Oktyabra manqi 5-ku debə oktybra manqi 10 ıştə dasto oməy kardıme səqiyədə. Vey kitobonşon piyəy bo hıriyeyro, əncəx nıhəvatme. Çımı mərağ ımbeki har kəs bıvindo çanədə tolışə zııvonədə kitbomon heste çəmə. Mıki Tolışi tarixi həxədə vey kitob piyəşone. Əğlə kitobi ehtoyoc hestbe. Əyo oməkəson veyni çımı nıznə odəmonbin. Imsor seminə sorbe ki, az əyo şirkət kardəbim. Qılə yolə fərğ ımbe ki, ımsor az ıştə “DODO”  iyən de dodoqezeti.az saytı nomədə bıə stendi, mizi kəno mandəbim.

Bəli çımı azizə xəlğ 6 ruj de jıqo çətinəti dəvarde. Çəsəy saat 6-də əşdəbim hozo beydəbim, şedəbim əyo. Şanoəsəy saat 8 də kədə əbim. Çəmə stendi kəno dəvarə odəmon  de həmmə qəp əjənim bəvon ıştə kitobon barədə qəp əjənim. Əve bə kəə oqadeədə hiç holıım nıəbi. Peşo jintonədə doə bıə nvıştəy beşe bə çım və. Çəmə Yusif boyli feyzbokədə nıvıştəyon edaştəm boşımə. Vey xahiş kardəm Yusif boyli ikər bo bə reaksiyə az əy nezo vindem, zınem piyedəme.

 

Çəmə əğlə vaxtonədə DODO sıxani vey oko ədəyn. Diyədə, tobyədə, nəslədə, xıyzoni dılədə sini vey bıə bə hurmətinə xanımon DODO əvotin. Dodo sıxani ıştənədə vey yolə hurmət niyo əbi…”DODO omeydə”-ın sıxani məsə ən nodincə əğılən ıştəni qırdəəkəy…

Soron dəvardin…vey çiyon dəqişbin…İNƏ ANA, MAMA be, BOLİ, ƏĞƏ PAPA be, DODO sıxanən şe çı arao..vote bəbe ki, kam istifodə bedəbe… HƏĞĞ bədə mu tənık bəbe, çı ara əşıni…ijənən DODO sıxani boəmə-bo TOLIŞon çənə yolə sıxan be vindemone…bı neziyonədə VII Boku Beynəlxəlğ Kitobə Sərqiyədə əməni -“DODO” təmsil kardışe…””DODO”yən DODO çəmə hurmətinə ğurbinə hovə İradə DODO be…əhsən!!!

İradə DODO “”DODO”” sıxani yoliyəti bə dumo oqırdnişe.TOlIŞon bə nav şeyro bə mıdrikə SİPİRİŞON, DODON vey ehtiyoc hestışe. İradə DODOən dasto oməy kardışe. Minnətdomon!

İradə DODO çəmə TOLIŞƏ “”DODO”” stendi vədə bədə “RUSTƏMİ ZALİ “” pemande, 5 ruj bədə FƏRHODi “””kılinq jəje”””…boştə milləti nav şeyro, səpo mandeyro dasto oməy kardə TOLIŞON İRADƏ DODO timsalədə ƏBƏDİ EŞĞ bıbu…çiç bıvotiki dılmon sərin bıbu…

Bə quşonmon “DODO”” sıxani omeydə,

Bə quşonmon lınqə sədo omeydə…

TOLIŞon zındəşon ki omeydə?

Çəmə “RUSTƏMİ ZAL” omeydə

Iştə milləti roədə kılinq bıjən “”FƏRHOD”” omeydə,

200 kəsi dılədə “”AZ TOLIŞİM, AZƏN HESTİM”” votə DODOmon omeydə ,

ZULFUQARİ, ƏLİ NASİRİ rufi şo bıkə ĞEYRƏTİNƏ HOVƏMON omeydə…

TOLIŞon,TOLIŞon səpo bəştən DODO omeydə,

Səpo bəştən, səpo bəştən İRADƏ HOVƏmon omeydə…

 

Elçin Yusifzadə

Lik Mondiqo

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO