Hananiyə iyən Safirə

Hananiyə nomədə qıləy merdi, deştə jeni Safirə bə ico həvatışe ıştə mılk,  çə puli i poə oqətışe boştə, vardışe mandə pul, təğdim kardışe bə həvariyon.  Peteri votışe bəy: «Hananiyə, boçi vadoy bəştə dıl Şəyton ki, du vote bə Mığəddəsə Rufi, ıştə həvatə zəmini puli i poə peqəte boştə?  Oxo həmonə zəmin detobə həvate ıştıbe, çəy mığobilədə sə pulən ıştıne. Boçi bə jıqo ğəror oməyş? Tı bə insonon ne, bə Xıdo du vote».  Hananiyə ın sıxanon məsencən, qıniye bə zəmin, marde. Imi məsə har kəs bərk bə tars dəşe. Cıvonon oməyn, pepuştışone çəy cəsəd bə kəfəni, bardışone dəkandışone.

7 Se saati bəpeştə çəy jen oməy, əmma çəy xəbəş nıbe çı ğəziyəku.  Peter parsəy çəyku: «Bəmı bıvot hələ, şımə bı ğıymət həvatone bəqəm ıştə zəmin?» Jeni cəvob doşe: «Bəle, bə ğıymət həvatımone».  Peteri votışe bəy: «Im çı koye, şımə sıxanon noy bə ivırə ki, Rəbbi Rufi dəvinə bıkən? Imeha, ıştı şuyə dəkandəkəson omeydən, çəvon lınqə tıppon məsə beydə. Əvon esə tıniyən bəbarden».  Jen ımi məsencə Peteri lınqon vədə qınye bə zəmin, marde. Cıvonon oməyn, vindışone əvən mardə, bardışone çəy cəsəd, dəkandışone çəy şuyə tono.  Imi məsə imoniyon icmo iyən odəmon həmməy bərk bə tars dəşin.

Həvariyon bə vey odəmi şifo doydən

De həvariyon vositə xəlği arədə vey əloməton iyən xaruqon nişo kardə beydəbe. İmoniyon həmməy məbədədə Suleymani əyvonədə qırdə beydəbin.  Kənoədə mandəkəson hiç qıləyni tarsiku nez noməy bəvon, hərçənd ki xəlğ həmməy çok oqəteydəbe çəvon hurməti.  Demiyən jıqo, şe-şe həniyən vey merd iyən jen bə Rəbb İsa imon vardeydəbe.  Odəmon ıştə noxəşinon bə daşt bekardeydəbin xərəkisə iyən yonqoədə noydəbin ki, Peter çəyo dəvardeədə hiç nıbo çəy soğnə eqını çəvon səpe. Yerusəlimi neziyədə bıə şəhronoən odəmon dastə-dastə omeydəbin. Əvon noxəşinon iyən cıni qətə odəmon vardeydəbin ki, həmməy şifo bıstənın.

Həvariyon təğib kardə beydən

Bəvədə sər kahini iyən çəy nezə odəmon həmməy, bə sadukey məzhəbi mənsub bıəkəson pəxılətişon oməy. Əvon vəynə beşin bə həvariyon.  Əvon həbs kardışone həvariyon, dəğandışone əvon bə umumi həbsxonə.  Əmma Rəbbi mələki şanqo okardışe çe həbsxonə kəybə, vadoşe əvon, votışe: «Bışən, bımandən məbədədə, tojə jimoni həxədə qəp bıjənən bo odəmon».  Əvon pemandin bəçəy məslohati, maştə-maştə oməyn bə məbəd, dəmandin bo təlim omute.

Sər kahin deştə nezə odəmon oməyn beşin. Əvon sədo kardışone Ali Şurə iyən İsraili cəmi sipirişon, bo həvariyon vardeyro odəm vığandışone bə həbsxonə.  İntasi vığandə bıə odəmon oməyn vindışone əvon əyo nin, əve oqardin bə dumo:  Votışone: «Zindoni kəybon ğoym-ğoymi bastə bıən, mıhofizəkən mandə kəybə qəvədə, əmma əmə bə dıləton dəşeədə əyo hiç kəsi nıvindımone».  Imi məseədə məbədi nızulon rəis iyən sər kahinon mot-mətəl mandin ki, «ım çı məsələye?»

Çəyo qıləy xonəxo oməy, xəbə doşe bəvon: «Şımə bə həbsxonə dəğandə odəmon məbədədən, bə cəmati təlim omuteydən».  Bəvədə nızulon rəis şe deştə nızulon, vardışe həvariyon. Əvon zu tətbığ nıkardışone, çumçıko tarseydəbin ki, xəlğ əvoni sığbəsə bəkarde.

Əvon vardışone həvariyon, oqətışone Ali Şurə huzurədə. Sər kahini təyğat kardışe:  «Əmə ciddi ğədəğən kardımone bəşmə Məsihi nomo təlim dəvoniye, əmma şımə pevılo kardıyone ıştə təlim bə həmə Yerusəlimi, demiyən bə ico, ə Odəmi mardeədə əməniyən qınokor zıneydəşon».  Peter iyən co həvariyon votışone: «Əmə bə odəmon ne, bə Xıdo tabe bıəninimon!  Çəmə əcdodon Xıdo bəyji kardışe İsa, ə İsa ki, şımə bə çomex kəşəyone Əv, kıştıone.  Əmma Xıdo rost kardışe Əv Iştə tono, Rəhbər iyən Xıloskori ğəzinə nışandışe əv Iştə rostədə ki, bə İsrail xəlği tobə kardey iyən qınon baxşə beyro imkon bıdə.  Əmə bımi şoydimon. Çe Xıdo, Bəştə itoət kardəkəson doə Mığəddəsə Rufən bımi şoyde».

In sıxanon məseədə Ali Şurə uzvon bə ğıyz oməyn, piyəşone bıkıştın həvariyon.  Əmma bəvədə Ali Şurə uzvon qıləyni, cəmati həmməy hurmət kardə Qamliel nomədə qıləy Tovrati mıəllim bıə fərisey əşte. Əy votışe ki, həvariyon ləzəy bekən bə benton. Çəyo əy votışe bəvon: «Ha İsrailıjon, çok-çoki fikir bıkən, de ım odəmon çiç karde piyeydone. Bı nezoni ıştəni komsə yolə odəmi ğəzinə bə ğələm doə Tevda beşəbe bə məydon. Çəy dumo detobə çosa kəsi odəm şeydəbe, əmma ım merd kıştə be, çəy tərəfdoron həmməy vitin arəo beşin, har çiy demiyən sə be.  Cəmati siyohisəy vaxti Qalileyəvıjə Yəhudə bə məydon beşe. Əy bardışe cəmat ıştə dumo. Əvən həlok be, çəy tərəfdoronən peşin-peşin bin.  Əve esə çımı bəşmə məslohat ıme, dast bıkəşən çı odəmonku, əvoni vadən. Qirəm ın hərəkat insoni koyebu, bəvədə əv məhv bəbe bəşe.  Ne, şayət Xıdo koyebu, bəvədə şımə əzınişon çəvon navi qəte, demiyən bə Xıdo vəynə mıborizə kardənin bəbeşon». Çəy nıtği çokə təsir kardışe bə iyo bıəkəson.  Sədo kardışone həvariyon bə dılə, doşone de ğırmoci kuye. Əmr kardışone ki, İsa nomo hiç çiy qəp nıjənın. Çəyo ozod vadoşone əvon.

Həvariyon tərq kardışone Ali Şurə, şoyvo kardışone ki, bə İsa nomi xoto əvoni təhğir kardəşone. Əvon har ruj məbədədə iyən kəonədə təlim omuteyku, çe İsa Məsih bey barədə Şoyə Xəbə bəyon kardeyku dast nıkəşəşone.

Haft qılə koməqəvoni səçın kardey

Rəbbi şoqirdon heyve bıə bı rujonədə yunanə zıvonədə qəpjə imoniyon dəmandin ibraniyə zıvonədə qəpjə imoniyonku bo şikat karde. Votışone ki, əvon har rujnə xorəki paybaxş kardeədə, çəmə vevə jenon bə nəzər səydənin. Bəvədə Donzə həvari sədo kardışone həmə şoqirdon, votışone: «Əmə əzınimon karde Xıdo kəlomi bəyon karde xıdməti oqətəmon, de xorək paybaxş karde koy mışğol bıbəmon.  Əve çəmə boon, ıştə arədə haft kəsi səçın bıkən, komon ki, co kəson voteydən əvon de Rufi iyən hıkməti purin, əvoni bı koy təyin bıkəmon.  Əmə esə boy ıştəni bə dıvo karde iyən Xıdo kəlomi pevılo karde xıdməti həsr bəkamon».  In təklif bə har kəsi xoş oməy, əve səçın kardışone de Rufi pur iyən imonədə sabitğədəm bıəkəs Stefani iyən Filip, Proxor, Nikanor, Timon, Parmen, Yəhudi dini ğəbul kardə Antioxiyəvıjə Nikolay.  Əvoni oqətışone həvariyon navədə ki, həvariyon dıvo bıkən çəvon səpe dast bınən.

Xıdo kəlom pevılo beydəbe, Yerusəlimədə bıə imoniyon ziyodə beydəbin, hətto vey kahinonən imon vardışone.

Stefan qətə be

De Xıdo lutfi iyən ğudrəti purə Stefani xəlği dılədə yolə mecuzon iyən əloməton nişo kardışe.  Ozod bıə ğulon Sinaqoqi kali uzvon, Kirenəvıjon iyən İskəndəriyəvıjon, həmçinin Kilikiyəvıjə iyən Asiyə viloyəti Yəhudiyon dəmandin de Stefani bo həsbəhs karde.  Əmma əvon Stefani sıxanonədə bıə hıkməti iyən Rufi vədə mande nıznəyn.

Bəvədə əvon omutışone çandə kəsi ki, jıqo bıvotın: «Əmə məsəmone, Stefan çoknə bə Musa peyğəmbəri iyən bə Xıdo vəynə kufr voteydə».  Əvon otospınişone xəlğ, sipirişon iyən ruhani mıəllimon oməyn Stefani səpe, qətışone iyən vardışone əv bə Ali Şurə.  Çəvon vardə duyəvojə şoydon mandin bəçəy dim, votışone: «Im odəm hejo bə mığəddəsə məbədi iyən Tovrati vəynə qəp jəydə.  Əmə məsəmone, əv voteydəbe ki, Nazaretıjə İsa məbədi dəbərıjne, Musa bəmə asbardə adəton dəqiş bəkarde». Ali Şurədə nıştəkəson həmməy de dığğəti diyə kardışone bə Stefani, vindışone çəy simo bənə mələki simo dəvəşeydə.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO