• Ğarzı səy, vaxtədə bıdə.
 • Ğarzisə bevəcə çiy ni.
 • Ğarzxo çı ğarzxo xəşiş bəpiye.
 • Ğəb əkand ıştən beğəb bəmande.
 • Ğəcı votışe: Siyo lo nəbəy çımı day, az kırə bə osmon peyəkırnim.
 • Ğədərış i vıjəye, bəçəy hıqqə diyə bikə.
 • Ğələ bəpe merd bınə.
 • Ğələ nav bə kovrə bışu, dumoşən jəqo bəşe.
 • Ğələ şe lanqə pəs mande.
 • Ğələm şat-şur bəşe, rosti bənvışte.
 • Ğərəboğ bə dumo onıqardecən nə az yolə Tolış nim, nəən tı yolə Tırk niş.
 • Ğəribə odəmo el əbıni.
 • Ğəribə vırəo Vətən nibəbe.
 • Ğəribi qiy dıroz bəbe, zıvonış kırt.
 • Ğəroldari dıli evə, rosti botı du bıkə, duy botı rost bıkə.
 • Ğəssobi sıpəy.
 • Ğətı asp əbıni, əncəx çı həysə zumande.
 • Ğətı ıştə pıə bəqəm əkəni: az bəke, əv bəke?
 • Ğətı ıştə pıə nomi əqətni.
 • Ğətıku parsəyn: Iştı pıə kiye? Votışe: Aspi hovəzo.
 • Ğəysi eqın, latəş beqın.
 • Ğəzən peşo, ıştə qırdo ebəme.
 • Ğəzən vey tınd bıbo, ıştə otəşi obəkışte.
 • Ğəzən voteydə: Bınım ğızıle. Çamçə voteydə: Esə nəvəym, oməym ha.
 • Ğıbon bışum bə hampo, mınış haşte bəsə po.
 • Ğıbon ğəzo-ğədo navi bəste.
 • Ğıbonə xunisə voş bəvoye.
 • Ğırbonı pəs bıbu.
 • Ğıryətinə jeni ləçəq beğıryətə merdi kılosə ğıymətine.
 • Ğıryətinə jen beğıryətə merdisə çoke.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO