(sıftəş navınə aşmardədəy)

Barzo mamu jəşe Şali Məhərrəmi kəş arıştışe. Amuəzo Məhərrəmən ıştə xıyzon peqətışe sənibəton şe bə Moğoni daşt. Çekonco oməbe, bəyoən, bə vırəən şe. Şeədə ıştə dədə-bobo yurd həvatışe bə Hışkədəvoji bə Əsədi zoə Sərxoşi.

Əsədi Hışkədədə yolə, barzə nəsli tum-təğ bıəşe. Bo ıştə zoə Sərxoşi Mədojə kinə, Hacı kinə Mehri vəyu vardəşbe. Dımərtəbəynə imarətədə jiyə Kərbəlo Əsədi se-ço zoə, vəyu, xıyzon i vırədə jiyedənbıən.

İ ruj çıkonə bedə, mamu dastədə xəto qınedə, Sərxoşi qıləy cıvonə zoə dımərtəbədə eqınedə həlok bedə. Mehri bə rık dəşedə, ıştə xıyzoni peqətedə omedə bə ıştə pıə kəy. Çəy boə rəhmətlik Fərman ım xıyzoni səbəro kardedə çəmə amuəzo Şali Məhərrəmi tono. De Xıdo rizo, de Məhərrəmi piyəy, de siprişon fitvo Sərxoşi xıyzon omedə sokin bedə həşinıştə tərəfədə çəmə hamsiyədə.

Məhərrəm isə deıştə xıyzoni şedən bə Muğon Qəncəli…

Omə rujiku ın nımovə jenı-merdon, yəni Sərxoşi xıyzon bino noşone çəmə zəmini poə-poə, təpçək-təpçək, ha xandəx kandeədə, ha parçin kardeədə bə dılə dənoy. Koy odəm bimon, şimon-oməymon vindımone ki, çəmə parçinisə bıə doon, toğon Sərxoşi bıriyəşe, opotəşe, xandəxə səon həmo kardəşe, sənibəton xandəx ğandəşe, çanə zəmin dənoəşe bə dılə.

-Lələma, kələma, jıqo məkə, bəy dəqətedəş, bəy bə dılə dənoydəş?- votedəbimon. Har dəfə bəmı, bə Alibəqi çe cəvob bıdə çoke?

-Miəllimə, zəmin ənə iyo bəmande, qəvətasib, dave kardey lozim ni. Aybe, Şımə ali təhsilinə odəmeyon, şımə nom heste, vəzifə hestone. Az qıləy pedırə poçəm, çuyə ustom. Demı lo məqətən, bə şımə bəsıren. Əmə həmə bəmardemon. Hamsiyətiyədə tıvox bıbəmon.

Az bıbum, Alibəq bıbu, çımı hivon, iyon bıbun, əvotimon:

-Zə, ım merd əməni pevıştedə? Im çiç votedə, zə. Jıqo vote-vote, ım nomerdi çəmə zəmini veyni dənoşe bə dılə.

Bə ki şikat kardımone. Məzəmmət kardışone əmə. “Xəlğ cındo beədə məllo tono şedə, bəs Məllo cındo beədə bəy bəşe?” məsəli vardəbin boəmə. Diy soveti katib bim, Sərxoş mamu zəmindəkışteyku nımande, diy soveti sədr bim, Sərxoş mamu çəmə soy zəmin təpçək-təpçək dənoşe bə dılə. Oxoədə çiç bıbu çoke?

Biliyə-kaqə kumə kardəmonbe bə parçini 2 metrə mandəy, ıştə tərəfədə, xandəxi bı tonədə. De xandəxiyən Mərzo mamu soyku ov omedəbe-şedəbe deə xandəxi.

İ kərən bə çəmə so i dastə sipriş, hukuməti numayəndəyon oməyn ki, bəs Şıməku şikat heste.

-Çəməku ki şikat kardəşe?

-Şımə hamsiyə Sərxoş mamu.

-Çı şikat?

-Bəs Şımə çəy parçini bınədə kumə kardəyone, bəpe kumə 2 metrə diyəro dutəşbəy.

Şimon diyə kardımone, bənem haəni, çımı kumə divo dəçıkə bə Sərxoş mamu parçini. Mərzo mamuən de çemı kumə dılə ıştə ovi dəvonedə!

Əmon, ha Xıdo, ha Xıdo!

Ənə sırəymon! Hiç çəmə xəbə bıəni. Ha camaat, ha el, ha siprişon, ha hukumət, əmə ın kumə hələ Sərxoşi xıyzon iyo nomə, hamsiyədə məskun nıbə dutəmonbe. Anədə xandəx hıs doəşone ki, xandəx omə dəşıkə bə kumə!

Bovə nıkardəkəson ıştə dim-çəş təlx kardışone, tırşvonişone. Bovə nıkə odəmon hay sırəyn ha!

In hoisə bədiqə i ruj Alibəq məktəbədə bə kə omedə. Bə so dəşeədə vindedə ki, Sərxoş mamu dənəşe bə xəlvət pedatə çəy parçinisə bı tərəfbə, çəmə soədə bemə yolə vızmə do ekardedə-epotedə. Çəmə soən bə tonədə sovxozi tərəvəz kaştə kinəon ko kardedən. Çe hodisə şoyd bedən.

Alibəq qədə-qədə nez bedə bə Sərxoş mamu pedatə, xol-xıçəon ekardə do, xəbə səydə:

-Sərxoş mamu? – Mamu pelarzedə, təvə eqınedə çəy dastədə.

-Hı, kiye əv?-votedə, erəxedə bə ji, vindedə Alibəqi, betəmə sırə kardedə:

-Ali, tıniş?

-Sərxoş mamu, ın do ıştıne? Çımı soədəye oxo?

-Votem, çəy xol-xıçəon bəçəmə tərəf elaşkedə, votem opotım.

-Doy bıriyə bəpeşt, parçini bıfırsıni i metrə jıqo, ıştə soy hovuj bıkəy, hı?

-Ə, ne, ne…

-Çe dəyyus, duyəvoj, dıdimə şəğol tı…

Alibəq həni sığ, soğoli, kırtəğə mandedəni ğandedə çəy, Sərxoş de təhəri efırsiyedə doyku, təvə peqətedə vitedə… Sovxozi koəkəonən mandedən bə təmşo, sıredən.

(hestşe idomə)

      Bayrami Allahverdi

Masalli, Mamudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO