20 dekabr 1963 sorədə Liki Orand diyədə bə dınyo omə çəmə ğıryətmandə boyli Kamal Zılfiyev. Kamal boyli Litva şəhrədə jiyeydə. Əyo jiye diyənıkardə əv hejo bə dastpoçə bıə ki, bə tolışə zıvoni koməq bıbo. Oxonnə soronədə 100 qılə Tırkə-tolışə luğət, 1000 qılə “Yolon sıxanon” iyən 500 qılə “Azərbaycanda yaşayan xalqların əfsanə, rəvayət və nağılları” kitobon nəşr karde dastək bıə. Həmən çəmə zıvonədə bo əğlonro cizqi filmi bə hozo karde koməq kardəşe, de çəmə tolışə sədo bı filmi diyə karde bəbe. Həmonə videon Yotub kanaladən heste.
Azizə Kamal boyli çıməni təbrik kardeydəmon “Dodo” redaksiya nomo. X ıdo xəşəconi bıdə bəşmə. Çiçon kaştə xəlği roədə 30-60-100 bıdivıjon de Xıdo komqi. Xıdo şıməko rozi bıbo. Az bəçəşbim çımı kitobon təğdimotədə ımoni bə xəlği bırosnom əncəx taleh jıqo kardışe ki ın bəşəriyyəti bəlo haştəni ki, jıçiy bıkəmon. Bımiyən şukur bıbo. Xıdo şıməni barz bıkə. Ə ğəribə elkədəki şımə dıl de tolışə xəlği i jəydə, boəy norahar bedəşon bə səbəb Xıdo hejo rozi bıbo şıməku. Iştə iyən ıştə xıyzoni nomoən şımə təvəlludi təbrik kardeydəmon.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO