AŞALTILIQ  s.  lojiyədonə,  bo  pılojiyədəy  nəzərədə qətə bıə.

AŞBAŞI i. lo.

AŞBAŞILIQ i. loo, bo pılosə nəzərədə qətə bıə.

AŞBAZ i. loboz.

AŞÇI i. aşnoəkəs (pusti). AŞDIRMAQ f. ovaştovniyey. AŞDIRTMAQ f. ovaştovniyey.

AŞDİBİ i. lobın, bınəkor, kunzir.

AŞƏKİLLİ s. Aşikilin.

AŞXANA i. aşxonə; aşxana qabları aşxonə ğabon.

AŞXANAÇI i. aşxonədor.

AŞXANAÇILIQ i. aşxonədorəti.

AŞXANALI s. aşxonəyn.

AŞI i. 1. (pusti) aş noyro şiyə; 2. vaksin, şiyə; difteriyaya qarşı aşı bə difteriyə vəynə vaksin.

AŞIBCOŞMAQ f. peqıley, lıviku peş bey.

AŞIBDAŞMAQ f. yku peş bey; dövlət aşıbdaşır tənxo səyku peş beydə.

AŞIX i. mus. çkolə (siminə musiği diləqonədə).

AŞIQ  i. aşığ; aşıq saz çalır, söz qoşıır, oxuyur aşığ saz jəydə, sıxan peğandeydə, handeydə.

AŞIQ  i. çığ (astə); aşıq sümüyü anat. çıği astə.

AŞIQ-AŞIQ z. çığçığone; aşıqaşıq oynamaq çığ-çığone hənək kardey.

AŞIQBOYLU s. çıt.

AŞIQHƏNGİ z. diyəkə: aşıqsayağı.

AŞIQQOZ i. kanə. çığ de vizi (nək).

AŞIQLAM AQ f. aşığ bey.

AŞIQLIQ  i. aşığəti.

AŞIQLIQ  i. anat. çığ.

AŞIQSAYAGI i. mus. aşığiğəzinə.

AŞILAMAQ f. 1. bə aş noy (pusti); 2. ğələm kardey (toğə); 3. peyvənd kardey; 4. təlğin kardey.

AŞILANDIRMAQ f. 1.  bə aş noy  (pusti); 2.  ğələm kardey

(toğə); 3. peyvənd kardey.

AŞILANMAQ f. 1. bə aş noə bey (pusti); 2. ğələm kardə bey

(toğə); 3. peyvənd kardə bey; 4. təlğin kardə bey.

AŞILATDIRMAQ  f.  1.  bə  aş  doy  noy  (pusti);  2.  ğələm

kardovniyey  (toğə);  3.  peyvənd  kardovniyey; 4. təlğin

kardovniyey.

AŞILAYICI s. aşnoə; aşılayıcı maddə aşnoə maddə.

AŞILAYICILIQ i. aşnoəkəs.

AŞILI s. bə aş noə bıə (pust).

AŞILILIQ i. aşinəti (pusti).

AŞILMAZ s. peş be nıbıə (barzə bandon həxədə). AŞINDIRICI i. vniyəkəs (kkə, mıtəxəssis). AŞINDIRICILIQ i. vneyəti.

AŞINDIRILMAQ f. tex. vniyə bey.

AŞINDIRILMIŞ s. tex. vniyə bıə, şə (metal i.c.ç.).

AŞINDIRMAQ f. vniyey, hardey.

AŞINMAQ f. viyey, şey.

AŞINTI i.   tex. kanə be, nimdoş be, nimsu be, vılo be, dıriye, sıviye, molyəti qıniye, bə puçi beşe.

…AŞIRI (kali kaftə sıx. 2-nə poə); 1. …bə; dənizaşırı dıyo bə ton, çayaşırı ruy bəjapə, okeanaşırı okeani bə ton; 2. …bəmiyon;

günaşırı rujbəmiyon, vaxtaşırı vaxtbəmiyon.

AŞIRILMAQ f. peş kardə bey, pelxortıniyə bey. AŞIRILMIŞ s. peş kardə bıə, pelxortıniyə bıə. AŞIRIM i. diz, qəvolə, qədik; qurd aşırımı varğədiz. AŞIRIMLI s. dizin, qəvoləyn, qədikin.

AŞIRMA1 i. aməter, aməğəyş.

AŞIRMA2 i. diyəkə: aşırmaq.                                             

AŞIRMAQ f. peş kardey, pelxortıniyey.

AŞIRMALI s. aməterin, aməğəyşin; aşırmalı şalvar aməğəyşinə şavlo.

AŞIRTMAQ f. diyəkə: aşırmaq.

AŞISIZ s. beaş; aşısız gön beaşə pust. AŞISIZLIQ i. beaşəti (pusti). AŞİKAR kanə. diyəkə: aşkar.

AŞİQ s. aşığ bıə, aşığ, band; həyat aşiqi jimoni aşığ, incəsənət aşiqi nəciməsənəti aşığ, gözəllik aşiqi reçinəti aşığ, kitab aşiqi kitobi aşığ; həqiqi aşiq əsıl aşığ, zavallı aşiq bəboləjə aşığ; aşiq olmaq aşığ bey.

AŞİQANƏ  s.  aşığonə;  aşiqanə baxış  aşığonə nəzər, aşiqanə məktub aşığonə nomə; aşiqanə baxmaq aşığonə diyə kardey.

AŞİQANƏLİK i. aşığoti.

AŞİQCƏSİNƏ z. aşığo, bənə aşıği, aşığ-aşıği.

AŞİQLİK i. aşığəti, aşığ be.

AŞİQ-MƏŞUQ s. aşığşuğ.

AŞİQ-MƏŞUQLUQ i. aşığ-məşuğəti.

AŞİNA s. kanə. diyəkə: aşna; aşina olmaq no bey.

AŞİNALIQ i. kanə. diyəkə: aşnalıq.

AŞİYAN i. 1. lonə; 2. məc. daldə.

AŞİYANƏ i. diyəkə: aşiyan.

AŞKAR s. oşko, bərmalə; aşkar məsələ oşkoə məsələ; aşkar sübut bərmalə sıbut, aşkar yalan bərmalə du; aşkar fakt oşkoə fakt. AŞKARA s. korə; aşkara çıxarmaq bə oşkorə bekardey, kaşi

bə dim bekardey.

AŞKARCA z. diyəkə: aşkar. AŞKARCASINA z. diyəkə: aşkar. AŞKARDA z. koədə. AŞKARLIQ i. koəti.

AŞQAL s. dial. 1. nocins, ğeyri-bınə; aşqal qoyun ğeyri-bınə pəs; 2. lod, lursə.

AŞQALLAMAQ f. dial. lod kardey, etırniyey (pəsi). AŞQALLANMAQ f. dial. lod bey, etıriyey (pəsi). AŞQALLIQ i. lodəti, lursəti.

AŞQAR i. umjən, anğır; aşqarların zərərli təsiri anğıron zərə-

rinə təsir.

AŞQARLAM AQ f. umjən kardey.

AŞQARLARARASI s. fiz. kim. miyonumjənon, miyonanğıron.

AŞQARLI s. umjənin, anğırin.

AŞQARSIZ s. beumjən, beanğır.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO