(sıftəş navınə aşmardədəy)

Votedəm, kə-somiyə kardey milli fərhənqi  i poəyebu, tualet/zərulə tumo kardeyən bə odəmi mədəniyəti dəlolət kardedə. Az bı so vəyu omeədə so-bədə mədəni zərulə nıbe. Qıləy qolə kandəşonbe kobəsoni tərəfədə bəy qılə tımon pevıştəşonbe, dı qılə çu-taxtə noəşonbe lınqəco soxtəşonbe, de tarsi-larzi odəm ıştə ehtiyoci əvindi. Çeəy ov-nəcis şə vırəən bə xandəx eyəmi, oj-oji oəmandi.

Ruşnəən nıbeşe, əve çanqone, bə şəvon ojə sahədə, kul-kımoti, şıkasti arədə ehtiyacon vində əbi. Vay bəvədə əbi ki, qıləy şəhərıj mehmon bəvoy, bəmə anədə tanə-tehmət əjəni tı bıkə təmşo.

Az vəyu omə bəpeştə zərulə çe curə kardımone bə mədəni formə dənoy nızınəmone. Roste, kum bastımone, kəybə eğandımone, vırə hevuj kardımone, ov nomone, otovə ov rə-rə ovaxtımone. Sıftədə taxtədə, peşı sığədə peqətımone… Nəhoyət ki, sifon-trap bə miyon oməy, ın məsələ bə səhmon dəşe.

Diyədə sıftə-sıftə kəy dılədə zərulə, həmom kardey əmə bə dəb eğandımone. 1982-minnə sori bərk vovaz qıniye, ovəyz oməy. Finə kəon vardışone bo həvate, əməən qıləy Finə kə hırimone. 1983-nə sori tojə kə ejənımone.Vəyo zəruləən, həmomən, hətta pilləkənən kəy dılədə soxtımone, tosə esəti oko doydəmon həminə kə. Im çeəmə 3-minnə kə ejənebe, ısətən vəyo jiyedəmon.

İminnə kə 1966-nə sori de Hacı Əmir iyən hamsiyə Əğərizo ustoəti de cəmati koməqi dutəbıə dıçəşməynə kəbe. Tosə çemı ənə iyo vəyu omey, dı çəşmə tulə divoon peqətə bıəbe, leğə kum bastəşonbe. Az ki vəyu oməym, kum sənibəton bastəbe, soğalə kum kardımone. Epo (kəy və iyən sıv) 3 sm-nə taxtədə jəbe, məhəccər noəbe, vədə pilləkən əlavəbe. Tok okırniyəbe. Çeəmə sıftənə ğəzənc/manqə maaşon bə kəy təmiri iyən so-bə bə əhotə dənoy, maftulə parçin kardeyro sərfbe.

Hələ di xəy-şərən bə çəmə qiybe. Nə çok tankardey, nəən çok hardey imkan nıbe. Xıdo nıkardə noxəş qıneədə bə ğarz-ğulə dəşedəbimon. So-bəən kaştəbimon. Əncəx həyvon oqətey zınedənıbimon…

Dıminnə kə 1974-minnə sori ejəmone. Rukə hivə Rza kəxıvand bedəbe. Təsboni bə dıçəşmə kə qıləy dıçəşməynə mənzılən əlovə kardımone ki, hivə deıştə həmro muvəqqətiən bıbu, jiy bızıni. In təşəbbus çe Alibəqibe. Az ın əlovə dıçəşmə dutey tərəfdo nıbim. Votim qıləy co kə bıkəmon, çanədə zu vışkiyəmone i-dı çəşmə bıdutəmon, peşıən əlavəon bəkardemon. Alibəq votışe:

-Qirəm co kə kardıme, bəvədə “Nənə kə” bexıvand bəmande, Nənə colinə bəmande. Xəlğ bəəmə bəsıre. (Iştobən əv jı çi zınedəbən. De tosə 1996-minnə sori Zulfilələ-Əğənənə savdı dəvom kardışe.

Isət hələ 1974-nə sorbe. Zulfilələ ıştə kədə beşəbe, Əğənənə bəmə təzyiq nişo doydəbe ki, əmə çe kə-bədə beşəmon, Zulfilələ boy-ənə iyo kəbe dəşu. Alibəq de çımon əhvolati çok xəbədobe, qəti ro doy nəzıni ki, ın savdı sə bıqəti. Əve kə dutey bə arə omeədə kə co qılə vırədə ne, bə “Nənə kəy” əlovə kardey fik əsas qətəbıəbe.

Bo Rza vəyu vardə bey, əmma manqi bədiqə oqardin bə şəhər. Az bə Alibəqi tanə jəme:

-Bətı nıvotıme ha, Rza diyədə əmandini, tı ın dı çəşmə bə kə nohəx əlovə karde, boəmə əlovə xarc jəy.

Alibəq sute-sute votışe:

-In dı çəşmə  co qıləy vırədə ne, bə “Nənə kə” əlovə kardey ıştə tarıx hesteşe,  Rza kəxıvandbey ənə iyo vonə qətəbe.

-Çekonə yəni?

-Bə yode, sıftə-sıftə dutemonə materialon ləpet-ləpet bə so vardeədə  çemı hovəon çiç votışone? Əlhol səpuriyəyn çemı səpe, voteşone:

– Çiç kardey piyedone?

Bə zərfəti votıme:

-Pıştəro kəno zəmin səydəmon, ənə əyo kə bəkardemon. In kə-bə bədomon bə Zulfilələ-Əğənənə!

Əvon ğıyzin bin, bəmı sə-sıxan kardışone:

-Tıni jıqo beğeyrət zınedənıbimon.

-Zərfət kardedəm, – votime,- pıştəro kəno so peqətey, ənə əyo kə kardey nıqətışe. Ənə iyo so bə tonədə kə bəkardemon.

 (hestışe idomə)

 Bayrami Allahverdi

 Masalli, Mahmudavar

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO