoni sə, çe qulqulon vardəşe, həmə Dəlokobə cəmat zınedə, əmma nə az, nəən Alibəq bəçəy dim mandənimon. Hejo çəy vədə vitəmon. Jıqo məzınən ki, çe yolə koye, şımə kardone, yoli vədə bəvitenəni, oxo bə yoli dim mandey yolə cəzo hesteşe?! Məsələ bımədəy ki, Barzo mamu bı obədə hamsiyə, yaən yol, əğıl mandə ni ki, dəy dave nıkəy. Dəy damə bıbi, dust bıbi. De həməy bəd be. Hələ boən bəçəy so diyə bıkən. Ço tərəfə həmə hamsiyon hiç qılə dəy parçinbəparçin həmsərhəd, həmmarz nin. Barzo mamu Xıdo qıləy şərəşurə bəndəbe ki, Şəyton ıştən dəy bə sə vardey zınedənıbe.Təsəvvur bıkən, həşiıştədə bə hamsiyə Həybəti roy çə tono Barzə mamu Balakişi xandəxi səpe tualet-zərulə ejəşe. Çanədə şikat, ərizə, hesbəs, davo-şavo səkıştə nıdoşe, zərulə roy səpe dutışe ki dutışe. Onıçınişe ki, onıçınişe! Çəy mardə bəpeştə avlodon oçınişone. Isə bəçəy soy həşinıştə tərəfi erəxən, bəvindeyon ki, molə təvilə kardəşe bə çımı so şə kuçə bə tonədə, molon bə roysə dəvastedə, hejo bəsə bə roysə bə ıştə kaq-kijəon don doydə. İjən anədə şikat, ərizə, hesbəs, davo-şavo səkıştə nıdoşe, təvilə roy səpe dutışe ki dutışe. 15 qılə əğıl pərən-pərən bin, hay bə ton şin, qıləy kinə mande yurdisə. Həyvon oqəte nızınəşone. Həyvonəkumə pıxəy-eməy ıştə səpe, kumə vəcomə materialon dəçınişone bə çımı roy kəno…

Barzo mamu barədə votəyon, ıştə zınəyon başmardım, şımənən bızınən. Çəyən dədə-bobo pişə qovonəti, lovonəti, çoəvonəti bıə. Hejo ım vəse ki, bıvotım, ostmono kijə-kəvulon, zəmino həyvon-insonon çəy dastədə bə zinhor omedəbin. Xəto əbi i kəs məzədə marzə səonədə şələy aləf bəbəy, əv bəbu, çəy avlodon bəbu, nahaştin bıbən. Nahaştinən sıxane? Odəmon bə ruji dənəy, əkuy, çəvon sə, lınqi, kəşi arıştiy, hətta peyəsındıni. Bəsə bı jıqo daveonsə çand bəjən bə milisə idarəon əv bardə bıə, bə sutkəynə həbson dənoəbıə. Çəy hırd-həno kardə odəmon mərizxonəonədə hıtən… Əğəmerzo zoə Barzo ətrofədə bənə zələmə odəmi bə nombe…Dəlokobə Əğəmerzo avlodonədə ətrofo hiç ki nəzıni, bə ğərəzi Barzo mamu. Alibəq hakanə qəp jəydə ki, ətrofədə, məclisonədə, tədbironədə siprişon, pironə odəmon çımıku xəbə səydən:

-Çımı balə. Tı komonədəş?

-Mədo Dəlokobədə Əğərizo zoəm,-votedəm. Ha dumot kardedən, Əğərizo bə yod vardey zınedənin.

-Oviyo bıə, borəvon bıə, tifanqəvon bıə, moybıqət, jivobıjən, moləvon, leğ-dəlobıjən, alafbıjən bıə. Hətta dı qılə bıvə həxədə jıqo qıləy ğloləən əvotin:

Leğə kolo Məmərizo,

 Dərqəzbəduş Əğərizo,

Alaf jəydən de Xıdo rizo.

Du nıbo, Lələ tərcumə-holi həmə qəp bəjənimən, ahılon, siprişon pironon nəzınin. (Yəni Lələ hiç çiyədə nom bekardəş nıbe, de ıştə kosibəti, fəğırəti jiyə odəm bıə!) Oxoyədə voteədə ki, az çe Barzo boəzom, həməkəs əvoti “Aha, zınəmone, cındoə Barzo ki zınedəni ki?!”

 

                                                                                                        Bayrami Allahverdi

                                                                                                        Masalli, Mahmudavar

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO