Ğalibə kişvəri ğalibə prezidenti səroncominə şəhri Şuşa çı Azərboyconi fərhənqi sərşəhr elon kardəbe. Im nom bə Azərboyconi fərhənqi tarıxədə yolə rol bıə şəhri ğalibiyyəti movqe dameydə iyən bə çılı ço rujnə Sərzəmini mıhoribədə çətinə canqə şəroitədə Azərboyconi pərçəmi iyo barzkardə iqidə zoon şucaəti, bə şəhid bıə cıvonon xoto doəbıə ğıyməte.

Məlume ki 1989-nə soriku Şuşa şəhrədə har sor  “Xarıbülbül” musiqi festival dəvoniyəbıə.  Festival 1990-nə sorədə Beynəlxəlğə status səşe iyən bə miyonfərhənqə dialoqon mehkəmətiədəən ıştə tovhonış doə. Si sori nezi deşmıni işğolədə be səbinə festival dəvoniyə bıəni.

Vey əlomətdore ki, yolə ğələbə bə peşt mohtərəmə Prezidenti aspardəy əsosədə de Heydər Əliyev Fondi təşkilotəti 12-13 may rujonədə “Xarıbülbül” Musiqi Festival tojədən bərpo be iyən bənə multikulturalizm siyosəti təzahuri sıftənə ruj bə Azərboyconədə jiyə xəlğon numayəndəon həsr kardəbe.

De adəti Cıdır həmoədə dəvoniyəbıə çı musiqi idi səhnə har tərəfo bə təbiəti vəno obeydə. Co-co xəlğon numayəndon iştiroki vindeədə Azərboyconi ranqəranqə mədəniyyəti məskənbe vindəmon.  Azərboycon-tırk, avar, tolış, ləzqi, kurd, udin, lahıc iyən co xəlğon nımoyəndon mahni iyən rəqson insoni bə musiqi aləm vardə iyən bı ibemoni heyron mandəş. Bəle, ım ibemon 44 rujnə Vətənə mıhoribədə ıştənış nişo doşe. Im ibemon osonə mıştədə anqışton ibemone.

Bə xəlği sənətkoon quş doydəş bə çəşi iyən çinar, bəlel, umbur iyən co doon, zanqulonədə Xoni, Bılbıli, Rəşidi, Quləğə, Yaqubi, Baloğləni sədo bə con omedəbe. Natiq Şirinovi “Qarabağ ritmləri” cəlb bedəş iyən Xərəboği aspon şive, ğəhrəmonə canqəvəron əvjoron sədo məse beydə. Uzeir Hacıbəyli “ Koroğlu”  opera uverturə, Cənqi iyən ləzqiyə raxsi coşğunəti həmməkəsi dıli şo kardəbe. Şirzodi ifoədə” Sarı gəlin”, Mənsumi “Qaçaq Nəbi”-ədə xəlği ğəhromonəti ve reçin vəsf bıə.

Nizami. Fizuli iyən Vaqifi ğəzəlon mujsiqiyon quş doye-doy jığo insonon perosniyə  xəlği ğudrəti fik kardəş.

Jığo, həmmə sənətkoon ifo iftixor vardəbe.” Nənəon” nubə rəseədə iftixor həniyən ziyod beydəbe. Qırd Azərboyconi moəvə nənəon şoy iyən ğəhəri ifodə kardə çıxışəkon. həmçinin nənəon de yolə rəğbəti ğəbul kardə beydəbin. Xarıbulbul festivoli səhnədə nənənon quş doy-doy  çı zəmini ozodbeədə coniku dəvardə şəhidon bə vir omeydən. Umumiyyətlə de Azərboyconi ciqəynə iqidon fəxr kardəş. De Həzi ğəhromonəti, Poladi irodə, Mıborizi ğıryəti…nişo doə insonon fəxr kardəş.

Nənəon səhnədə ifo kardə kompozisiyaədə tolışə xəlği motivon, nəğmə nəqarəton, tolışə məholi nəzokət hestıbe.

Nənəon kollektivi hozzo kardə “ Xərəboğ çəmə dıle nəğmə” sıxanon bənə  Osonə mıştədə ibə anqışton Azərboyconiro canq kardə insonon sədoye. Oxo iyo həmmə Azərboyconıvıjon canq kardəşone; tolışən, tırkən, ləzqiyən, kurdən, avaron şəhid bıən. Bənə Tərtərdə ozod kardəbıə Tolış nomədə di.

Xarıbulbul musiği festivali nişo doşe ki, Azərboycon multikulturalə moliyəton noğo doə kişvəre.

Bəle, əmə bə Şuşa oqardəmon… Azərboyconi fərhənqi tarıxədə Şuşa loyığə vırə bərpo beydə. Bənə Xərəboği Şuşaən Azərboycone.

     Tolışi icmo rəhbər

     İmamverdi Həmidov

     Tırkə zıvono peqordınişe

     Akşin Dadaşov

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO