Sentyabra manqi 27 eqıniye bə tatrix bənə “VİRİ RUJ” (ANIM GÜNÜ).  Bəle çımı azizə tolışon şəhidonımon veye. Çəmə ğarze ki, har zəmon lozim bıə vaxtədə çəvon xıyzoni paiyo bıbəmon. Bəçəvon xıyzoni koməqonədə qıləyni isə Şəhidon həxədə kitobon beye. In kitoboon bə çəmə xəlği vey lozimin. Əve az bino kardıme umute bunum ki nıvıştəşe, yaanki nıvışteydə şəhidon həxədə. Xərəboği I nə mıhoribədən vey şəhidonımon bıə. Əve əvoniyən viro bekarde əbıni. Bə səbəb çəmə esə dastədə çiç hestımone əvoni bəşımə nəzə rosniyedəmon. Bı kitobonədə həm I həmən II Xərəboği şəhidon həxədə nıvıştə bıə.

-Boladi diyədə cəm 12 kəs şəhidmon heste. “BOLADİ ŞƏHİDLƏRİ” kitobədə bə ğələm səşe Eldar İlqarizoə. Kitob-255 səh, 2021-nə sor.

“PAYIZIN 44 ANI”, Lankoni həmmə diyon əhotə kardə Xatirə Xatun iyən  Qafar Cəfərovi nıvıştəbıə kitobədə. Bı kitobədə 63 şəhid həxədə nıvıştə bıə.   Kitobədə əncəx Lankoni  hərbi komisarədə sədo kardəkəson nom heste. Kitob-325 səh, 2021-nə sor.

-Mərasim Əliağa zoə Hacızadə Ostoro 53 şəhidon həxədə I nəşrədə   “BAHARI XƏZANA DÖNƏN OĞULLAR” -1996-nə sor, 180 səh,

II nəşrədə 83 şəhidi barədə “ƏBƏDİYYƏT YOLÇULARI”-2016-cı il, 293 səh. kitobon bə ğələm səşe.  Mərasim Əliağa zoə Hacızadə I Xərəboği şəhidon həxədə nıvıştəşe.

–      Əncəx Ostoro II Xərəboği şəhidon barədə kitob çap kardə bıəni bə səbəb ki pul ni. Çəmə “DODO”qəzetədə çı Ostoro qəzeti jurnalist Gular Əsədli har kərə şəhidon həxədə ıştə nıvıştəyon boəmə vığandeyro zıneydəbimon ki, əçəyku vote bəbe ki kitobon materialon həmmə hozoye. Çumçıko Gulnar hovə har şəhidi kədə bıə iyən çəvon dardon quş doəşə həmən bə ğələm səşe. Dıminə hovə esə Kəmalə Abiyevaye əvən Oostrədə yol bıə, əncəx Bokuədə jiyeydə. Əv pedaqoq, şairə iyən publisiste. Kəmalə xanımi vote bəbe ki, har kəs zıneydə. Çəy nıvıştə “Məktəb illəri” şeiri həmə vey piyedəmone. Ə mahne çəmə vironədə mandə iyən həməkəsi quş doə mahneonədəy qıləyniye. Vey təəssuf ki, Kəmalə xanımən bo puli nıbeyro  hələən kitobi çap karde zınəşni. Umumon heste ki kitob debə noyabra manqi 8-i hozo bəbe.

-Liki rayonunədə I-II Xərəboği canqonədə, 220 şəhid iyən qinbıə

ğəhrəmonon həxədə “ƏBƏDİYYƏT YOLÇULARI” kitobi mıəllif ənıvışt, AƏİ-uzv, Prezidenti təqaud bıstən, Məmməd Araz mıkafoti laureat iyən 8 kitobi mıəllif

Xalid Mamude.

-Masalli şəhidon həxədə “SƏHİDLİK MANEFESTİ” Nurəddin Ədilov 380 səh., kitobədə 61 şəhidi barədə bə ğələm səşe.

Xıdo  bəçəmə  həmmə şəhidon  rəhmət bıkə. Vırəyşon vəyşt bıbo.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO