Səcərə ilə İbrahim Peyğəmbərə bağlı Musəvi seyidlərindən olan Mir Nəsir Fazil oğlu Rzayev 21 iyun 1936 cı ildə Lerik rayonunun Çayrud kəndində anadan olmuşdur. 1953 cür ildə doğma Çayrud kəndində 9 illik təhsilini bitirdikdən sonra təhsilini davam etdirərək orta təhsil almaq məqsədi ilə rayon mərkəzindəki Lerik orta məktəbinə daxil olaraq 1954 cü ildə yüksək qiymətlərlə oranı bitirmişdir.

Nəsir müəllim orta təhsillə kifayətlənməyərək sənədlərini V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət pedaqoji institutuna (indiki Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universiteti) verərək 8 müxtəlif fəndən imtahan verərək əla qiymətlərlə həmin institutun fizika riyaziyyat fakültəsinə daxil olur. Nəsir müəllim müxtəlif maneə və əngəllərlə baxmayaraq 1960-cı ildə institutu bitirdikdən sonra doğma Lerikin Hamarat kəndində pedaqoji fəaliyyət başlayaraq böyük istək və həvəslə riyaziyyat fənnini öz üslub ve metodları ilə şagirdlərinə tədris etməyə başlayır. O müxtəlif illərdə rayonun Hamarat, Bibyanı, Mondigah, Vizəzəmin, Hamarmeşə, Andurma, Çayrud və Aşağı Çayrud kənd əsas məktəbində riyaziyyat fənnini şagirdlərinə sevdirmişdir. O 48 illik pedaqoji fəaliyyəti dövründə məktəb direktoru, partiya təşkilat katibi, həmkarlar təşkilatının sədri kimi də fəaliyyət göstərmişdir. Nəsir müəllim pedaqoji fəaliyyətində qazandığı uğurlara görə SSRİ Maarif Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

Nəsir müəllim peşəkar müəllim olmaqla bərabər yüksək müsiqi duyumlu kövrək qəlbli bir insandır. O boş vaxtlarında tarını sinəsinə sıxıb Azərbaycan muğam və xalq mahnılarını ifa edib. Keçım əsrin 70-80 cı illərində Çayrud kənd mədəniyyət evində təşkil olunan konsert və müsiqi festivallarında yaradıcı bir müsiqiçi kimi xüsusi rolu olmuşdur. Nəsir müəllim maraq dairəsində olan bütün sahələri mükəmməl öyrənmək üçün həmişə mütaliəyə edir, öyrənir və bizə (şagirdlərinə) öyrətməklə yanaşı təhlil etməyi aşılayır. (Nəsir müəllim dülgər, bənna, fotoqraf və.s peşələrin də bilicisidir)

Nəsir müəllim pedaqoji fəaliyyəti ilə bərabər qəlbinə hopan sözləri misralara düzərək Azərbayca və Talış dillərində yanıltmaçlar, bədii cəhətdən dolğun fəlsəfi məzmunlu şeirlər də yazıb yaradır. 2005-cı ildə nəvəsi Etibarın babasının ad günü hədiyyəsi olaraq “Həya pərdəsini götürmə üzdən” ilk şeirlər kitabını oxuculara təqdim edir. Kitabda müəllif vətən, ana, övlad haqqında fəlsəfi məzmunlu vətənpərvər mövzuda olan şeirlərlə yanaşı Çayrud kəndində yaşamış Əliabad Kəlbiyevlə bağlı məzəli lətifələr öz əksini tapmışdır.

Nəsir müəllim ədəbi yaradıcılığını davam edərək 2919-cü ildə Apostrof- A nəşriyyatı tərəfindən “Dağ çiçəyi” şeirlər kitabını oxucularına ərmağan edir. Kitabdakı şerlər məzmunu və oxunaqlığı ilə oxucunu özünə cəlb edir.

Pedaqoji fəaliyyətini başa vurduqdan sonra Nəsir müəllim heç kimin köməyi olmadan fərdi qayda ərəb əlifbasını öyrənərək müqəddəs dini kitabımız Quran oxumaqla digər dini ayinlərin icrasını öyrənərək imtahan verməklə müvafiq səlahiyyətlər almışdır. (Mərhum İsi Kərimov istisna olmaqla) Nəsir müəllim 6 dəfə Məşhəd, bir dəfə Kərbəla ziyarətində olmaqla Kərbəlayi adına nail olmaqla dini elmləri gənclərə öyrədir.

2021 cı ilin iyun ayının 21- i Nəsir müəllimin 85 illik yubileyidir. Ömrünün 48 ilini pedaqoji fəaliyyətə həsr edərək bir müəllim kimi gəncliyimizin yoluna nur sacmış, onların həyatda peşəkar bir insan kimi formalaşmasında bu örnək olmuşdur. Nəsir müəllim şagirdlərini övladlarından seçməyərək onları da öz varisləri kimi qəbul edir. (Xələflər yaşatsın sələflərini) Çünki şagirdlərinin bilikli və bacarıqlı olması üçün bir müəllim kimi bacardığını ən yüksək formada həyata keçirərək onların püxtələşməsində riyaziyyatı mənimsəməsində səylə çalışmışdır.

Nəsir müəllim keçən əsrin 70-80- cı illərdə Çayrid kənd orta məktəbində siniflər arası disputlar təşkil edib şagirdlərə tədris etdiyi riyaziyyat fənninə cəlb eirdi. Bütün bunlarla bərabər Nəsir müəllim riyaziyyat fənnindən imtahan verən abituriyentlərə əlavə olaraq evində dərnək təşkil edərək onları təmənnasız hazırlayaq İttifaqın müxtəlif ali məktəblərinə daxil olmasında müstəsna rolu olmuşdur. (həmin şagirdlərin əksəriyyəti riyaziyyatdan 5 almışlar)

Nəsir müəllimin dərs dediyi şagirdlər müxtəlif sahələrdə uğur qazanıblar. Onlar müəllim, elmlər doktoru, elmlər namizədi elmi dərəcəsi alan jurnalist, hüquqşünas, mühəndis, həkim, iqtisadçı və.s. peşələrə yiylənməklə həyatda özlərinə mövqe tutmuşlar.

Böyüdüb boya başa çatdırdığı övladları da həyatda özünəməxsus uğur qazanıb. Nəsir müəllimin üç oğul, altı qız, on səkkiz nəvə və üç nəticəsi var.

85 illik yubileyi ilə əlaqədar Nəsir müəllimin yeni “Səhrada bitən gül” kitabı nəşr olunub. Nəsir müəllim 85 illiyində gənclik ruhu ilə yazıb yaratmaqla gəncliyimizin bir örnəkdir, bir işıqdır. Gəncliyimiz bir işığın nuru ilə gələcəyə yol açacaqdır.

85 illik yubileyiniz mübarək, bizim əziz MÜƏLLİMİMİZ.

Sinif rəhbəri olduğunuz Çayrid kənd orta məktəbinin 1979 cü il məzunları adından.

 

Rauf Abdullayev

Lerik, Çayrud

 

 

 

ÇAYRU

 

Boğış heste, kulonış vıl,

Vəyo handə hejo bılbıl.

Ləzətine əçay qıl-mıl,

Ətrış heste, vıle Çayru!

 

Ətrofədəş qonə tıbon,

Hejoşən bə zıbuda zon.

Əçəy reçe çəy mivə don,

Hejo mivəj bole Çayru!

 

Çokə honyon ruşnə çaşmə,

Xıdo boəyro baxş vığandə.

Vəyo səydon yurd eğandə,

Xali-xolçə qıle Çayrü!

 

Ve vırədəş sınə qılı,

Oşedə bə Çənlibeli.

Vindəkəson bardə dıli,

Həyfki, tikəy çole Çayru!

 

Hestışe hal, hestişe band,

Hejojən ba çokə xıvand.

Jiəkəson vində ovand,

Yolə diye, yole Çayru!

 

Zəhmət kəşdən, nije dəğıl,

Ko kardedə cohil, əğıl.

Çəy qandım bə zardə ğızıl,

Ğıymətine, ləle Çayru!

 

Dıqlə məçit, seqlə maktəb,

Əvon doydən elm, ədəb.

Nasir zındə, çı di mətləb,

Ço ko kardey, dıle Çayru!

 

İNSON ƏNƏ ÇOY DƏQİŞ BƏ

 

Ki bə şəytoni oşedə,

Be vədə bə mətlis şedə,

Dışmeni kəyba dəşedə,

Inson ənə çoy dəqiş bə?

 

Duzə royku oqardedən,

Merdə şavlo takardedən.

Beşdən bə kuçə qardedən,

İnson ənə çoy dəqiş bə?

 

Fikşon mandə dı telfindi,

Çaş vindedə, quş məsdəni.

Conbəqıyən bəmon həni,

İnson ənə çoy dəqiş bə?

 

Isə merdon ğıybət kardən,

Məsəy, vindəy xəbə vardən.

Tanbələn bən, beko mandən,

İnson ənə çoy dəqiş bə?

 

Dust bə dusti çəm omedə,

Əçəy sıri onovnedə.

Exroc kardedə, bovnedə,

Inson əna çoy dəqiş bə?

 

Zoə ba pə dıvu votdə,

Kinə bə moə çəm umutdə.

Vəvu xıyzoni opotdə,

Inson ənə çoy dəqiş bə?

 

Bərobər nin tavzı kaşon.

Duz nibəbe çiç bıkəşon.

Bə dast dəğandedən çaşon,

İnson ənə çoy dəqiş bə?

 

Çı tolişi nunış hardə,

Yol bə, bə orus peqardə.

lştə zıvonış qin kardə,

İnson əna çoy dəqis bə?

 

Vəvu duəğədə əbiy,

Hiçki çəy dimi nəvindiy.

Isə ojəsəy bevandi.

İnson əna çoy dəqiş bə?

Ha ruj rohət beşdə bə di,

Nımoj, rujəşən xəbə ni.

Çaşonış oj, hiç vindəni,

Inson əna çoy dəqiş bə?

 

“DODO” redaksiyə heyətiyən dılisoxt təbrik kardeydə Nəsir miəllimi. Nəsir miəllim qəzeti jimoni roədən vey vaxteki ıştə dastı oməyon kardeydə. Imi bə tolışə xəlği nəzə rosniye piyedəme ki, Liki rəyoni diy ÇAYRUDADƏ 10 kəs Dodo qəzeti obunə bıəkəs heste. Im ə voteye ki iyo Nəsir miəllimi zəhmət kam ni. Qəzeti  hestemone zınə bəpeşt Nəsir miəllim həm bə qəzeti nəşri dastək beydə həm bo qəzeti ıştə  nıvıştəyon vığandə həmmən çəy təbliğati roədə vey koməqon kardəşe. De Nəsir miəllim i vırədə ko karde xısusi zövq doydə. Pentono Rauf Abdullayev nıvıştəyon handeədə I ləzədə şıneydəş ki ım ruşink anədə zənqinəti çoknə novneydə ıştə dılətonədə? Har kərə bəmı zanq kardeədə veyoly dılvandı doydə bəmı. Iştə təşəkkuron rosneədə çəy çəşon dılədə bənə korpə şod-şodkoməti oşko videydəm. Çəy bə bəştə zıvoni, folklori, mədəniyyəti molyət doy çəy nıvıştə şeironədə vindey beydə. Çəy bo DODO qəzeti həmən bo sər redaktori şəni nıvıştə şeiriyən bəşmə edaşteydəm. Im ə voteye ki Nəsir miəllim bə DODO molyət noyədənişo doydə ki, çoknə əv ıştə  Dodo pidəşe. TƏVƏLLUDON XOSE MIBORƏKE NƏSIR MIƏLLIM. XIDO ŞIMƏNİ YOLYƏTİKU ƏSKİK NIKƏ.

.

KİYE BƏDƏ BƏY BƏNE BE?

 

Çokə ailədə yol bə.

Bə məktəbən vaxtədə şə,

Handəşe, bə məydon beşə,

Kiye bədə bəy bəne be?

 

Çand qılə zıvon zınedə,

Zıvon zıne bəy damedə.

Iştə koy edə omedə,

Kiye bədə bəy bəne be?

 

Mərifətış həmməsəy vey,

Bə səbəbən hejo bə pey.

Çəy navədə şəytonən key,

Kiye bədə bəy bəne be?

 

Zıvonınış çok ümütə,

Sıxanonən çoke votdə.

Bə nıznəkəson omutde,

Kiye bədə bəy bəne be?

 

Çokə xürəkon patedə,

Bə ve kəsi omutedə.

Nıbəkəson dast qətedə,

Kiye bədə bəy bəne be?

 

Qəzeti sərredaktore,

Çok ko kardede, çanoy sore,

Har semonış əvəsore,

Kiye bədə bəy bəne be?

 

Damə bıkə, bızın kiye,

Çı ocəği sune, tiye.

Tınən omut, məvot diye,

Kiye bedə bey bəne be?

 

Zəhmət kəşdə, ko kardedə.

Çokə qəzet bekərdedə.

De həzo dıl şo kardedə,

Kiye bədə bəy bane bey?

 

Ve kardə ıştə səvodi.

Xidmət kardə bə hukməti.

Qın əkənin çəy zəhməti,

Kiye bədə bəy bəne be?

 

Çokə tərbiyeş peqətə,

Həmməyroş hurmət oqetə.

Nasirən bəy Dodo votdə,

Kiye badə bey bəne be?

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO