Həzosornə Podşoəti

Çəyo az vindıme qıləy mələk osmono epərəy. Çəy dastədə çe bınnıbə nığıliyon haçər iyən yolə zincir hestbe. Əy bo i həzo sor mıddəti bə zincir jəşe həmonə əjdəho – iblis, yaan Şəyton votə bıə ə ğədimə mor.  Şodoşe əv bə bınnıbə nığıli iyən bastışe əvırə, bəçəy dəşəco mıhi jəşe ki, detosə həzo sor təmom be həni xəlğon bə dast dəğande nıznı. Çımi bəpeşt əv bo kamişə mıddəti ozod kardə bıənine.

İjən az vindıme taxton iyən çəvon səpe nıştəkəson. Bəvon bo hıkm karde ixtiyor doəbe. Vindıme İsa barədə şoydəti kardəkəson iyən Xıdo kəlomi roədə qiy jə bıə conon. Komon ki səcdə kardəşonnıbe bə əşivoə həyvoni iyən bəçəy heykəli iyən dəmğo ğəbul kardəşonnıbe bəştə təvili, yaan dasti. Əvon bəyji bin de Məsihi bə ivırə həzo sor podşoəti kardışone.  Im iminə bəyji beye. Əmandə mardon esə boy detosə həzo sor təmom nıbe bəyji nıbin.  Baxtəvər iyən mığəddəsin ə şəxson ki, iminə bəyji beyədə bə jimon oqardin. Dıminə marde çəvon səpe səlohiyət nişe. Əvon çe Xıdo iyən Məsihi kahinon bəben iyən i həzo sor Deəy bə ivırə podşoəti bəkarden.

Şəyton şodoə be bə qoqurdə qol

İ həzo sor təmon be bəpeştə Şəyton ıştə zindono vadoə bəbe. Çəyo bebəşe ki, zəminisə ço səmtədə bıə milləton – Yəcuc iyən Məcuci bə dast dəğandı, bə canq qırdə bıkə; əvon dıyo ğumi ğədərədən, çəvon hisob zıne beydəni.  Əvon marş kardışone həmə zəminisə, bə mıhosirə qətışone Xıdo xəlği nıştəco iyən piyə şəhri. İntasi osmono otəş eqıniye, sutışe məhv kardışe əvoni.  Əvoni bə dast dəğandə iblisən şodobe bə əşivoə həyvoni iyən duyəvojə peyğəmbəri şodoə bıə vırə – bə otəşinə qoqurdə qol. Əyo bəvon şəv-ruj zol əzob doə bəbe.

Çe mardon mıhokimə

Az vindıme dıjdə sipiyə taxt iyən çəy səpe Nıştəkəs. Zəmin iyən osmon Çəy huzuro vitin iyən əvon həni pəydo nıbin.  Az vindıme ki, mardon həmməy yoliku bəruk mandən taxti navədə. Kitobon obin iyən Jimoni Kitob nomədə bıə co qıləy kitobən obe. Kitobədə nıvıştəyon əsosədə mardon bəştə əməlon mıvofiğ mıhokimə kardə bin.  Dıyo təslim kardışe ıştəku bıə mardon, marde iyən mardon məskəniyən təslim kardışone ıştəku bıə mardon. Har qıləyni bəştə əməlon mıvofiğ mıhokimə kardə bin.  Marde iyən mardon məskən bə otəşinə qol şodoə be. In otəşinə qol dıminə mardeye.  Çiki nom Jimoni Kitobədə nıvıştə bıənıbe həmonə odəm bə otəşinə qol şodoə be.

 

Tojə osmon iyən tojə zəmin

Az vindıme qıləy tojə osmon iyən tojə zəmin. Sıftənə osmon iyən sıftənə zəmin nıbe, həni dıyoən nıbe. Az vindıme mığəddəsə şəhr – tojə Yerusəlim, əv osmono, Xıdo tono evardə beydəbe. Şəhr boştə bəqi dərostə bıə vəyu ğəzinə hozı kardə bıəbe.  Az məsəme taxto jıqo votə qıləy barzə sədo: «Imeha, çe Xıdo məskən insonon arədəy. Xıdo Iştən deyəvon ivırədə jimon bəkarde. Əvon Çəy xəlğ bəben, Xıdo çəvon Xıdo bəbe, deyəvon bəjiye. Xıdo çəvon çəşə arson həmməy bəmole. Həni marde nıbəbe. Yas, nolə iyən doj həni hiç əbıni, çumçıko sıftənə çiyon dəvardin şin».

Taxtədə Nıştəkəsi votışe: «Imeha, Az har çiy tojədən soxteydəm». İjən votışe: «Bınıvışt, çumçıko ın sıxanon etiboynin iyən həğiğin!» Əy votışe bəmı: «Təmom be! Azim Alfa iyən Omeqa, Sıftə iyən Oxoy. Az jimoni ovi səvono bə təşiqətəkəsi həvoy ov bədom. Ğalib oməkəs ımoni irs bəste: “Az boəy Xıdo bəbem, əv isə Bomı zoə bəbe”. Tarsəkəson, beimonon, ləinon, ğəttolon, beəxloğon, sehrbozon, bıtpərəston iyən duyəvojon həmməy aqibət isə de otəşi iyən qoqurdi sutə qolədə bəbe. Im dıminə mardeye».

Tojə Yerusəlim

Çəyo de haft bəlo pur haft qılə tos qətə haft qılə mələki qıləyni oməy, demı qəp jəşe, votışe: «Boy, az bətı çe Pəsəvə jen bıəninə vəyu nişo bıkəm». Əy de Rufi vositə mıni bardışe bə qıləy barzə bandi sə. Çəyo nişo kardışe bəmı osmono, Xıdo tono evardə bıə mığəddəsə şəhr Yerusəlim.  Əv Xıdo ehtişomiku şəvəx jəydəbe. Çəvrəy ruşnə ən ğıymətinə sığ bıə bənə billurə yaşəmə sıği viriskə jəydəbe. Çəvrəy dıjdə iyən bılındə divon iyən donzə dərvozə hestışbe. Dərvozonədə donzə qılə mələk mandəbe. Dərvozon səpe İsraili donzə ğəbilə nomon nıvıştə bıəbe. Şərğ tərəfədə seqlə dərvozə, şimal tərəfədə seqlə dərvozə, cənub tərəfədə seqlə dərvozə iyən ğərb tərəfədə seqlə dərvozə hestbe.  Şəhri divo donzə bınəçə səpebe, iyən çe Pəsəvə Donzə həvari nomon çı bınəçon səpe nıvıştə bıəbin.

Demı qəp jə mələki dastədə şəhri, çəy dərvozon iyən divon pamyeyro qıləy ğızılə ləvo hestbe.  Şəhr çoquli formədəbe iyən çəvrəy dırozi bəçəvrəy nıvəy bərobərbe. Mələki pamuşe de ləvo şəhr: çəvrəy dırozi, nıvəy iyən bılındi 12 000 stadi be Əy pamuşe şəhri divo: çəy ğalini de insoni pamyə sadı çılı ço qulac be, kom ki mələki oko doəşbe. Divo de yaşəmə sıği, şəhr isə bənə şişə viriskə jə de xalisə ğızıli peqətə bıəbe.  Şəhri divo bınəçə de har curə ğıymətinə sığon dərostə bıə – iminə bınəçə de yaşəmə sıği, dıminəni de kavuyə yaquti, seminəni de sardoniksi, çominəni de zumrudi,  pencminəni de dəmarinə sardoniksi, şəşminəni de sıə sardoniksi, haftminəni de zardə yaquti, həştminəni de berili, nəvminəni de topazi, daminəni de zəbərcədi, yonzəminəni de firuzə, donzəminəni de ametisti.  Donzə dərvozə donzə qılə mırvaribe, har qıləyni qıləy mırvariyo soxtə bıəbe. Şəhri əsosə kuçə xalisə ğızılbe, bənə şişə viriskə jəydəbe.

Az şəhrədə məbəd nıvindıme, oxo çəvrəy məbəd Ğudrətinə Rəbbə Xıdo iyən Pəsəvə Iştəne. Şəhri ruşnə kardeyro nə bə həşi, nə bə ovşumi ehtiyoci nişe, çumçıko Xıdo ehtişom əyo ruşnə kardeydə, Pəsəvə çəvrəy çoy.  Milləton çəy ruşnədə bənəven, dınyo podşon ıştə cəh-cəloli əyo bəvarden.  Çəvrəy dərvozon ruji dırozi hiç bastə nıbəben, oxo əyo şəv əbıni. Milləton cəh-cəlol iyən izzət əyo vardə bəbe. Hiç qıləy mırdolə çiy, ləinəti kardəkəs iyən duyəvojəti kardəkəs əslo dənıbəşe əyo. Əncəx çe Pəsəvə Jimoni Kitobədə nom bıəkəson əyo dəbəşen.

 

Jimoni ovi ru

Mələki nişo doşe bəmı bənə billuri viriski jə jimoni ovi ru. In ru Xıdo iyən Pəsəvə taxto beşeydəbe iyən şəhri əsosə kuçə miyono ru beydəbe. Çe ruy har dı tərəfədə donzə curə mivə vardə jimoni do hestbe. Ə do sor donzə manq mivə vardeydə. Çəy livon bə milləton bo şifo doye. Həni lənətmandə hiçiy əbıni. Çe Xıdo iyən Pəsəvə taxt əyo bəbe iyən Çəy xıdmətəvonon Bəy ibodət bəkarden. Əvon Çəy dimi bəvinden, çəvon təvilonədə Çəy nom bəbe. Həni şəv nıbəbe, hiç kəsi ehtiyoci əbıni nə bə çoy, nəən bə həşi ruşnə, çumçıko Rəbbə Xıdo boəvon ruşnə bəbe. Əvon zol podşoəti bəkarden.

İsa omeydə

Mələki votışe bəmı: «In sıxanon etiboynin iyən həğiğin. Peyğəmbəron rufon idorə kardə Rəbbə Xıdo Iştə mələki vığandışe ki, bı nezoni bıəninə hodison Bəştə xıdmətəvonon nişo bıkə». İsa voteydə: «Imeha, Az rəyrə omeydəm! Çı baxtəvəre bı kitobi peyğəmbərəti sıxanon rioyət kardəkəs!»

Az Yəhya ımoni məsəme iyən vindıme. Imoni məseədə iyən vindeədə eqınim bə ımoni bəmı nişo kardə mələki pobon ki, səcdə bıkəm bəy.  Əmma əy votışe bəmı: «Ne, ımi məkə! Azən bənə tı iyən bənə ıştı peyğəmbərə boon iyən bı kitobi sıxanon rioyət kardəkəson bə ico çe Xıdo xıdmətəvonim. Bə Xıdo səcdə bıkə!»  İjən votışe bəmı: «Bı tumari peyğəmbərəti sıxanon mıhi məjən, niyo məkə! Oxo vaxt həni neze. Nohəxəti kardəkəs bıdə həniyən nohəxəti bıkə. Mırdoləti kardəkəs həniyən mırdoləti bıkə. Saleh bıəkəs isə bıdə həniyən salehə koon bıkə. Mığəddəs bıəkəs həniyən mığəddəs bıbu».

İsa voteydə: «Imeha, rəyrə omeydəm. Çımı doəninə mıkofot Bəmıkuy iyən bə har kəsi çəy əməli əvəzi bədom. Azim Alfa iyən Omeqa, İminəni iyən Oxonəni, Sıftə iyən Oxoy!»

Çı baxtəvərin ıştə liboson şıştə pok kardəkəson! Çəvon jimoni doy mivə hardeyro icozə bəbeşone, əvon şəhri dərvozonku bə dılə dəbəşen. Bənə sıpə mırdol bıəkəson, sehrbozon, beəxloğon, ğəttolon, bıtpərəston iyən duyəvojəti piyəkəson iyən duyəvojəti kardəkəson əyo dəşe əzınin.

İjən voteydə: «Az İsa Iştə mələki vığandıme ki, bə imoniyə icmon aid bıə ın şəhodəti bəşmə bırosnı. Az Davudi Rəğ-rişə iyən Nəsıl, ruşinə Rujobə Astovəm».

Ruf iyən vəyu voteydə: «Boy!» Bıdə məsəkəsən bıvotı: «Boy!» Bıdə təşiqətəkəs bo, piyəkəs həvoy peqətı jimoni ovi.

Az ın kitobi peyğəmbərəti sıxanon məsə har kəsi xəbədo kardeydəm: harki bımon jıçiy əlovə bıko, Xıdoən bəy bı kitobədə nıvıştə bıə bəlon bədo.  Harki çı kitobi peyğəmbərəti sıxanonədə jıçiy peqəto, Xıdoən bı kitobədə nıvıştə bıə jimoni doyo iyən mığəddəsə şəhro bəy rəsə baxşə pebəqəte.

Bımon şəhodət kardəkəs voteydə: «Bəle, rəyrə omeydəm!» Amin. Boy, ya Rəbb İsa!

Rəbb İsa lutf de har kəsi bıbu! Amin.

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO