BOÇI NIBARDIŞE MI BƏŞTƏ VƏYƏ?

 

Se sinnədə bıə nəvə çəmə kəykube. Kədəki yolə əğlon çe Uğur balə (çe Şəbnəmi pı) vəyə kaset noşone bə ekran. Qədə Şəbi ekranədə ıştə pı-moə vindışe, bino kardışe de maraği bə video edəse. Edəsəy, edəsəy, İkərədə ıştə nənəku xəbə səşe:

– Nənə, çımı papa-mama boçi nıbardışe mı bəştə vəyə?

Məsəkəson sırəyn. Nənə votışe:

– Papa-mama nıbardışe, nənə tıni babarde, çımı balə.

 

BIYƏ IM MIKROFON, IMƏN PARIK

 

Piyanıskə şuyə de intizori çəş kardedəbe. ıştə muğənniyə jeni, kəynə çe vəyəku obəqarde. Peşomə həvo oməbe bəçəy sə. Kəybədə sədo oməcəğın şodoşe ıştən bə daşt. Dərhol xəbə səşe:

– Jenə, ımruj çanə pul vardə?

– Visti penc mənot.

– Aaaa… boçi anə kam?

– Zə, ımruj xıynə noə şəvbe. Cəmi dı-se saat musiqi jə be.

– Ne, bomı bəqi qətedəniş.

– Bovə kardəniş – jen rıkno be, ıştə sumkədə mikrofon de pariki bekardışe – biyə ım mikrofon, ımən parik, bınə bə sə, bişi bə vəyə bahand, hələbunum bətı çanə bədon.

Merdi xırp bırişe ıştə sədo, lolbe.

 

Camal Lələzoə

Masalli, Ğızıləvo

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO