Azərboycon Respublikə Prezidenti İlham Əliyevi 2 dekabr 2020-nə sori tarixinə Sərəncomi əsosən, Vətən mıhoribədə ğəhrəmon təki bə canqə bıə, çəmə elkə ərozi bıtovəti roədə ıştə coni fəda kardə çəmə sərboz iyən zabiton, həmmə çəmə şəhidon nığılə ehtirom əlamət bey har sor sentyabri 27-də Azərboyconədə Viri Ruji təki ğeyd beydə.

2020-nə sor sentyabri 27-də çı Ermənistani bə Azərboyconi bəçəy vəynə nubəynə bə hərbi təcavuzi cəvob  beye, bino bıə iyən 44 ruj dəvom kardə Vətəni mıharibə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevi rəhbərəti jiyədə Azərboyconi de yolə ğələbə bə sə be. 30 sori nezi işğoli jiyədə bıə çəmə zəminon Mızəffər Azərboyconi Ordu tərəfiku ozod kardə be. Xıdo həmmə bəçəmə  şəhidon rəhmət bıkə.

      İLHAM ƏLİYEV: Vey kərə fik əkəymon ki, dınyoədə ədolət ni. Çumçıko ədolət bıəbəy, əmə bə bı vəziyyət dənəşimon. Azən hejo, bu fikədəm, əncəx jimon nişo doydə ki, ədolət heste, həmən durimin bey lozime, səbirin bey lozime. Bə ədoləti bovə karde lozime iyən bə ədoləti noil beyro  dast-poçə bey lozime. Bə hədəfi tərəf şey lozime. Ədoləti bərpo kardeyro fədakorəti nişo do lozime iyən ımruj  əmə həmmə ıştə dılədə voteydəmon iyən oşko voteydmon ki, ədolət heste iyən ədolət bərpo kardə be.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Əmə ımruj Şuşadəmon iyən çımiku bəpeştəən Şuşaədə əbədi bəjiyemon.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO