Əslən Liki Tikəband diyo bıə Elnur Arifi zoə Ağacanov 1991-nə sori aprelə manqi 4-də Rusiya federasiyə Orenburq viloyətədə moəo bıə. 1992-nə sordə Boku şəhr Xəzər rəyoni Şuvəlon ğəsəbədə jiyə. Boku şəhri Mərdəkon ğəsəbə 181 aşmardə miyonə məktəbi bə sə jəşe iyıən “N” hisobə h/h-də kəşfiyot vəzifədə xidmət kardəşe. Hərbi oroxniyə bəpeşt Nərimanov rəyoni Sokari binoədə mıhofizəvon ko kardəşe. 2021-nə sordə Boku Olimpiyə məydonədə mıhofizə nubə rəisi vəzifədə 2014-nə sorədə, 2015-nə soriku 2016-nə sori həmmə mıhofizon rəis mıavin. 2016-2017-nə sorondə Sanqaçal Şahdəniz-2 terminalədə betəhlukə ko kardəşe. 2018-2019-2020-nə sorondə Rusiya federasiyə Amur voliyətədə yolə mıxtəlif şirkətondə dastpoçə bıə. Əyo ko kardeədə Xocalı tuməbıri  iyən Milli ğəhrəmon Mıboriz İbrahimovi həxədə  şikilon iyən videyon nişo doəşe. Çəmı Azərbaycani mıkəmməl təbliğ kardəşe. Rəhbər bıə təşkolotdə 6 kəs erməni koyku bekardəşe iyən çımon səpe çəy səy ve bəlonuş kəşə. Hətto Elnur Ağacanovi kışteşonən piyəşone, əmmo bə sə varde zınəşonni. Bə səbəb ki, Elnur təhlukə hiss karde bəpeşt çəğın ıştə mandə vırə, yəni jiyə unvani dəqiş kardəşe. Bımi diyənıkardəy rasiyada jiyə əslış erməni bıə erməniyon sutəşone çəy kəy.

Imoni rasiyədə bə səbəb kardəşe ki, erməniyon kardə tuməbıri barədə har kəsi bəlli bıbo. Elnur Ağacanov Rasiyə Amur viloyəti Amur KPZ liftinqi yol bıə. Ko kardə kollektivədə ve-veynə, Uzbəkiston, Tocikiston, Kırğıziston Kazaxiston, Hindiston iyən Rasiyə şəhrvandonən ko kardəşone.

Im hadison bino beədə, Polad Həşimov iqidəti zirvə rost bey bəpeşt bə vətən oqardə iyən deştə piyey bə canq dəşə. II Vətən canqi iminə rujonədə Elnur Ağacanov bı canq dəşə.  Canqonədə Fizuli, Xocəvənd iyən Cəbrayıl istiqoməti şeydə iyən həni dimbə Şuşa istiqoməti şeyən. Canqədə hejo iminə rujiku har kəs əy zındə, əv ıştə zu nişo doy zınəşe. Canqi zəmondə Elnur ve-veyinə sərbozun iminə yardımınınşon kardəşe. Bə səbəbo ki,  əv bı barədə ve təlimatinbe. Sentyabri 13-də ən vey qin kardəyonımon bıə. 12 şəhid 20-sə veyə yarali bəbe. De Elnuri sohətədə əv votdə: Eşim bəvon tibbi yardımonım kardıme iyən çəvon çəyo beşe plani kəşəme iyən de erməni maşini əvoni çəğını bekardıme…

Əmandə yaralıyon xun qin kardeyku marde əzınin. Ə zəmon dışmen bə arteleriyə qullon qətəe əməni. Demiyən Tabor komandir bə Elman Vəliyevi məruzə karde əeşt çı dışmen əsorətədə  bıə çəmə yarajəyn de kordinati bekardeyro de vey çətnəti komanda heyyətiku icozə səy zınəme. Bə yarajəbıəyonı ıştəni xısusi təyinoti təki bə ğələm dome ki, bəmı bovə bıboşone. Təlimoti dome verib, səftəynə tibbi yardımi nişo dome iyən çı dışmeni çəvon deştə maşini çəvon posti rınəə kardıme yarəjjəyonım çəyo bekarde mıvəffəq oldum. Mıhosirədə çəmə 6 cəsur sərboz (əsgər) iyən yarəjə bıə sərbozon mandəbin.  Deçımı əmri deçımı kəşə plani  əsosədə iyən qılə rməvonə sərboz maşini deçımı komandam rome-romeə vırə  deçətinətiyən bıbo tərk karde znmone. Çəmə şoyə iyən kədərinə rujonədən qıləyənhejo həmonə ruj be. Çəy bəpeşt de 052 h/h bərobər Hadrut barzi səyro de xısusi təyinotonı bə i vırəbə canqon dəşəme. Imi çımı tabur, briqada komandir iyən zabit heyyətonən təsdiğ karde bəzınen. Çı dışmeni i çandə qılə coninə ğıvvə məhv kardəme. Hadrudi barziyədə canqədə beədə yarajə bim. Bı barədə çəmə komandə heyyətonku Zaur Rəhimov əvən əslən Likij yəni demi həmvətəne, Rəşid Tunayev Əhmədov Elmar və Mayor Qarayev ımonən çımı votəyon təsdığ karde bəzınenen. İyo dışmen çəmə movqe səyış pidəbe, əmmo bəmə koməq omey bəpeşt debə oxo mandimon nıdomone. Speşo mıni bə Qəbələ qospitali ardışone.  Çəyoən mıni bə Sabirabad qospitai bardışone ki, sənibəton bə canq onıqardom. Iştə etirozi dome zıne ki, iyo dışmen heste məni bə canqi məydon haşteydənin, nəhoyət  az ıştən ərizə nıvıtıme dıminə kərə mıni bə canq dəro kardışne. Nubəynə  çımı canq çı Şuşa istiqoməti sıə vıjorədə be. Taborədə har zəmon bə can iminə ıştən şəm. Şir hejo navədə şeydə. Kəxıvandim dı qılə fərzəndım heste.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO