Imruj TolIşi patriotə merdondə qıləy bıə Bayrami Allahverdi Əğərizo zoə 75 sin təmom beydə. Kiye Bayrami Allahverdi? Im şəxsi əslədə bə hiç təğdimoti ehtiyoc nişe, əmmo əmə iyənən ıştə nomış bə Tolışi ədəbiyyoti tarix de ğızılə hərfonış həkk kardə ım şəxsiyətiku nıvışte bəştə ğarz zıneydəmon.

1946-nə sori avqustə manqi 8-də Masəlli rəyoni Mədo  (Mahmudavar) diyədə çı diy sıxandəvardə merdonədə bıə Əğərizo kədə qıləy zoə toyfə bə dınyo oməy. Dıminə dınyo canqo yarəjə oqardə, de çəliki nəvə Əğərizo dim bısoroən ıştən ıştəndə bı dıjdi xıyzoni ehdəo ome həxədə bə dumot şe. Xıdo votışe çı korpə nomış Allahverdi noşe. Rujon i yəndı əvəz karde-karde bə manqon peqardin, manqon bə soron Allahverdi bə şəş sin rəsəy. 1954-nə sori Mədo diy miyonə məktəbi iminə sinif  şe. Miyonə məktəbış deqıləy hərisəti, deqıləy həvəsi handeşe. Allaverdi məktəbədə iminə be. Çəy şikil tosə məktəbi oroxniye şərəfinə lohvhədə ehaştə beydə. Allahverdi cəmi dıqlə 4 əmandəyon həmmə 5 bıə atestati 1965-nə sori məktəbi həmmə ədəbi  bədi tədbiron təşkil bıkə həmən fəol uzv beydə. 1965-nə sori ıştə sənədon bə BDU tiloloqiyə fakultə doydə. Bayrami imtahanon de çokə ğıyməton doydə ıştə Masəlli, ıştə Mədo, ıştə xıyzoni bə şoy-şoy ğərğ kardə. Miyonə məktəbədə handə devronədə bəşeri, bəsənəti yolə həvəs nişo doə Allahverdi hakənə bə nunəkıle boştə çiçonsə ənıvışti, peşo ənçəx şeiron bə har kəsi xoş omeyro Mədo məktəbi şair nom çəy səpe ebıryə bıəbe. 1970-nə sori universiteti sə kardə, de təyinati bə Ostoro Arçon (Ərçivon) diy təyin beydə. Həm deştə miəlliməti, həmən deştə ofomonəti məşğul beydə.

Jıqo,  Ostoro Arçon, Şiyəkon (1970-1974).  Masallu Ulimi Ruyəkəno 1974-1979)

Mədo miyonə məktəbədə (1979-2011) de tədrisi məşğul beydə. Bayrami devri mətbuatədə 1960-nə soronku bə ımrujnə ruji deştə məxsusi imza dərc beydə. Həm bə tırki həmən bə tolışi nıvıştə.

Şair, ənıvışt, ədəbiyyotşunas, tənğıdəvon, peəqordon, nasir, filoloq, zıvonşunas təki həm tırki poeziyaədə, həmən Tolışə ədəbiyotədə ıştə vırəş hıste.

Bə şairi ofyəmoni nəzə səğandeədə əy bənə qıləy folokloristi çanə bə Tolışi adət-ənənon bənd bey vindeydəmon. Çəy ofeyəmoni çəşəvə dəvoneədə əy bənə mehibbəti, peymoni şairi vindəmon, çəy bə vətəni, bə bandon, bə vişon peğandə şeiron handeədə çəy çanə bəştə eli, bəştə obə, bəştə Tolışi bənd be şoyd beydəmon. Çəy tərcumon handeədə əy bənə qıləy yolə zıvonşunasi vindeydəmon.

Bayrami çı M.Ə.Sabiri şeiron mıkəmməl qıləy şikilədə bə tolışiş peqordınəşe.

Millət çoknə koç-koç bedə-bıbu çı kom heste?

Bə deşmeni mıhtoc bedə-bıbo çı kom heste?

Təki az si bıbom de biqonon hiç kom ni,

Dınyo həmə toroc bedə bıbu çı kom hıste?

Şair de peqordonəyon dahi Sabiri bə tolışə ədəbiyyot vardə, çəy bo ımrujnəruji nıvıştə bıə satiron təbliğ kardə.Tolışi peqordonə sənətdə ən dıjdə koən bə Bayrami Allahverdi oide, jıqo ki əy Tolışi tarixi ədəbiyyotdə məxsusi vırəş bıə “Əxbərnomə”ş bəcəmə moə zıvon peqordınəşe.

Çəy mehibbətə şeiron handeədə şairi çanə bə mehibbəti, bə əhd peymoni ğıymət doy vindəmon.

Bə seyron beşəm

Zanbul bə kəşəm

Eşğədə vəşəm

Iştı noxəşim

Bızın omeydəm

Ha kinə məşi

Azən omeydəm.

 

Şairi vətən pərvər rufədə nıvıştə şeron handqeədə çəy çanə bəştə xəlği, bəştə milləti,  bəştə Azərboyconi bənd be şoyd bedəmon.

Azərboycon-vılıston

Vəhişte jinton penton

Havzə sinəş sınbıle

Bandə diməş sə vıle

Qıl-qılinə çiməne

Azərbaycon çəməne.

Şairi bə ğələm sə əlolon, rubaiyon handeədə çəy canə bə tolışi folklori bələd be vindəmon. Şairi nıvıştə mərsiyon handeədə cəy çanədə dıli sof qıləy şəxs təki bəştə dini  bəştə mənaviyyoti sodiğ mande şoyd beydəmon.

Bə tolışi həmən bə tırki nıvıştə Bayrami  xoşbəxtəti əve ki, tırkə ədəbi auditoriyə əy ğəbul kardən handən ğıymət doydən. Usdod, şair, nasir, ənıvışt, publisist, foloklorist, ədəbiyyotşunas, linqivist Bayrami Allahverdi həxədə vey nıvışte bəbe. Çəmə nıvıştəyon sadəcə i tıləye.

Əmənən fırsəti bə fot  nıda ım yolə şəxsiytəti de təvəlludə ruji təbrik kardəmon, orzu kardəm ruj ə ruj bıbu çəy 100 sini ğeyd bıkəmon.

          Ədalət Əkbər

,, Zizəədəbi məclisi rəhbər

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO