• Əvşon çı roo bekardə.
 • Əvşon qləy kıləşə qezı kardəşone.
 • Əy boştə moynəş varde, tı boştə poynə.
 • Əy ıştə ro-riəş qin kardə.
 • Əyvonə bo dizə bəbe.
 • Əz nıkəşoş, şon əhəniş.
 • Əzroil ıştə nomi bəd əkəni.
 • Əzvo qəpəjən çı çuy sırafə səy dəbəçıke.

                                         F

 • Faxti qin bıkə, bəxti qin bəka.
 • Fel çı vəyuye, riz çı həy.
 • Fəğırə odəmiku bıtars.
 • Fələk bə bərdon dənıvıjə conon bə tumə dəndə.
 • Fərzənd kinəy, zoəy, çı deşmeni çəşi doviləy.
 • Fərzənd nıbəkısi iqlə dardış heste, bıəkəsi dıqlə.
 • Fərzəndi bevəci kışte əbıni.
 • Fəşəlvoni cəv bə do bekardə.
 • Fətta şoxi bıniku zardə qılə heste.
 • Fılonkəs beqinə moğnəy.
 • Fılonkəs bə vəşi marde. Votışone: Hestışbe, nıhardışe?
 • Fılonkəs çı cəhənnımi kındə bıkırıne.
 • Fılonkəs çı osyo aye.
 • Fılonkəs zoon lestıy.
 • Firiştə zərfət penıbəqəte.
 • Fırsəti bə fot mədə.

                         Ğ

 • Ğaltəğ bo aspi bo ni.
 • Ğappozi bıjən bəçəy sə, nuni bıstən çəy dasto.
 • Ğarz doyədə kam bıdə, onıqardo, pəşimon əbıniş.
 • Ğarz səy hostone, çəy oqordıniye çətin.
 • Ğarz yodo benıbəşe.
 • Ğarzi dılədə təseydə.
 • Ğarzi doy-doy, roy pıye-pıye.
Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO