Dəvardə əsri oxonə sorundə Ermənistoni Azəroyconi tarixi zəminon de ərozi iddion bino bıə hərbi təcavuzi çəmə əraziyon işğali orəxə, qin bıə çəmə zəminon de qəp jəy, ıştə həlli si sor ərzədə noil nıbıə, əksinə, mənfur dışmen çəmə elkə vəynə təxribaton həniyən vey intenssiv kardəeşe. Ermənistoni vey bıə hərbi təxribaton cəvobədə 2020-nə sori sentyabri 27-də əks-hıcum əməliyyati bino bıə Vətəni canq Azəroyconi zəminon ozod beyro nuyə mərhələ sıftə be. Im həmən Azəroycon xəlği zəminon  oqordıniye arzuku bə nav omeydəbe. Prezident, Mızəffər Ali Sər Komandan İlhom Əliyevi rəhbərəti canqi iminə rujonədə tarixi zəminon, çəmə stratei  ərozi  iyən barziyyn işğaliku ozod kardə çəmə rəşadətinə Azəroyconi Ləşqər həniyən bə ruh oməyn 44 ruj ərzədə Xərəboği zəminon de mərdəti canq kardə əsl ğəhrəmanəti dastani nıvıştəşe. Canqi məydonədə şoninə torix nıvıştə Azəroyconi Ləşqər erməniyon 30 sori dılədə ejə istekamon kırtə mıddətədə vırtıvılo karde-karde de ovandinə əks-həmlə əməliyaton 8 Noyabr-Zəfərə ruji şə roy rujbəruj nez kardedəbe. Azəroyconi hərb sahədə ğəzənc kardə ğələbon, xısusən Şuşa çı dışmeni əsarətiku roxniye əməliyot canqi taleyədə həllkardə roli hənək kardışe. Demiyən, dışmeni səpe 44 ruji dılədə şoninə Ğələbə omə Azəroyconi xəlğ ıştəni ğalibə xəlğbe bə  həmmə dınyo sıbut kardışe.

Çılı ço ruj ərzədə Cəbrayıl, Fuzuli, Zənqilon, Ğubadli iyən ım ruj Zəfərə idi təki çəmə ğeyd kardə 8 noyabr tarixədə Xərəboği toc bıə Şuşa şəhri işğoliku ozod kardəbe. Çı Azəroyconi Prezident de canqə məydoni bə i vırə, siyosi mıstəviyədə təslmnıbıə iyən qətiyyətinə  irodə, sərəti ğabilyyəti sayədə Ermənistoni bə zono nışande-nışnade bə kapitulasiyə aktı ğol kəşe məcbur kardışe. Demiyənən Ağdam, Kəlbəcər iyən Loçin rəyonun xun enıkarde bə  Azəroyconi oqırdıniye noil be.

Prezident, Mızəffər Ali sər Komandan İlham Əliyevi daxili-xarici siyosət, nığıliko fik kardəbıə hərbi strateqiyə, çı canqi əməliyaton de məhorəti bə jimon dəvoniye, vəziyəti nəzorətdə oqəte imkon doə canqi taktikə erməni faşizmi bə iflos dənoşe. Azəroyconi xəlği əzm iyən irodə , iqtisadi zu,mıosir ləşqər soxey iyən xəlğ-iqtidor iyəti çı çəmə elkə Ğələbə təmin kardə ən muhum amil be. Çı Azəroyconi Respublikə Prezident İlhom Əliyevi 2020-nə sor de 3 dekabr tarixinə sərəncomi çəmə xəlği ğutrəti iyən milli ğurur bə  təntənə peqardə, çəmə devləti nufuz iyən oməvədə inkişofi tərəfo mıstəsno əhəmiyyət kəsb kardə ım bemisilə virədə oqəteyro noyabri 8-də çəmə elkədə Zəfərə Ruj elon be. Zəfərə Rui çı Azəroycon xəlği tarixi ən ğururinə, fəxarətinə  rujey.

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO