Çe İsa bə osmonon rost kardə bey

 Ha Teofil, az ıştə iminə kitobədə çe İsa sıftəku kardəyon iyən omutəyon barədə nıvıştəmbe,  detosə bə ruji ki, keynə Əv de Mığəddəsə Rufi vositə Bəştə həvariyon sərəncomon doy bəpeştə bə osmonon rost kardə be.  İsa çomexədə marde əzobi kəşe bəpeştə de veyə dəlilon Iştəni bəyji nişo kardışe bəvon, əvonən vindışone Əv iyən Əy çıl ruji mıddətədə Xıdo Podşoəti barədə bəvon qəp jəşe.

 İ kərə deyəvon bə ico çoştə hardeədə Əy hamyəşe bəvon: «Yerusəlimi tərq məkən, şımə Çımıku məsə Osmoni Pıə vəd kardəy çəş bıkən!  Jıqo ki, Yəhya şıməni de ovi vəftiz kardeydəbe, əmma ənəhoy dənıbəvarde ki, şımə de Mığəddəsə Rufi vəftiz kardə bəbeşon».

 Şoqirdon bə ivırə qırdə beədə parsəyn İsaku: «Ya Rəbb, İsrailədə Podşoəti esət bərpo bəkardeş?»  Əy isə votışe bəvon: «Osmoni Pıə Deştə hakimiyəti təyin kardə vaxti iyən mıhləti zıney şımə ko ni. Mığəddəsə Ruf bəşmə nozil beədə şımə ğıvvə bəsteşon iyən Yerusəlimədə, cəmi Yəhudeyədə, Samariyədə, həmçinin detobə zəmini oxoy har vırədə Çımı barədə şoydəti bəkardeşon».  Imi vote bəpeştə İsa çəvon çəşi vədə bə osmonon rost kardə be iyən avə esındınişe Əv çəvon çəşiku.  Əvon sərutışone ıştə çəşon bə osmoni, detobə bə vaxti ki, Əv rost be, iberdəmədə dıqlə sipiyə talobətanə şəxs pəydo be çəvon tono.  Əvon votışone: «Ha Qalileyəvıjon, boçi şımə pemandəşon bə osmoni erəxəşon? Im İsa, çoknə şımə arəo peqətə be, bə osmon bardə be, jəqoən obəqarde bome».

Yəhudə əvəzi Mattiyə səçın kardə be

 Çımi bəpeştə şoqirdon Zeytun nomədə bıə bando eşin, oməyn bə Yerusəlim. In band Yerusəlimi neziyədəy, çəvon arədə məsofə i Şanbə roy ğədərədəy. Əvon bə şəhr omencən rost bin bəştə mandə kəy penə otağ, mandin əyo. Əyo bıəkəson: Peter, Yəhya, Yağub, Andrey, Filip, Tomas, Bartalmay, Mattə, Halfayi zoə Yağub, Zilot Simon iyən Yağubi zoə Yəhudəbe.  Çe İsa moə Məryəm, Çəy boon iyən co jenon de həvariyon ivırədə hejo dıvo kardeydəbin.

 Həmon rujonədə Peter bə ivırə qırdə bıə sadı vist kəsi navədə mande, votışe:  «Çımı boon, Nıvıştəyonədə Mığəddəsə Rufi Yəhudə barədə de Davudi zıvoni navo rosniyəy bə vırə rəsənine. Yəhudə çəməhon qıləynibe, deyəmə bə ico həvariyəti xıdmətədə iştirok kardəşbe.  Im odəmi ıştə kardə nohəxəti mığobilədə de sə pulon boştə məzə hıriyəşe, əyo səbəji eqıniye, dı poə be, çəy ləvə-ruyon eməyn.  Bı həxədə Yerusəlimi həmə əholi zınəşe, əve nom noşone bə həmon məzə “Hakeldama” yəni “Xuni məzə”. Oxo Zəbur Kitobədə jıqo nıvıştə bıə:

“Bıdə çəy məskən vironə bıbu,

Bıdə bekimsənə, təyli bımandı”

iyən

“Bıdə co kəs soyb bıbu bəçəy movqe”.

 Əve əmə hukman çə odəmonədə i kəsi səçın kardəninimon ki, ə şəxs Rəbb İsa çəmə arədə bıə vaxtiku hejo əməni mışoyət kardəşe,  çə vaxtiku ki, keynə Yəhya vəftiz kardəşbe İsa detobə Çəy çəmə arədə peqətə ruji. Əvən bənə əmə bə İsa bəyji bey şoyd bıənine».  Təklif kardışone dı kəs: Yusif iyən Mattiyə. Bə Yusifi, Barsabba, həmən Yust voteydəbin.  Çəyo dıvo kardışone: «Ya Rəbb, Tı har kəsi dıli zıneydəş, çı dı kəso Iştı bo həvariyəti səçın kardə i kəsi bəmə nişo bıkə.  Bıdə əv ın xıdməti, həvari vəzifə bıqətı. Oxo Yəhudə ıştə vırəy qəteyro şodoşe ın ko».  Çəyo əvon pışk şodoşone, pışk bə Mattiyə eqıniye. De jıqoy Mattiyən bə yonzə həvari umuj be.

Mığəddəsə Rufi nozil bey

Pencominə Ruji idədə imoniyon həmməy ivırədəbin. İberdəmədə osmono bənə vavazi sədo qıləy sədo oməy, çəvon nıştə kəy har tərəfi eqətışe. Bənə otəşi zıvonon qıləy çiy çiyəy bəvon, çəyo ın otəş cobəco be-be oməy çəvon har kəsi səpe eməy. Əvon həmməy de Mığəddəsə Rufi pur bin, dəmandin Mığəddəsə Rufi doə co-co zıvononədə bo qəp jəy, Rufi doşe bəvon ım ğabiliyət.

Bı vaxti Yerusəlimədə dınyo har vırəo, har milləti arəo omə mominə Yəhudiyon hestbin. Bı sədo xəyli xəlğ qırdə be. Odəmon mot-mətəl mandəbin, çumçıko har kəs ıştə moə zıvonədə qəp jə odəmon sədo məseydəbe. Əvon yolə təəccubi dılədə parseydəbin: «Im qəp jəkəson həmməy Qalileyəo nin bəqəm? Bəs çoknə beydə ki, çəməhon har qıləyni ıştə zıvoni məseydəmon? Əmə Parfiyədə, Midiyədə, Elamədə, çe Mesopotamiyə, Yəhudeyə iyən Kappadokiyə, Ponti iyən Asiyə viloyətədə 10 Friqiyədə iyən Pamfiliyədə, Misirədə, Liviyədə bıə Kirenə qırdokəno vıronədə, Romədə jiyəkəson, 11 Yəhudiyon iyən Yəhudi dini ğəbul kardəkəson, Kritıjon, Ərəbon iyən əmə həmməy məseydəmon ki, əvon çe Xıdo kardə əzəmətinə koon həxədə çoknə çəmə zıvononədə qəp jəydən!» 12 Mot-mətəl mandə iyən saysimə bıə ım odəmon iyəndıku parseydəbin: «Im çiç be bəzıne?» 13 Kali odəmon pesıreydəbin: «Əvon şinə şəroviku sərxoş bıən».

Peteri xəlği navədə votə sıxanon

 Peter de Yonzə şoqirdi bə ico əşte, beşe bənav ovardışe bə xəlği, de barzə sədo votışe: «Ha Yəhudiyon iyən Yerusəlimi həmə səbəson! Bəşmə voteydəm ki, bəçımı votəyon de dığğəti quş bıdən. Im odəmon şımə şınəy ğəzinə sərxoş nin, oxo hələ maştəvo saat nəve.  Demiyən, Yoel peyğəmbəri votə ın sıxanon bə vırə rəseydən:  Xıdo voteydə ki, oxonə rujonədə

“Az Iştə Rufi həmə odəmon səpe ebəkardem.

Şımə zoon iyən kinon peyğəmbərəti bəkan,

Nuperəson çiyemonon,

Sipirişon peyğəmbərə hanon bəvinden.

 Həmon rujonədə ğulon iyən kənizon səpeyən

Iştə Rufi ebəkardem,

Əvonən peyğəmbərəti bəkarden.

Az osmononədə xariqon,

Zəminisə əloməton nişo bədom:

Xun, otəş iyən duyəvulə rahan bəçiye.

Rəbbi mohtəşəmə iyən əzəmətinə Ruji ome bənav

Həşi bə zılmot, ovşum bə xun obəqarde.

Rəbbi nomi kəşə har kəs xılos bəbe”.

Ha İsrailıjon, bəçımı sıxanon quş bıdən! Şımə zınəy ğəzinə Xıdo şımə arədə de Nazaretıjə İsa vositə kardə mecuzon, xaruqon iyən əloməton oşko nişo kardışe ki, Əv Xıdoo omə Şəxse.  Xıdo əzəliku zınə iyən Bəştə məğsədi mıvofiğ mıəyyən kardə ım Şəxsi şımə təslim kardıyone bə Tovrati nıznəkəson dast, bə çomex kəşəone, kıştıone.  Əmma Xıdo bəyji kardışe Əv, peroxnişe mardi çanqo, mardi qəte oqəte nıznəşe Əv.  Davud Çəy barədə voteydə:

“Az hejo Rəbbi Iştə vədə vindeydəbim:

Əv Çımı rostə tərəfədəy, əve az hiç çiyku nıbətarsem.

Əve çımı dıl şo beydə, çımı zıvon pure de şoyvo,

Hətto çımı andomən de umu bəjiye.

 Oxo Tı mardon məskənədə onıbəqəteş mıni

Nıbəhaşteş Iştı saleh bıpıxı.

Tı Bəmı jimoni roy nişo doydəş,

Iştə huzurədə bəmı siconi şoyvo doydəş!”

   Ha çımı boon, bəşmə bərmalə vote bəzınem ki, çəmə yolə pıə Davud marde, dəkandışone əv. Tosə ımrujnə ruji çəy ğəb mandə.  Əv peyğəmbərbe, əve zıneydəbe ki, Xıdo bəy de ğəssəmi vəd kardəşe, çəy nəsılo i kəsi bə taxt bebəkarde.  Əv vəoməy vinde-vinde, Məsihi bəyji beyku, xəbə doydəbe ki,

Əv mardon məskənədə oqətə nıbe,

Çəy andom nıpıxəy.

 Xıdo mardon dılədə bəyji kardışe ım İsa iyən əmə həmməy bımi şoyd bimon.  Əv rost kardə be bə osmon, Xıdo rostə tərəfədə nışte, vəd kardə bıə Mığəddəsə Rufi Pıəku səşe, şımə esə vinde iyən məse ğəzinə çəmə səpe ekardışe.  Davud ıştən bə osmon rost kardə nıbe, əmma jıqo votışe:

“Rəbbi votışe bəçımı Rəbbi:

‹Bınışt Çımı rostədə

 tosə bə vaxti ki, Iştı deşmenon dəzıno biyəm Iştı poədə›”.

 Əve bıdə cəmi İsrail əmin bıbu ki, Xıdo şımə bə çomex kəşə Im İsa, həm Rəbb, həmən Məsih kardışe!»

m sıxanon ğoym təsir kardışone bə məsəkəson dıli. Əvon parsəyn Petereku iyən Məsihi co həvariyonku: «Ha boon, əmə çiç bıkəmon?»  Peteri votışe: «Tobə bıkən iyən har kəs de İsa Məsihi nomi vəftiz bıbu. Bəvədə şımə qınon baxşə bəben iyən Mığəddəsə Rufi ənom bəsteyon.  Oxo ım vəd Çəmə Xıdo Rəbbi sədo kardə bə har kəsi – bəşmə iyən şımə fərzəndon iyən diyəroədə bıə bə odəmon həmməy aide».  Peteri həniyən de vey sıxanon xəbədo kardışe əvon, lovə kardışe: «Iştə royku beşə çı nəsıliku diyəro bıbən».  Çəy vəzi ğəbul kardəkəson vəftiz bin. Həmon ruji təğribən se həzo odəm umuj be bə imoniyon.  Əvonən həsr kardışone ıştəni bə həvariyon təlimi, unsiyətədə, nun poəkarde mərosimədə iyən dıvoədə bə ivırəbin.

İmoniyon jimon

 Bə həmməy dıl tars dəşəbe, çumçıko həvariyon bəvon veyə mecuzon iyən əloməton nişo doəşonbe.

 İmoniyon həmməy bə icobin, çəvon əmlok umumibe.  Əvon həvateydəbin ıştə mılkon iyən əmloki, ıştə arədə har kəsi ehtiyoci mığobilədə baxş kardeydəbin.  Har ruj məbədədə qırdə beydəbin, ıştə kəonədə isə har ruj deyəndı nun poəkardeydəbin, əy de şoyvo iyən ğısdoğəti hardeydəbin.  Bə Xıdo həmd-səno kardeydəbin, xəlğən hurmət noydəbe bəvon. Rəbb isə har ruj odəmon xılos kardeydəbe bə imoniyon umuj kardeydəbe.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO